PL EN


2019 | 2 | 1 | 147-161
Article title

Genesis and content of fitness: theoretical and methodological analysis

Content
Title variants
PL
Geneza i treść fitnesu: analiza teoretyczna i metodologiczna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Problem Statement. Becoming widespread and extremely popular with people throughout the world fitness has not left Ukraine, where there is a keen interest to this kind of recreational activities, aside. The Purpose was to study the origin of recreational fitness. Results: The article highlights the origins and genesis of health-related fitness in its international context, as well as in individual countries of the world. Particular attention has been paid to the development of recreational fitness in Ukraine and to the establishment of the Ukrainian market of fitness services, which originated in the late 90s. A rapid booming of fitness industry has been observed in Ukraine since 2005. The authors also deal with contemporary development of fitness services. At the same time the issue of terminological application has been tackled. Various publications put different interpretations fitness terminological system in general and of the term “fitness” as well. Although fitness as a health-improving system has been gradually evolving, the commonly accepted meaning of the term has not been elaborated up till now. Various definitions of the term should be considered as complementary. Conclusions. Fitness has a long history and different versions of origin and evolution. Two of them are considered to be of significance, i.e. the western and the eastern versions. For ideological reasons, fitness in the Soviet Union(Ukraine being part of it until1991)was practically ignored. Nevertheless, the mid-80s of the last century witnessed the breakthrough of fitness into the USSR. Establishment of the market of fitness services in the independent Ukraine started in the late 90s. Fitness industry in Ukraine ispermanently growing.
PL
Upowszechnienie się fitnessu wśród ludzi na całym świecie nie ominęło Ukrainy, gdzie można zaobserwować bardzo żywe zainteresowanie tym rodzajem działań rekreacyjnych. Celem pracy było zbadanie źródła rekreacyjnej sprawności fizycznej (fitness). Artykuł podkreśla genezę sprawności związanej ze zdrowiem w kontekście międzynarodowym, a także w poszczególnych krajach świata. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi rekreacyjnej formy fitnessu na Ukrainie oraz powstaniu ukraińskiego rynku usług fitness w późnych latach dziewięćdziesiątych. Od roku 2005 obserwuje się na Ukrainie gwałtowny rozwój przemysłu związanego z fitnessem. Autorzy zajmują się również współczesnym rozwojem usług fitness. Jednocześnie zajęto się kwestią terminologii. Różne publikacje podają różne interpretacje systemu terminologicznego oraz samego terminu „fitness”. Chociaż termin „fitness” jako określenie systemu poprawiającego jakość życia stopniowo ewoluował, jego powszechnie przyjęte znaczenie nie zostało do tej pory opracowane. Różne definicje tego pojęcia należy uznać za komplementarne. Termin „fitness” ma długą historię i różne wersje pochodzenia i ewolucji. Dwie z nich są uważane za istotne, tj. wersja zachodnia i wschodnia. Ze względów ideologicznych fitness w Związku Radzieckim (którego Ukraina była częścią do 1991 r.) był niemal zupełnie ignorowany. Niemniej jednak, w połowie lat80.ubiegłego stulecia fitness po-jawił się w ZSRR. Powstawanie rynku usług fitness w niepodległej Ukrainie rozpoczęło się pod koniec lat 90. Branża fitness na Ukrainie stale się rozwija.
Contributors
author
 • Department of Theory and Methodology of Physical Culture, Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine
author
 • Department of Fitness and Recreation, Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine
author
 • Department of Physical Therapy and Ergotherapy, Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine
References
 • [1] Analysis of the market of fitness services in Russia and Ukraine – FitnessAnalysis [Electronic resource] – Access mode: http://consultingforfitness.ru/analiz-fitnes-rynka-rossii-ukrainy/05.2016 (date of reference 20.02.2017) [in Ukrainian].
 • [2] Chekhovska L. (2016): The current state and problems of the development of the infrastructure of mass sports of Ukraine. Scientific Journal, 3К (84)17, Т. 1, 526–531 [in Ukrainian].
 • [3] Chekhovska L. (2017): Fitness industry: the state and prospects of development in the countries of the world. Slobozhansky Scientific and Sport Newsletter, Kharkiv, 2(58), 107–112 [in Ukrainian]; https://doi.org/10.15391/s.
 • [4] Davydov V.Yu., Shamardin A.I., Krasnov G.O. (2005): New fitness systems. RGAPK. Volgograd, 287 [in Russian].
 • [5] Grodzka-Kubiak E. (2002): Aerobik czy fitness. DDK Edition. Poznań, 158 [in Polish].
 • [6] Hоley E.T., Franks B.D. (2000): Health Fitness. Olympic Literature. Kiev, 367.
 • [7] Kabanovskaya E.S. (2008): Features of the formation and regulation of the Russian marke to fitness services. News of St. Petersburg University of Economics and Finance, 3, 171–172.
 • [8] Kim N.K., Dyakonov M.B. (2006): Fitness. Sovietsport. Moscow, 6–7 [in Russian].
 • [9] Lisitskaya T.S., Sydney L.V. (2002): Aerobics: Theory and methodology. Federation of Aerobics of Russia. Moscow, 216 [in Russian].
 • [10] Menhin Y.V., Menhin A.V. (2002): Improvement types of gymnastics. Sport Academ Press. Moscow, 304 [in Russian].
 • [11] Myakinchenko E.B., Shestakova M.P. (2006): Aerobics: Theory and meth-od of conducting classes. TVT Division. Moscow, 244–250 [in Russian].
 • [12] Saykinа E.G. (2008): Fitness in the physical education system. News of the RSPU. Herzen, 11 (68), 182–190 [in Russian].
 • [13] Saikina E.G., Ponomarev G.N. (2012): Fitness technologies: concept, de-velopment and specific features. Fundamental research, 11–4, 890–89 [in Russian].
 • [14] Saikina E.G., Smirnova V.Y. (2007): Pedagogical aspects of training a fit-ness instructor regarding the use of musical accompaniment of classes. Uchenye Zapiski Uuniversiteta imeni PF Lesgaft, 5 (27), 87–90 [in Rus-sian].
 • [15] Simonov V.S., Grigoriev V.I., (2006): Strategy for the formation of the in-dustry of recreation, SPb, 208 [in Russian].
 • [16] Szymański I. (2000): Fitness-Aerobik. Body Life, 1, 22 [in Polish].
 • [17] Tatura Yu.V. (2001): Fitness: subtleties, tricks and secrets. Informative book plus. Moscov, 416 [in Russian].
 • [18] Usachov Yu. (2005): Features of the formation of the terminology of mod-ern fitness. Theory and methods of physical education and sports, 1, 84–86 [in Ukrainian].
 • [19] Vashchuk L. (2013): The prerequisites for the development and establishment of fitness in Ukraine. Physical education, sports and health culture in modern society, 3 (23), 7–9 [in Ukrainian].
 • [20] Vasilenko M. (2016): Tezaurus studying the training of future fitness train-ers in higher educational institutions. Science Rise: Pedagogical Education, 8(4), 4–10 [in Ukrainian].
 • [21] Vasilenko M., Dutchak M. (2018): Historical background of formation of the system of professional training of future fitness trainers in higher educa-tion institutions. Scientific Journal, 3 К (97), 103–107 [in Ukrainian].
 • [22] Vengerova N.N. (2011): Pedagogical technologies of the fitness industry to preserve the health of women of mature age: monograph. NSU of Physical Culture and Sports named after P.F. Lesgaft. St. Petersburg, 251 [in Rus-sian].
 • [23] Werner W.K., Hoeger S.A. (2013): Hoeger Principles and Labs for Physi-cal Fitness. 9th ed. Wadsworth Cengage Learning: Brooks Cole, 512.
 • [24] Zavalniuk O.V. (2016): Philosophical interpretation of fitness asa component of human health and well-being. Scientific Journal, 3(2), 127–130 [in Ukrainian].
 • [25] Zibareva M. (2001): The amazing world of fitness. Fit for fun, 4/01.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b687950-c3fa-498a-9a90-ec50479d8a4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.