PL EN


2012 | 13 | 139-151
Article title

Wyniki badań na stanowisku nr 9 w Graboszewie, gm. Strzałkowo, pow. słupecki, woj. wielkopolskie w 2010 roku

Authors
Title variants
EN
The results of excavations on site 9 in Graboszewo, Strzałkowo commune, Słupca county, Wielkopolskie voivodship, in 2010
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The research was held by Archaeological-Conservation Services Henryk Klunder from Poznań in 2010. They were connected with the construction of electrical line between Kromolice and Pątnów. The research was held in a trench of ca 188m2 area, located in the valley of Struga (Bawół) watercourse on its north-east slope, bordering the meadows spreading along the river (Fig. 1-3). Nine features were discovered, in only two of which (No. 4 and 5) there was pottery material enabling their dating. In both cases these are pits connected with early medieval settlement. Feature No. 5 should be connected with the older stage whereas feature No. 4 with the younger phase of early Middle Ages. With the older phase probably two more postholes should be connected – No. 3 and 6. Due to its dimensions (1,26 x 1m, depth 0,51m) feature No. 5 could be a remaining of a cellar-type pit, located under the floor of the cottage. The filling of the pit (dark-brown humus with burning and charcoal share) lets us assume that we are dealing rather with a smoking pit (Fig. 5:1; 7-8). From the inside 76 fragments of pots and 63 fragments of animal bones were gained. The whole pottery material (47 units were gained having jointed them) comes from feature No. 5. Within this collection there are fragments of a storing pot (Fig. 6:1), of a probable cup (Fig. 6:5), and of typical S-shaped pots of mid size (Fig. 6:2-4; 7). On three of the fragments some ornaments were found (Fig. 6:1; 6-7). The presented relics can be dated generally on the 9th century, and possibly on the 9th/10th century change. The only feature connected with early medieval settlement of younger phase is pit No. 4, of existing dimensions 1,08 x 0,52m and depth 0,38m (Fig. 4:4). From its filling there come 12 fragments of one pot which could be dated on the period from the end of the 12th century to the end of the 13th century. For the remaining five pits (No. 1-2; 7-9) defining of the dating was impossible.
PL
Badania na stanowisku przeprowadziła Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera z Poznania w 2010 roku. Były one związane z budową linii elektrycznej na odcinku Kromolice-Pątnów. Prace archeologiczne przeprowadzono w wykopie o powierzchni ok. 188 m2, znajdującym się w dolinie cieku Struga (Bawół) - na jej północno-wschodnim zboczu, przy granicy z łąkami rozciągającymi się wzdłuż rzeki (ryc. 1-3). Odkryto 9 obiektów, z czego jedynie w dwóch - nr 4 i 5, odnotowano materiał ceramiczny pozwalający je datować. W obydwu przypadkach są to jamy związane z osadnictwem wczesnośredniowiecznym - ob. 5 łączyć należy ze starszym stadium, natomiast ob. 4 - z młodszym. Ze starszą fazą wczesnośredniowieczną wiązać należy prawdopodobnie dodatkowo dwie jamy posłupowe – 3 i 6. Ze względu na rozmiary (1,26 x 1 m, głębokość 0,51 m) obiekt 5 mógł być pozostałością zagłębienia w typie piwniczki (schowka), znajdującej się pod podłogą chaty. Wypełnisko jamy (ciemnobrunatna próchnica z udziałem spalenizny i węgli drzewnych), pozwala przyjąć, że mamy raczej do czynienia z wędzarnią (ryc. 5:1; 7-8). Z wnętrza pozyskano 76 ułamków naczyń oraz 63 kości zwierzęce. Całość materiału ceramicznego (po wyklejeniu 47 ułamków) pochodzi z obiektu 5. W zbiorze tym znajduje się fragment naczynia zasobowego (ryc. 6:1), być może pucharka (ryc. 6:5) oraz typowych garnków esowatych o średniej wielkości (ryc. 6:2-4, 7). Na trzech ułamkach odnotowano ornament (ryc. 6:1, 6-7). Przedstawione relikty datować można ogólnie na IX wiek i ewentualnie przełom IX i X w. Jedynym obiektem związanym z osadnictwem wczesnośredniowiecznym z fazy młodszej jest jama 4, o zachowanych wymiarach: 1,08 x 0,52 m i głębokości 0,38 m (ryc. 4:4). Z jej wypełniska pochodzi 12 ułamków jednego naczynia, które datować można na okres od schyłku XII do końca XIII stulecia. Dla pozostałych pięciu jam (1-2, 7-9) nie dało się ustalić ich metryki.
Year
Volume
13
Pages
139-151
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • mgr Paweł Pawlak Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera w Poznaniu, ul. Langiewicza 19/1, 61-502 Poznań, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b8c151f-3dec-4f64-87b0-3eaa22f12ef2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.