PL EN


2016 | 18 | 121-136
Article title

Zintegrowane podejście w planowaniu rozwoju na przykładzie Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Content
Title variants
EN
The territorial capital, as the target of the integrated development planning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego, z uwzględnieniem nowatorskich rozwiązań w zakresie planowania rozwoju, zastosowanych w trakcie prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego (WŁOF). Zintegrowana Strategia Rozwoju WŁOF koncentruje się na wykreowaniu w łódzko-warszawskim obszarze funkcjonalnym nowego jakościowo zasobu w postaci kapitału terytorialnego, stanowiącego podstawę rozwoju większych układów terytorialnych i będącego wypadkową: relacji gospodarczych, społecznych oraz przestrzeni. W trakcie prac nad Strategią zastosowano ciekawe rozwiązanie w postaci zintegrowanej analizy SWOT, stanowiącej krzyżową analizę powiązań społecznych, gospodarczych i przestrzennych, pozwalającej na wykazanie związków między rozwojem kapitału ludzkiego, społecznego, gospodarki i środowiska. Strategia prezentuje również koncepcję tzw. zintegrowanych projektów rozwojowych, wpisujących się w koncepcję kapitału terytorialnego, stanowiących kluczowy element realizacji Strategii oraz osiągnięcia założonych w niej celów. Kapitał terytorialny, jako zasadniczy element Strategii Rozwoju WŁOF, wymaga budowania relacji pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w procesy rozwojowe, opartych na współpracy i zaufaniu. Stąd też autorka prezentuje wyniki pilotażowych badań, przeprowadzonych podczas prac nad Strategią, mających na celu określenie dysfunkcji we współpracy prowadzonej przez jednostki administracji samorządowej (JST). Wyniki badań, przeprowadzonych wśród 17 JST województwa łódzkiego, pozwoliły na określenie obszarów wymagających szczególnej uwagi i interwencji w trakcie wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju WŁOF. Dokument, jak i zidentyfikowane w trakcie jego opracowania problemy, mogą stanowić również inspirację dla podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie rozwojem innych układów terytorialnych oraz przygotowanie i realizację strategii ich rozwoju.
EN
The aim of the article is to present the concept of the Warsaw-Lodz Functional Area (WLFA), including innovative approaches to development planning applied while working on the Integrated Development Strategy of the WLFA. Integrated Development Strategy of the WLFA focuses on creating of a new qualitatively asset in the WLFA in form of a territorial capital, underpinning the development of larger territorial systems and resulting from: economic and social relations, spatial development, natural resources. An interesting solution of an integrated SWOT analysis was used during the work on the Strategy. This cross-analysis of economic, special and social relationships allowed to demonstrate the interdependence among the development of the following factors: human and social capital, economy and environment. Moreover, the Strategy presents the concept of integrated development projects as part of the concept of territorial capital, which is the key element of the Strategy itself and of achieving its strategic objectives. The territorial capital, as an essential component of the Development Strategy of the WLFA, requires building cooperation-and-trust-based relationships among various actors involved in development processes. Hence, the author presents the results of pilot studies conducted in the course of work on the Strategy, aimed at identifying dysfunction in co-operation carried out by the local government units (LGUs). The results of the survey conducted among 17 LGUs in the Lodz region allowed to identify areas for particular attention during implementation of the Integrated Development Strategy of the WLFA. The document and identified in the course of its elaboration problems, can also be an inspiration for those responsible for managing the development of other territorial systems and for preparation and implementation of strategies for their development.
Year
Issue
18
Pages
121-136
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
 • Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, mzak@wpia.uni.lodz.pl
References
 • Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 2015,Kształtowanie powiązań funkcjonal-nych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy. Raport końcowy, Łódź.
 • Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Mazowieckie Biuro Planowania Regional-nego w Warszawie, 2014, Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030.
 • Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Łódź.
 • Komornicki T., Korcelli P. Siłka, Śleszyński P., Świątek D., 2013, Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami, Warszawa.
 • Kuciński K., 2003, Koncepcja bipolarnego rozwoju Warszawy i Łodzi, Biuletyn KPZK, zeszyt 209, Warszawa.
 • Markowski T., 2015, Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego (projekt), Łódź.
 • Markowski T., Turała M., 2015, Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samo-rządu terytorialnego. Podręcznik dla samorządowców, Łódź.
 • Markowski T., 2013, Elastyczne i zintegrowane planowanie w obszarach funkcjonalnych – w stronę nowego podejścia do planowania przestrzennego, Poznań.
 • Markowski T., Stawasz D., Kudłacz T., 2003, Bipolarność w systemie osadniczym kraju – kontekst teoretyczny i praktyczny, (w:) Zioło Z. (red.), Bipolarny rozwój aglomeracji – kierunki rozwoju układów bipolarnych, Biuletyn KPZK PAN, zeszyt209, Warszawa.
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015, Strategie ponadregionalne – wymiar terytorialny polityki rozwoju, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Mia-sta, Obszary Wiejskie, Warszawa.
 • Nowakowska A. (red), 2015, Nowoczesne metody i narzędzie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Łódź.
 • Pietrzyk I., 2004, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa.
 • Poniatowska-Jaksch M., 2002, Rozwój lokalny w sferach bipolarnych (na przykładzie Warszawy i Łodzi), Biuletyn KPZK, zeszyt 201, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, 2015, Warszawa; https://www.mr.gov.pl/media/6453/SRPC_RadaMinistrow_072015.pdf.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • Wójcik M., Suliborski A., Dmochowska-Dudek K., Grodzicka-Kowalczyk M., 2014,Oszacowanie kosztów i korzyści dla obszaru metropolitalnego Łodzi wynikających z powstania układu bipolarnego. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ba1456c-256c-4245-a91d-8c41d8d2b90b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.