PL EN


2016 | 4(31) | 261-276
Article title

Bezpieczeństwo żywnościowe i ekologiczne w zrównoważonym rozwoju

Authors
Content
Title variants
EN
Food and environmental safety in sustainable development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Genetic engineering is often associated with modern agriculture and food production. However, beside its actual (and eventual) benefits, we should notice dangers connected with it. Food and food production is the base of existence and functioning of every human community. Instruments and methods used by a man to sustain his/her existence are the decisive factors for environmental conditions, which in turn decide about the access of products and ecological services. As a result, the existence of human depends on this access. The wise use of it assures the development whereas the lack of caution and controlling actions may cause serious economic and ecological consequences.
PL
Inżynieria genetyczna często kojarzona jest z nowoczesnym rolnictwem i produkcją żywności. Jednakże obok rzeczywistych (i potencjalnych) korzyści z niej płynących należy dostrzec związane z nią niebezpieczeństwa. Żywność i produkcja żywności jest bazą istnienia i funkcjonowania każdej społeczności ludzkiej. Od narzędzi i sposobów, jakich człowiek używa dla podtrzymania swojej egzystencji zależą warunki środowiska, które z kolei decydują o dostępności produktów i usług ekologicznych. Od nich, z kolei, zależy byt człowieka. Roztropne z nich korzystanie zapewni rozwój; natomiast brak przezorności i kontroli działań może skutkować poważnymi konsekwencjami gospodarczymi i ekologicznymi.
Year
Issue
Pages
261-276
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, piotr529@wp.pl
References
 • Dyrektywa 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.Urz. UE L 106 z 17.04.2001 r.).
 • Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro z 5.06.1992 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 184, poz. 1532).
 • Krajewski, P. (2013). The Rights of Local Communities and Their Role in the Sustainable Exploitation of Biodiversity. Prawa społeczności lokalnych i ich rola w zrównoważonym wykorzystaniu różnorodności biologicznej. W: „Problemy ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” vol. 8, no 1, s. 57–64.
 • Krygier, B. (2006). Rozwój człowieka w kontekście ewolucji biosfery. The growth of the man in the context of the biosphere evolution. W: „Problemy Ekorozwoju” vol. 1, no 2, s. 87–91.
 • Protokół z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodno- ści biologicznej (Dz.U. z 2004 r. nr 216, poz. 2201).
 • Rozporządzenie 178/2002/WE z 28.01.2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. WE L 31 z 01.02.2002 r., s. 1, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie 1829/2003/WE w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.Urz. WE L 268 z 18.10.2003 r.).
 • Rozporządzenie 1830/2003/WE dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.Urz. WE L 268 z 18.10.2003 r.).
 • Rozporządzenie 1946/2003/WE w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.Urz. UE L 287 z 5.11.2003 r.).
 • Rozporządzenie 278/97/WE w sprawie nowej żywności i nowych składników (Dz.U. L 433 z 14.02.1997 r.).
 • Rozporządzenie 49/2000/WE zmieniające rozporządzenie 1139/98/WE dotyczące obowiązkowego oznaczania na etykietach umieszczonych na niektórych środkach spożywczych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie innych danych niż przewidziane w dyrektywie 79/112/EWG (Dz.Urz. UE L 006 z 11.01.2000 r.).
 • Rozporządzenie 65/2004/WE ustanawiające system opracowania i przydzielania unikalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz.Urz. WE L 10 z 16.01.2004 r.).
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1813/97/WE dotyczące obowiązku oznaczania etykietami niektórych artykułów żywnościowych produkowanych z modyfikowanych genetycznie organizmów, nieobjętych Dyrektywą Komisji nr 79/112/ EWG (Dz.U. L 257 z 20.09.1997 r.).
 • Szulc, K. (2011). Ochrona zasobów zwierząt gospodarskich w kontekście zrównowa- żonego rozwoju. Protection of Genetic Resources of Farm Animals in the Context of Sustainable Development. W: „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” vol. 6, no 2, s. 141–146.
 • Urbisz, A. (2010). Ocena bioróżnorodności jako jeden z własnym warunków ekorozwoju. Biodiversity Conservation as One of Necessary Conditions of Ecodevelopment. W: „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” vol. 5, no 1, s. 91–94.
 • Zhihe, W., F. Meijn, J. Ikerd (2013). Beyond The Dilemma Facing China’s Agricuture – Toward a Chinese Constructive Postmodern Agriculture. Wyzwania rozwoju rolnictwa w Chinach – w kierunku konstruktywnego rolnictwa postmodernistycznego. W: „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” vol. 8, no 1, s. 43–56.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b9feaea-bedb-49f3-ba5d-b37a56044cff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.