PL EN


2015 | 3 (356) | 47-58
Article title

Specyfika zachowań młodzieży akademickiej na rynku usług turystycznych (na podstawie wyników badań własnych)

Content
Title variants
EN
Specificity of Academic Youth’s Behaviours in the Market for Tourist Services (Based on Own Research Findings)
RU
Специфика поведения студентов на рынке туристических услуг (на основе результатов собственных исследований)
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W czasach, gdy strategie marketingowe przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki zwrócone są ku klientowi, niezwykle ważną rolę odgrywa wiedza na temat preferencji i zachowań nabywczych konsumentów. Szerokie zainteresowanie klientem obserwuje się m.in. w branży turystycznej, która dzięki profilowaniu ofert na podstawie danych behawioralnych konsumentów skuteczniej trafia w oczekiwania różnych grup nabywczych. Celem artykułu badawczego jest próba przybliżenia wybranych aspektów zachowań konsumpcyjnych na rynku usług turystycznych niezwykle specyficznej grupy klientów, jaką jest młodzież akademicka. W części teoretycznej opracowania przedstawiono specyfikę zachowań konsumenckich ze szczególnym uwzględnieniemglobalizacji konsumpcji, a także wybrane cechy charakteryzujące badaną grupę społeczną. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autorów metodą reprezentacyjną1 na próbie 194 studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Koszalińskiej.
EN
At times when marketing strategies of enterprises operating in various sectors of the economy are directed to the customer, of an extremely important role is knowledge of consumers’ purchasing preferences and behaviours. The wide interest in the customer is observed, inter alia, in the tourist branch which, owing to profiling offers based on consumers’ behavioural data, and more efficiently gets one’s way to expectations of various groups of purchasers. An aim of the research article is an attempt to bring closer the selected aspects of consumer behaviour in the market for tourist services of an extremely specific group of customers, i.e. the academic youth. In the theoretical part of the study, the authors presented the specificity of consumer behaviours with a particular consideration of consumption globalisation as well as the selected traits characterising the social group in question. In the empirical part, they presented findings of the surveys carried out by them by the representative method on the sample of 194 students of the University of Gdańsk and the Koszalin University of Technology.
RU
Во время, когда маркетинговые стратегии предприятий, действующих в разных секторах экономики, обращены к клиенту, особенно важную роль играют знания в отношении покупательских предпочтений и поведения потребителей. Широкий интерес к клиенту наблюдается, в частности, в туристи- ческой отрасли, которая благодаря профилированию предложений на основе бихевиоральных данных о потребителях более эффективно попадает в ожида- ния разных групп покупателей. Цель исследовательской статьи – попытка приблизить избранные аспекты потребительского поведения на рынке туристических услуг чрезмерно специ- фической группы клиентов, какой являются студенты. В теоретической части разработки представили специфику потребительского поведения с особым учетом глобализации потребления, а также избранные черты, характеризующие обследуемую социальную группу. В эмпирической части представили результаты опросов, проведенных авторами по представительному методу на выборке 194 студентов Гданьского университета и Кошалинского политехни- ческого университета.
Year
Issue
Pages
47-58
Physical description
Contributors
References
  • Alejziak W. (2009), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków.
  • Gaworecki W.W. (2010), Turystyka, PWE, Warszawa.
  • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
  • Niemczyk A. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Panasiuk A. (red.), (2007), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b97bb2d-7f1f-4678-b455-8b93509ad744
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.