Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 i 2/2020 | 63-79

Article title

Własność kopalin i własność wód - kilka uwag o konstrukcji prawnej

Authors

Content

Title variants

EN
Ownership of minerals and water ownership — a few remarks about the legal structure
RU
Право собственности на полезные ископаемые и водные объекты — некоторые замечания о правовой структуре
IT
Proprietà di minerali e d’acqua — alcuni commenti sulla costruzione legale

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest analiza konstrukcji prawnej zastosowanej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. w odniesieniu do własności kopalin oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w odniesieniu do wód. Analiza ta objęła ustalenie przedmiotu własności, podmiotów uprawnionych, treści własności oraz instrumentów ochrony przysługujących właścicielowi. Wykazała ona sporo istotnych mankamentów regulacji prawnej, zwłaszcza tej, która dotyczy własności wód. Regulacja ta jest bowiem mocno niekompletna, nadto zaś rozproszona i pozbawiona wyraźniejszej myśli przewodniej.
EN
The subject of the considerations contained in the article is the analysis of the legal structure used in the Act of 9 June 2011 in relation to the ownership of minerals and in the Act of 20 July 2017 on Water Law in relation to waters. This analysis covered the determination of the subject of ownership, right holders, the content of ownership and protection instruments of the owner. It showed a lot of significant shortcomings in legal regulation, especially that concerning water properties. This regulation is in fact incomplete, and, moreover, dispersed and devoid of a clearer idea.
RU
Предметом размышлений, содержащихся в статье, является анализ правовой структуры, используемой в Законе о праве собственности на месторождения полезных ископаемых от 9 июня 2011 года, а также в Водном кодексе от 20 июля 2017 года в отношении водных ресурсов. Этот анализ включал определение предмета собственности, уполномоченных субъектов, содержание собственности и средств защиты, полагающихся владельцу. Он показал много существенных недостатков в правовом регулировании, особенно в том, что касается право собственности на водные объекты. Это правовое регулирование является неполным, кроме того, оно разрознено и лишено более ясной основной мысли.
IT
Oggetto delle considerazioni contenute nell›articolo è l›analisi della struttura giuridica utilizzata nella legge del 9 giugno 2011 in relazione alla proprietà dei minerali e nella legge del 20 luglio 2017. Legge sull›acqua in relazione alle acque. Quest’analisi ha compreso la determinazione dell›oggetto di proprietà, delle entita’ autorizzate, del contenuto di proprietà e degli strumenti di protezione dovuti al proprietario. L’analisi ha evidenziato una serie di carenze significative nella regolamentazione giuridica, in particolare quella relativa alla proprietà delle acque. Questo regolamento è molto incompleto e, inoltre, è disperso e privo di una chiara idea guida.

Year

Issue

Pages

63-79

Physical description

Contributors

References

 • Kilka uwag o wzajemnych relacjach miedzy własnością górniczą a własnością gruntową. W: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. Red. M. Pazdan, M. Jagielska, M. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar. Warszawa 2017.
 • Klein A.: Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego. Wrocław 1976.
 • Lipiński A.: Komentarz do art. 6—9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. „Problemy Prawne Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2017, nr 1, s. 11—31.
 • Lipiński A.: Prawne podstawy geologii i górnictwa. Warszawa 2019.
 • Lipiński, R. Mikosz A.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Warszawa 2003.
 • Mikosz R.: Własność górnicza — ewolucja stanu prawnego. W: Rozważania o… Red. G. Dobrowolski. Katowice 2018.
 • Pańko W.: Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Katowice 1978.
 • Rakoczy B.: Prawo wodne. Praktyczny przewodnik. Warszawa 2018.
 • System Prawa Prywatnego. T. 3: Prawo rzeczowe. Red. E. Gniewek. Wyd. 4. Warszawa 2020.
 • System Prawa Prywatnego. T. 4: Prawo rzeczowe. Red. E. Gniewek. Warszawa 2005.
 • Wojtulek P., Kocowski T., Małecki W.: Prawo geologiczne i górnicze. Warszawa 2020.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5b4c61e5-b5f6-4f01-81d4-642a9b4f200b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.