PL EN


2013 | 2(32) | 17-24
Article title

The Areas of Unfavourable Demographic Processes in Eastern Poland — Selected Aspects

Title variants
PL
Obszary niekorzystnych zjawisk ludnościowych we wschodniej Polsce — wybrane zagadnienia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Population factors are the most important elements of the socio-economic development of regions. Contemporary structure of population in Eastern Poland is the result of post-war changes, mainly in the field of natural growth and migration. The goals of this article are to assess the present trends of population change in the regions of Eastern Poland and to identify the areas that are characterized by negative effects of selected phenomena. It is also an important research issue to identify the main causes of negative processes shaping the population.
PL
Uwarunkowania ludnościowe są bardzo ważnym składnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów. Aktualny stan ludnościowy w Polsce wschodniej jest wynikiem powojennych przemian głównie w zakresie ruchu naturalnego i migracji. W artykule podjęto próbę oceny współczesnych trendów ludnościowych we wschodnich regionach oraz wskazano obszary, które charakteryzują się niekorzystnymi skutkami wybranych zjawisk ludnościowych. Ważnym celem badawczym opracowania jest też identyfikacja głównych przyczyn kształtujących niekorzystne procesy ludnościowe.
Contributors
author
References
 • Bański, J. 1999. Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne. Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Bański, J. 2009. “Wschodnia granica Unii Europejskiej jako bariera przestrzenna: na przykładzie pogranicza w woj. lubelskim.” Czasopismo Geograficzne no. 80 (3): 113–129.
 • Bański, J. 2012. “Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich.” Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum no. 11 (3): 5–16.
 • Celińska-Janowicz, D., A. Miszczuk, A. Płoszaj, and M. Smętkowski. 2010. Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej, Raporty i analizy EUROREG. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.
 • Dmochowska, H. 2010. Rocznik Demograficzny, Roczniki Branżowe. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Eberhardt, P. 1989. Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Eberhardt, P. 1996. “Problematyka regionów transgranicznych na wschodnim pograniczu Polski.” Przegląd Geograficzny no. 68 (1/2): 41–55.
 • Flaga, M. 2010. “Polesie as an Area of Depopulation in the Polish-Ukrainian Borderland.” In Selected aspects of transformation in countries of Central and Central-Eastern Europe. A book dedicated to professor Oleh Shabliy upon the 50th anniversary of scientific work, edited by T. Michalski and O.G. Kučabs’kij, 234–249. Pelplin [Gdańsk]: Wydawnictwo “Bernardinum”, Uniwersytet Gdański.
 • Jelonek, A. 1986. “Obszary zagrożeń demograficznych.” Folia Geographica, Seria Geographica-Oeconomica no. 19: 33–49.
 • Miszczuk, A. 1993. Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny, Dokumentacja Geograficzna. Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Miszczuk, A., and M. Wesołowska. 2012. “Uwarunkowania demograficzne wiejskich rynków pracy Polski Wschodniej-ujęcie typologiczne.” In Wiejskie rynki pracy — zasoby, aktywizacja, nowe struktury, edited by W. Kamińska and K. Heffner, 209–228. Warszawa: PAN, KPZK.
 • Wesołowska, M. 2006. Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ.
 • Wesołowska, M. 2011. “Migracje ludności i ich skutki w regionie peryferyjnym (na przykładzie województwa lubelskiego).” Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 59–65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b79464e-ef05-4f34-897a-c82efe3ed0f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.