PL EN


2014 | Tom 21 | 435-446
Article title

Szwedzkie uniwersytety ludowe – idea, współczesność i przyszłość z perspektywy ich nauczyciela

Content
Title variants
EN
Swedish folk high schools – the idea, the present and the future from the perspective of their teacher
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące założeń, obecnego funkcjonowania i przyszłości uniwersytetów ludowych (folkhögskolor) w Szwecji, przypominając jednocześnie wybrane powojenne publikacje na ten temat, które ukazały się w języku polskim lub zostały przygotowane przez polskich autorów dla czytelnika po stronie szwedzkiej. Całość została zaprezentowana z punktu widzenia nauczyciela jednej z placówek tego typu – Albins folkhögskola w Landskronie (Skania). Autorka obszerniej ukazuje działaniami własnej placówki na rzecz edukacji mieszkańców regionu na tle głównych kierunków przemian, zachodzących w szwedzkich uniwersytetach ludowych.
EN
The paper shows selected issues on the assumptions of the current and future operation of the folk high schools in Sweden, also recalling selected post-war publications on this subject, which appeared in the Polish language or have been prepared by the Poles for the Swedish reader. The issue was presented from the point of view of a teacher of one of the institutions of this sort – Albins folkhögskola in Landskrona (Skåne). The author shows extensively educational activities of her own institution for adult population of the region. She does this on the background of the main directions of the changes taking place in the Swedish folk high schools.
Year
Volume
Pages
435-446
Physical description
Contributors
References
 • Bron-Wojciechowska A. (1977), Współczesne uniwersytety ludowe w Skandynawii, [w:] A. Bron-Wojciechowska (red.), Uniwersytety ludowe w Polsce i za granicą, LSW, Warszawa, s. 150–170.
 • Byczkowska S., Maliszewski T. (2005), Scandinavian Inspirations: Looking for a True “School for Life”, [in:] T. Maliszewski, W. J. Wojtowicz, J. Żerko (eds.), Anthology of Social and Behavioural Sciences. 20 Years of Co-operation between Universities in Linköping and Gdańsk, LiU, Linköping, s. 135–147.
 • Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Kaszhubian FHS, Wieżyca.
 • Hall B. (1996), Co sobą reprezentuje szwedzki uniwersytet ludowy?, [w:] H. Hovenberg et al. (red.), Materiały Projektu „S(z)koldem”: Demokratyzacja oświaty. Z doświadczeń polskich i szwedzkich/“S(z)koldem” Project Papers: Democratization of Education, Expereriences from Poland and Sweden, LiU, Linköping–Gdańsk–Poznań, s. 138–142.
 • Hovenberg H. (1976), Wznowienie współpracy między polskimi i szwedzkimi uniwersytetami ludowymi, „Oświata Dorosłych”, nr 4, s. 238–239.
 • Hovenberg H. (2003), Szwedzkie uniwersytety ludowe: kształcenie i dokształcanie nauczycieli, [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, KUL, Wieżyca, s. 413–421.
 • Hovenberg H., Maliszewski T. (1996), Szwedzka Akademia Demokracji jako forma wychowania dla demokracji, [w:] J. Żebrowski (red.), Edukacja w społeczeństwie obywatelskim i system wartości, GTN, Gdańsk, s. 77–89.
 • Ismailov E., Maliszewski T. (2003), Szwedzkie szkolnictwo średnie dla dorosłych u progu XXI wieku. Wybrane problemy, „Rocznik Andragogiczny”, s. 99–112.
 • Kasimir I. (1987), Kształcenie nauczycieli oświaty dorosłych w Szwecji, „Oświata Dorosłych”, nr 5, s. 302–307.
 • Maliszewski T. (1997), The Poles and the Swedish folk high school. A historical outline of mutual contacts, [w:] E. Olszewski (ed.), Poles in Scandinavia, Panta, Lublin, s. 361–383.
 • Maliszewski T. (2003a), Rozwój idei uniwersytetów ludowych w Danii, Niemczech, Polsce i Szwecji. Podsumowanie, [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, KUL, Wieżyca, s. 138–143.
 • Maliszewski T. (2003b), Wokół uregulowań prawnych funkcjonowania szwedzkich uniwersytetów ludowych (folkhögskolor), [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, KUL, Wieżyca, s. 297–303.
 • Maliszewski T. (2003c), Z dziejów uniwersytetów ludowych na terenie Szwecji,[w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, KUL, Wieżyca, s. 125–137.
 • Maliszewski T. (2007), Szwedzkie uniwersytety ludowe – spojrzenie z drugiej strony Bałtyku, „Edukacja Dorosłych”, nr 1–4, s. 49–68.
 • Maliszewski T. (2008a), Den svenska folkhögskolan – En betraktelse från andra sidan Östersjön, (”Vuxentubildarcentrums skriftserie 19”), Linköping: Linköpings universitet.
 • Maliszewski T. (2008b), Szwedzko-polskie kontakty oświatowe w latach 1945–1989: casus edukacji dorosłych, „Rocznik Andragogiczny”, s. 168–188.
 • Maliszewski T. (2014a), Skandynawski eksperyment andragogiczny w Skattungbyn k. Orsa, „Studia Dydaktyczne”, t. 26, s. 305–316.
 • Maliszewski T. (2014b), Swedish Folk High Schools (Folkhögskolor): Past and Present. A Look from the Polish Perspective, “Universal Journal of Educational Research”, Vol. 2, no. 4, pp. 387–395 [DOI: 10.13189/ujer.2014.020407].
 • Nowak J. (1985), O szwedzkich uniwersytetach ludowych, „Oświata Dorosłych”, nr 1, s. 37–41.
 • Olsson K. (2003), Kurs Resursbevarande försöjning jako przykład Szkoły dla Życia, [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, KUL, Wieżyca, s. 335–339.
 • Petterson A. (1947), Młodzież i uniwersytety ludowe w Szwecji, „Siewba”, nr 3–4, s. 66–73.
 • Półturzycki J. (2009), Edukacja w Szwecji, IteE, Radom, s. 159–198.
 • Półturzycki J. (2010), Edukacja dorosłych w Szwecji, [w:] A. Frąckowiak, J. Półturzycki (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy, t. 1, WA Żak, Warszawa, s. 185–221.
 • Reichberg P. (2003), Szwedzkie uniwersytety ludowe, [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, KUL, Wieżyca, s. 118–124.
 • Sjöström J., Hedscher J. (2012), Behovet av folkhögskolor är störst i förorterna, „Dagens Nyheter”, z 7 stycznia 2012 r.
 • SOU (2012), Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering. Betänkande av Folkbildningsutredningen, SOU 2012:72, Stockholm: Statens offentliga utredningar.
 • S. W. (1966), Wymiana doświadczeń między polskimi i szwedzkimi uniwersytetami ludowymi, „Oświata Dorosłych”, nr 3, s. 134.
 • Thell U. (2014), Polskt-svenskt samarbete på Albins, „Helsingborgs Dagblad” z 2 czerwca 2014 r.
 • Tingdal B. (2012), Albins satsar på surfplattor, „Folkhögskolan”, nr 3, s. 20–24.
 • Turos L. (1967), Uniwersytety ludowe w Szwecji, „Oświata Dorosłych”, nr 4, s. 213–216.
 • Turos L. (1974), Oświata dorosłych w krajach skandynawskich. Wybrane problemy w ujęciu historycznym, Ossolineum, Wrocław.
 • Wojtowicz W. (1966), Jak uniwersytety ludowe w Szwecji przygotowują do samokształcenia, „Oświata Dorosłych”, nr 8, s. 433–435.
 • Wojtowicz W. J. (1985), Uniwersytety ludowe w Szwecji. Ideały i rzeczywistość / Folkhögskolor i Sverige. Ideal och verklighet, Linköping: Fortbild i Linköpings högskoleregion.
 • Wojtowicz W. J. (1991), Z działalności uniwersytetów ludowych w Szwecji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Pedagogika – Historia Wychowania”, nr 19, s. 163–170.
 • Folkhögskolornas informationstjänst (2012a), Allt fler ska kunna läsa in gymnasiet på folkhögskolan, http://www.folkhoskola.nu/Nyheter/Meddelanden-fran-FIN/2012/Folkbildningsradet (dostęp: 27.03.2012).
 • Folkhögskolornas informationstjänst (2012b), Om folkhögskolan, www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Studiestodsformer/ (dostęp: 25.03.2012).
 • Albins folkhögskola (2014), Kursinformation, www.albins.nu (dostęp: 02.04.2014).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b42ab27-bd68-484d-9e49-1d77007696d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.