PL EN


2015 | 2 (17) | 167-185
Article title

Planowanie przestrzenne wobec współczesnych tendencji rozwoju obszarów wiejskich

Content
Title variants
EN
Spatial planning and contemporary trends in the development of rural areas
IT
La pianificazione territoriale di fronte alle tendenze contemporanee di sviluppo delle zone rurali
Languages of publication
PL EN IT
Abstracts
EN
The aim of this paper was to establish whether spatial planning law in Poland meets the challenges of the contemporary trends in the development of rural areas. The latter frequently leads to a number of undesired phenomena such as disordered and uncontrolled urbanisation, spontaneous and unorderly growth of towns and related to it peripheral disadvantages and depopulation of villages. Valuable environment locations must be preserved which is of particular importance today, in the context of a wider use of renewable energy resources. It is pointed out in this paper that spatial planning at the municipality level is considered to be the most adequate method of regulation and intervention in economic, social and environmental matters. However, a necessary condition for effective spatial planning is a working regulatory system. The existing spatial planning and regulations in Poland are not adequate to meet the challenges of the current needs and multifunctional development of urban areas, and must be thoroughly reformed.
IT
L’obiettivo dello studio è di valutare in quale misura il diritto di pianificazione territo-riale in Polonia risponda alle sfide contemporanee connesse allo sviluppo di zone rurali. Tra i fenomeni che si verificano in tali zone l’autrice fa notare fra l’altro un’urbanizzazione disordinata e incontrollata, con un’espansione urbana spontanea, problemi della periferizzazione e dello spopolamento delle zone rurali, una necessità di tutelare aree di pregio ambientale, in particolare nel contesto di pressione antropica dovuta all’insediamento e di salvaguardare i fondi agricoli e lo sviluppo di industria energetica da fonti rinnovabili. Essa indica che la pianificazione territoriale a livello comunale è considerata il più adeguato metodo di intervento normativo nei processi economici, sociali e ambientali. Al contrario un prerequisito per la costruzione di un assetto del territorio è un efficiente sistema di regolazione. A parere dell’autrice, il sistema della pianificazione territoriale e le sue basi giuridiche non sono adeguati alle esigenze e alle sfide contemporanee di sviluppo di zone rurali multifunzionali. Ciò conferma quindi la fondatezza del postulato di una approfondita ricostruzione del sistema.
Keywords
Year
Issue
Pages
167-185
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Antrop M.(2000), Changing Patterns in the Urbanized Countryside of Western Europe, “Landscape Ecology”, nr 15/2000
 • Bański J. (2014), Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych, „Przegląd Geograficzny”, nr 4/2014
 • Bogucka I. (2012), Zagospodarowanie terenów rolniczych w przypadku braku planu miejscowego (zagadnienia wybrane), „Studia Iuridica Agraria”, t. 10/ 2012
 • Czapiewski K. (2013), Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich – przegląd istniejących źródeł informacji, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2013
 • Czechowski P. (1980), Kształtowanie terenów budowlanych na obszarach wsi. Zagadnienia prawno-organizacyjne, Warszawa 1980
 • Czechowski P., Niewiadomski A. (2012), Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne, „Studia Iuridica Agraria”, t. 10/2012
 • European Environment Agency(2006), Urban sprawl in Europe. The ignored challenge, Copenhagen 2006
 • Feltynowski M. (2010), Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich łódzkiego obszaru metropolitarnego a problem rozprzestrzeniania się miast, „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”, nr 13/2010
 • Fogel A. (2011), Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa 2011
 • Fogel A. (2010), Środowiskowe aspekty uprawnień społeczeństwa w sporządzaniu studiów uwarunkowań i planów miejscowych, „Samorząd Terytorialny”, nr 5/2010
 • Goździewicz-Biechońska J. (2015), Wsparcie działalności rolniczej na obszarach Natura 2000 w świetle Wspólnej Polityki Rolnej UE, „Przegląd Prawa Rolnego”, nr 1/2015
 • Heffner K. (2002), Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 2/2002
 • Heffner K. (2014), Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski – wpisywanie się w przestrzeń wsi europejskiej, w: Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania, red. W. Kamińska, K. Heffner, Warszawa 2014
 • Heffner K. (2013), Przestrzeń wiejska w Polsce w perspektywie 2020, w: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego), red. K. Heffner, „Studia KPZK PAN”, t. 154, Warszawa 2013
 • Hołuj A. (2011), Problemy i dylematy planowania przestrzennego w rożnych typach jednostek terytorialnych, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2011, Nr 140
 • Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (2007), Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2007
 • Kalus S., Habdas M. (2012), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako instrument kształtowania wartości rynkowej nieruchomości, ”Studia Iuridica Agraria”, t. 10/2012
 • Kazak J., Szawrański S., Sasik J. (2013), Gospodarowanie zasobami przestrzennymi w strefie podmiejskiej Wrocławia, w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój równoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus. KPZK PAN, Warszawa 2013
 • Kępkowicz A. (2013), Krajobraz suburbiów – przestrzenny wymiar styku dwóch kultur: wiejskiej i miejskiej, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych”, z. 3/ 2013
 • Kijowski D. R. (2012), Ochrona gruntów rolnych – prawda czy fikcja?, w: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012
 • Kistowski M., Kupska K., Wiklent G. (2014), Wpływ infrastruktury elektroenergetycznej na zrównoważone planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce na przykładach z woj. pomorskiego, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 254/2014
 • Krysiak S. (2014), Ekologiczne aspekty przemian krajobrazów wiejskich Polski środkowej na obszarach występowania osadnictwa turystycznego, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, t. XXV/2014
 • Kurowska T. (2015), Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich, w: Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2015
 • Kurowska T. (2012), Własność gruntowa a planowanie przestrzenne w dorobku naukowym Profesora Waleriana Pańki, „Studia Iuridica Agraria”, t. 10/2012
 • Markowski T., Drzazga D. (2015), Koncepcja zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu), „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, Nr CLXIV/2015
 • Mularczyk M. (2014), Hierarchia funkcjonalna miast a dominujące funkcje ich wiejskiego otoczenia (przykład woj. świętokrzyskiego, w: Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania, red. W. Kamińska, K. Heffner, Warszawa 2014
 • Ney B. (2012), Ocena systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz sugestie jego poprawy, w: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, red. A. Maciejewska, t. CXLII, KPZK PAN, Warszawa 2012
 • Niewiadomski Z. (2006), Prawne aspekty zjawiska żywiołowego rozlewania się miast. Tezy, w: Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, red. S. Kozłowski, Białystok 2006
 • Niewiadomski Z. (2005), Między rozstrzygnięciem nadzorczym a aktem współdziałania – przyczynek do dyskusji nad prawnymi formami działania organów administracji publicznej, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005
 • Niewiadomski Z. (2002), Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002
 • Nowak J. F. (2015), Model spójności obszarów metropolitarnych, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1/2015
 • Pańko W. (1978), Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne, Katowice 1978
 • Prutis S. (2012), Instrumenty planowania przestrzennego w rolnictwie (założenia modelowe a rzeczywistość), „Studia Iuridica Agraria”, t. 10/2012
 • Puk M. (2011), Kolizje przestrzenne i konflikty społeczne – gra o przestrzeń – rozwój zrównoważony a równoważenie rozwoju, 2011,w: Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, red. W. Kamińska, K. Hefner, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” Nr 142, Warszawa 2011
 • Stańko M. (2012), Planowanie przestrzenne budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich – wybrane zagadnienia prawne, w: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012
 • Staszewska S. (2009), Bariery rozwoju przymiejskich obszarów wiejskich, w: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, red. E. Rydz, R. Rudnicki, „Studia Obszarów Wiejskich” 2009, t. XVII
 • Świderski K. (2013), Pojęcie zabudowy zagrodowej na tle przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, „Przegląd Prawa Rolnego”, nr 1/ 2013
 • Wilczyński R. (2009), Jak rozwijać obszary wiejskie, aby przeciwdziałać kryzysowi zagospodarowania przestrzennego?, „Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 12/2009
 • Wojewodzic T. (2014), Dezagraryzacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – próba pomiaru zjawiska, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 4/2014
 • Zioło Z. (2014), Modele funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 1945 r., „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, nr 156/2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b933f08-10d6-485c-9395-3102d414bb77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.