PL EN


2017 | 95(151) |
Article title

Mierniki działalności społecznie odpowiedzialnej ujawniane przez firmy w Polsce

Content
Title variants
EN
Corporate Social Responsibility measures used by companies in Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności (CSR) przynoszą korzyści dla firmy w długim okresie. Określenie poziomu zaangażowania wymaga pomiaru uzyskiwanych efektów w stosunku do nakładów. Mierniki działalności CSR mogą być opracowane przez firmę lub na podstawie zakresu mierników zdefiniowanych przez Global Reporting Initiative (GRI). Ponieważ wciąż standardy GRI nie są obligatoryjne, a zawartość raportów CSR nie podlega obowiązkowemu badaniu przez audytora, korporacje mogą dowolnie rozumieć i stosować wskaźniki pomiaru działalności CSR. Na podstawie badań literaturowych postawiono pytanie badawcze: Czy i w jakim stopniu firmy w Polsce sporządzające raporty zrównoważonego rozwoju ujawniają informacje o efektywności realizowanych działań społecznej odpowiedzialności? Celem badań prezentowanych w artykule jest ustalenie rodzaju publikowanych mierników w korporacjach raportujących według GRI. Analiza treści raportów zrównoważonego rozwoju 18 spółek wykazała, że firmy najczęściej prezentują mierniki nakładów, a nie mierniki efektywności, tym samym nie pozwalając na ocenę efektów realizowanych działań, a jedynie starania. Wartością dodaną badań jest wiedza na temat rodzaju ujawnianych mierników CSR przez firmy działające w Polsce.
EN
Corporate social responsibility (CSR) brings benefits to the company in the long time. Determining the level of companies’ involvement in CSR requires a measurement of effects in comparison with inputs. Measures of CSR activities may be created by a company or based on a range of ratios defined in the Global Reporting Initiative guidelines (GRI). As GRI standards are still not mandatory and the content of CSR reports is usually not audited, corporations can feel free to understand and use CSR measures. Based on literature study, a research question has been formulated: Do companies in Poland, and to what extent, disclose measures of the effectiveness of the implemented CSR activities? The purpose of the research presented in this paper is to identify the types of measures used in sustainability reports of corporations. The analysis of the content of sustainability and integrated reports of 18 companies has shown that firms more often disclose input measures than efficiency measures, thereby they fail to evaluate CSR actions, because they assess only efforts. The added value of the research is knowledge about types of CSR measures used by companies in Poland.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b919fe5-d054-433d-ab4c-10caa93d1c46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.