PL EN


2018 | 9 | 1 | 92-100
Article title

Kultura bezpieczeństwa informacyjnego

Content
Title variants
EN
Information Security Culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule ukazano znaczenie kształtowania kultury bezpieczeństwa w środowisku przesy-cenia informacją przy założeniu, że jej istotnym budulcem jest kultura informacyjna. Do pola badawczego kultury bezpieczeństwa zaliczono kulturę bezpieczeństwa informacyjnego, wskazując na podstawowe zadania stawiane przed edukacją dla bezpieczeństwa w obszarze przygotowania obywateli do racjonalnego, refleksyjnego i etycznego funkcjonowania w zglobalizowanym społe-czeństwie informacyjnym.
EN
The paper presents the development of a culture of security in an environment information overloaded by the assumption that its important building block is the information culture. The security culture research field includes the information security culture, highlighting the funda-mental challenges facing education for security in the area of preparing citizens for a rational, reflective and ethical functioning in a globalized information society.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
92-100
Physical description
Contributors
 • Doktor habilitowany, profesor UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Polska
References
 • Babik, W. (2014). Ekologia informacji. Kraków: Wyd. UJ.
 • Babik, W. (2017). Ekologia informacji a bezpieczeństwo człowieka i informacji we współczesnym świecie. W: H. Batorowska (red.), Walka informacyjna. Uwarunkowania – incydenty – wy-zwania (s. 160–169). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
 • Batorowska, H. (2014). Wpływ edukacji informacyjnej na jakość życia człowieka dorosłego. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 2–3, 3–13.
 • Batorowska, H. (2016). Wybrane problemy kultury bezpieczeństwa, kultury informacyjnej i bez-pieczeństwa informacyjnego w refleksji nad funkcjonowaniem człowieka w świecie informa-cji. W: H. Batorowska, Z. Kwiasowski (red.), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscypli-narnym. Teoria i praktyka. T. 2 (s. 22–44). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
 • Batorowska, H. (2017a). Analityk w środowisku walki o dominację i przetrwanie. W: H. Batorow-ska (red.), Walka informacyjna. Uwarunkowania – incydenty – wyzwania (s. 181–197). Kra-ków: Uniwersytet Pedagogiczny.
 • Batorowska, H. (2017b). Information and Media Literacy (IML) w edukacji dla bezpieczeństwa. W: J. Morbitzer (red.), Człowiek – media – edukacja (s. 21–28). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB.
 • Batorowska, H. (2017c). Przetwarzanie informacji w środowisku jej nadmiarowości i przyspiesze-nia technologicznego w świetle badań własnych. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (19), 177–191.
 • Bauman, Z., Lyon, D. (2013). Płynna inwigilacja. Rozmowy. Kraków: Wyd. Literackie.
 • Bączek, P. (2006). Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Cieślarczyk, M. (2011). Kultura informacyjno-komunikacyjna a funkcjonowanie człowieka i grup społecznych w sytuacjach kryzysowych. W: E. Jarmocha, A. Świderski, I.A. Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna. T. 2. Aspekty filozoficzne i polityczne (s. 13–32). Siedlce: Wyd. UP-H.
 • Cieślarczyk, M. (2015). Kultura informacyjna jako element kultury bezpieczeństwa. W: H. Bato-rowska (red.), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka. T. 1 (s. 16–28). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
 • Cieślarczyk, M. (2017). Ekologia informacji, kultura informacyjna i kultura bezpieczeństwa in-formacyjnego w teorii i praktyce. W: H. Batorowska (red.), Walka informacyjna. Uwarunko-wania – incydenty – wyzwania (s. 144–159). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
 • Filipek, A. (2017). Rola edukacji w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa informacyjnego. W: H. Batorowska (red.), Walka informacyjna. Uwarunkowania – incydenty – wyzwania (s. 170–180). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
 • Jarmoszko, S. (2012). Człowiek w matni zagrożeń i ryzyka współczesności. W: R. Rosa (red.), Bezpieczeństwo i edukacja dla bezpieczeństwa w zmieniającej się przestrzeni społecznej i kul-turowej (s. 87–115). Siedlce: Wyd. UP-H.
 • Józefowicz, W. (2016). Kształtowanie kultury bezpieczeństwa informacji. Wiedza Obronna, 1–2, 140–151.
 • Kamińska-Czubała, B. (2017). Efektywność wybranych metod ewaluacji bezpieczeństwa informa-cyjnego. W: H. Batorowska, E. Musiał (red.), Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie nau-kowym (s. 54–68). Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
 • Kisilowska, M. (2016). Kultura informacji. Warszawa: Wyd. SBP.
 • Oleksiewicz, I., Michalski, K., Sienkiewicz, E. (2017). Bezpieczeństwo w społeczeństwie informa-cyjnym. Zagadnienia online i offline. Warszawa: Rambler Press.
 • Rajczyk, R. (2016). Nowoczesne wojny informacyjne. Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b3d09fc-0f19-4f92-bc6d-afcff5a278e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.