PL EN


2018 | 538 | 155-163
Article title

Atrybuty systemu zarządzania energią

Content
Title variants
EN
Attributes of the energy management system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie energią na bazie wymagań normy ISO 50001 jest przykładem podejmowania systemowych działań ekoinnowacyjnych, zarówno w obszarze cenowym, jak i jakościowym. Artykuł ma charakter teoretyczno-przeglądowy i zawiera własne analizy dokumentów obowiązujących w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemów zarządzania energią. Jego celem jest wskazanie cech systemu zarządzania energią rekomendowanego przez International Organization for Standardization, tworzonego na podstawie nowego w polskich realiach standardu międzynarodowego. Zrozumienie istoty formalnego systemu zarządzania energią (budowanego na bazie wymagań i wskazówek normy ISO 50001) jest kluczowe, by zagwarantować skuteczność tego rozwiązania w praktyce gospodarczej. W odróżnieniu np. od systemu zarządzania środowiskowego bazującego na wymaganiach normy PN-EN ISO 14001:2005, w przypadku systemu powstałego na bazie normy PN-EN ISO 50001:2012 widoczny jest zarówno zarządczy, jak i wykonawczy (odnoszący się do wymagań udowodnienia osiągniętych celów) charakter standardu.
EN
The implementation, functioning and improvement of the energy management system based on the requirements of the ISO 50001 standard is an example of undertaking eco-innovative activities in the area related both to prices (costs) and quality. The aim of the article was to indicate the characteristics of the energy management system recommended by the International Organization for Standarization, and built on the basis of the guidelines of the international standard (new in the Polish reality). The understanding of the gist (the so called “fundamental idea”) of the formal energy management system (built on the basis of the requirements and guidelines of ISO 50001) is of key importance to guarantee the effectiveness of the functioning of this complex solution in the economic practice. It provides the opportunity to gain the position of a leader and an initiator of eco-innovative solutions on the market by declaring self-discipline of an organization in the area of the strategic energy management.
References
 • Bańkowska J., 2016, System zarządzania energią, Niezależny dodatek tematyczny MEDIAPLANET, dystrybuowany wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita”, wrzesień, s. 2, https://www.bsigroup.com/LocalFiles/pl-pl/PDF/www%20Bezpieczenstwo%20w%20przemysle%20-%20Rzeczpospolita%20-%20Wrzesien%202016.pdf (15.05.2018).
 • Bornschlegla M., Kreitleinb S., Bregullaa M., Frankeb J., 2015, Method for forecasting the running costs of manufacturing technologies in automotive production during the early planning phase, Procedia CIRP, no 26, s. 412-417.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE L315/1 14 listopada 2012 r.
 • Golinska P., Kueblerb F., 2014, The method for assessment of the sustainability maturity in remanufacturing companies, Procedia CIRP, no 15, s. 201.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2015, Środowiskowy audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia ekoinnowacji organizacyjnych, [w:] Borys T., Bartniczak B., Ptak M. (red.), Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 24-37.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., 2018, Audyt energetyczny przedsiębiorstw jako wyzwanie w kontekście poprawy efektywności energetycznej, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, nr 104, s. 43-54.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., Brodacki D., 2017, Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, nr 4 (222), s. 37-41.
 • Hajduk-Stelmachowicz M., Stelmachowicz M., 2015, Efektywność energetyczna jako atrybut bezpieczeństwa energetycznego, [w:] Gędek S., Ruszel M. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE, Wydawnictwo Rambler, Warszawa, s. 139-154.
 • https://www.wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-artykuly/-/journal_content/56/14137/ZARZADZANIE-ENERGIA (8.05.2018).
 • Javieda T., Rackowa T., Frankea J., 2015, Implementing energy management system to increase energy efficiency in manufacturing companies, Procedia CIRP, no 26, s. 156-161.
 • KOM (2010) 2020, Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://uniaeuropejska.org/strategia-europa-2020/ (13.05.2018).
 • Ministerstwo Gospodarki, Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (trzeci), październik 2014, Warszawa, wersja 1.9, http://www.me.gov.pl/files/upload/14830/KPDzEE%202014%20wer.1.9_OSTATECZNA.pdf (25.07.2018).
 • Moszumańska D., 2014, Zarządzanie energią zgodnie z normą ISO 50001 – uzasadniona konieczność, Urządzenia dla Energetyki, nr 8, s. 32.
 • Müller E., Poller R., Hopf H., Krones M., 2013, Enabling Energy Management for Planning Energy-Efficient Factories, Procedia CIRP, no 7, s. 622-627.
 • Naczelny Sąd Administracyjny, Wyrok z dnia 29.09.1999 r., Sygn. akt SA/Sz 909/98, Interpretacje Izb i Urzędów Skarbowych, BI/005/0239/03, informacje dla podatników małych i dużych umieszczone na stronie https://www.podatki.biz/interpretacje/0001519.txt (9.09.2018).
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania.
 • Norma ISO 50002 Energy audits – Requirements with guidance for use.
 • Norma ISO 50003 Energy management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems.
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania – Część 1: Wymagania.
 • Norma ISO 50015 Energy management systems – Measurement and Verification of Organizational Energy Performance – General Principles and Guidance.
 • Polski Komitet Normalizacyjny, Zarządzanie energią, https://www.wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-artykuly/-/journal_content/56/14137/ZARZADZANIE-ENERGIA (18.08.2018).
 • Polski Komitet Normalizacyjny, http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-iec-17021-1-2015-09p.html (31.08.2018).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające Rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.
 • Ruszel M., 2015, Polityka Energetyczna, [w:] Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Difin, Warszawa.
 • Tana Y.S., Bestari T.T., Songa B., 2015, Energy efficiency benchmarking methodology for mass and high-mix low-volume productions, Procedia CIRP, no 29, s. 120-125.
 • Urbaniak M., 2016, Rola systemowego zarządzania środowiskowego i energią w budowaniu relacji z dostawcami, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3, s. 43-49.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2015, poz. 584 ze zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.
 • Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. 2016, poz. 831.
 • Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (weszło w życie 1 stycznia 2009 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b6b7aeb-410a-41e8-9523-7e2c78deaf63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.