PL EN


2017 | 14/2017 | 171–185
Article title

Perspektywa jakości życia zabójcy – krytyczna dyskusja znaczenia wielokontekstualności doświadczeń

Content
Title variants
EN
The perspective of the quality of life of the killer – a critical discussion on the importance of the multicontextuality of experience
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorka porusza problematykę starzenia się skazanego, odsłaniając sens jego dualności: zaawansowanie wiekowe i izolację więzienną. Dyskusje dotyczące prób propagowania rozmytej idei troski o współcześnie funkcjonujących starszych w zakładach karnych budzą niepokój. Celem badań była wizja potrzeb, odpowiadających realnym uwarunkowaniom seniora z perspektywy jego narracji. Przedmiotem eksploracji natomiast było zjawisko specyficznego postrzegania i przeżywania czasu przez osadzonego, w szczególności zdarzeń zwrotnych. Intencją badaczki było wyodrębnienie tego, co było dotychczas niedostrzegalne. Tekst ukazuje analizę biografii osoby, w życiu której pojawiły się momenty kryzysowe, interpretowane poprzez włączenie ich w fabułę historii o życiowych przełomach. Wobec opisanego tła, dodatkową „ramą” doprecyzowującą intencje hermeneuty była zastosowana epifania jako doświadczenie jedyne w sobie, oryginalne, dzielące życie seniora na „przed” i „po”, na „wtedy” i „teraz”.
EN
The author discusses the subject of the convicted person’s aging, revealing the sense of his duality: age advancement and prison isolation. Discussions on attempts to promote the fuzzy idea of care for the elderly in today’s prisons are worrying. The aim of the research was to provide a vision of needs, corresponding to the real circumstances of the seniors from the perspective of their narrative. The subject of exploration was the phenomenon of a specific perception and experience of time by the prisoners, in particular, feedback events. The intention of the researcher was to separate out what had been unnoticeable so far. The text presents an analysis of the biography of the person whose life has been marked by moments of crisis, interpreted by including them in the story of life breakthroughs. In view of the described background, an additional “frame” clarifying the intentions of the hermeneut was an epiphany as a unique experience, an original one, dividing the life of a senior into “before” and “after”, “then” and “now”.
Year
Issue
Pages
171–185
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
 • Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Charmez K., 2009, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gradoń K., 2010, Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Guba E., Lincoln Y.S., 2005, Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności, [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, (red.) N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Warszawa.
 • Hałas E. (1987), Biografia a orientacja symbolicznego interakcjonizmu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 31.
 • Kafar M., 2011, Biograficzne epifanie w kontekście tworzenia podstaw jakościowego kolektywu myślowego, [w:] Biografie naukowe. Perspektywa trans dyscyplinarna, (red.) Kafar M., Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Kowalczyk M., 2010, Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Machel H., 2007, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej-casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Miłek K., 2010, Kara kryminalna – środkiem odwetu czy wychowania?, [w:] Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie, (red.) Kozaczuk F., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeszów.
 • Niedbalski J., 2010, Krótki epizod przynależności – „nowy”, „normalny”, „nieznany” wśród osób z upośledzeniem umysłowym. Problematyka tożsamości badacza w procesie eksploracji terenowej badanego środowiska, [w:] Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, (red.) Konecki K.T., Kasperczyk A., Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Paszkowska M., 2010, Opieka medyczna nad skazanymi w zakładzie karnym, [w:] Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie, (red.) Kozaczuk F., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeszów.
 • Seredyńska D., 2013, Dyskursy edukacyjne o starości w naukach humanistycznych i społecznych, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
 • Sławecki B., 2012, Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, (red.) Jamielniak D., Warszawa.
 • Studen S., 2011, Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa.
 • Szymanowski T., 2011, Międzynarodowe Standardy wykonywania kar, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 72–73.
 • Świtka J., 2013, Kara kryminalna na tle osobowości przestępcy, Wydawnictwo Amelia, Rzeszów.
 • Toroń B., 2013, Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Urbaniak-Zając D., 2011, Biograficzna perspektywa badawcza, [w:] Uczenie się z (własnej) biografii, (red.) Dubas E., Świtalski W., Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Wyka A. (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Zalewski W. (red.), 2015, Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b4a2f9a-d822-438c-984a-0df0f5d4dee3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.