PL EN


2012 | 59 | 1 | 13-31
Article title

Klasyfikacja spektralna a skale pomiaru zmiennych

Authors
Content
Title variants
EN
Spectral clustering and measurement scales of variables
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaproponowano modyfikację metody klasyfikacji spektralnej (zob. Ng, Jordan, Weiss, 2002) umożliwiającą jej zastosowanie w klasyfikacji danych nominalnych, porządko-wych, przedziałowych oraz ilorazowych. W tym celu w procedurze tej metody przy wyzna-czaniu macierzy podobieństwa (affinity matrix) zastosowano funkcję z miarami odległości właściwymi dla danych mierzonych na różnych skalach pomiaru. Takie podejście umożliwia ponadto pośrednie wzmocnienie skali pomiaru zmiennych dla danych niemetrycznych. Zaproponowana metoda klasyfikacji spektralnej może być z powodzeniem stosowana we wszystkich zagadnieniach klasyfikacyjnych, w tym dotyczących pomiaru, analizy i wizualiza-cji preferencji.
EN
In article the proposal of modification of spectral clustering method for nominal, ordinal, interval and ratio data, based on procedure of Ng, Jordan, Weiss (2002), is presented. In con-struction of affinity matrix we implement function with distance measures appropriate for dif-ferent scales of measurement. This approach gives possibility of conversion nonmetric data (nominal, ordinal) into interval data. The proposed method of spectral clustering can be successfully used in all classification problems, including the measurement, analysis and visualization of preferences.
Year
Volume
59
Issue
1
Pages
13-31
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki ul. Nowowiejska 3 58-500 Jelenia Góra , marek.walesiak@ae.jgora.pl
References
 • Ackoff R.L. (1969), Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa.
 • Dudek A. (2012), A comparison of the performance of clustering methods using spectral ap-proach, W: J. Pociecha, R. Decker (red.), Data analysis methods and its applications, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 143-156.
 • Fischer I., Poland J. (2004), New methods for spectral clustering, Technical Report No. IDSIA-12-04, Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence, Manno-Lugano, Switzerland.
 • Girolami M. (2002), Mercer kernel-based clustering in feature space, „IEEE Transactions on Neural Networks”, vol. 13, no. 3, 780-784.
 • Hubert L., Arabie P. (1985), Comparing partitions, „Journal of Classification”, no. 1, 193-218.
 • Karatzoglou A. (2006), Kernel methods. Software, algorithms and applications, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Techniczny we Wiedniu.
 • Kolupa M. (1976), Elementarny wykład algebry liniowej dla ekonomistów, Państwowe Wy-dawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Ng A., Jordan M., Weiss Y. (2002), On spectral clustering: analysis and an algorithm, W: T. Dietterich, S. Becker, Z. Ghahramani (red.), Advances in Neural Information Processing Sys-tems 14, Cambridge, MIT Press, 849-856.
 • Poland J., Zeugmann T. (2006), Clustering the Google distance with eigenvectors and semidefinite programming, Knowledge Media Technologies, First International Core-to-Core Workshop, Dagstuhl, July 23-27, Germany.
 • Shortreed S. (2006), Learning in spectral clustering, Rozprawa doktorska, University of Washington.
 • Steczkowski J., Zeliaś A. (1981), Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, War-szawa.
 • Steczkowski J., Zeliaś A. (1997), Metody statystyczne w badaniach cech jakościowych, Wy-dawnictwo AE, Kraków.
 • Stevens S.S. (1946), On the theory of scales of measurement, „Science”, Vol. 103, No. 2684, 677-680.
 • Verma D., Meila M. (2003), A comparison of spectral clustering algorithms. Technical report UW-CSE-03-05-01, University of Washington.
 • von Luxburg U. (2007), A tutorial on spectral clustering, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Technical Report TR-149.
 • Walesiak M. (1990), Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, „Przegląd Statystyczny”, z. 1-2, 37-46.
 • Walesiak M. (2005), Rekomendacje w zakresie strategii postępowania w procesie klasyfikacji zbioru obiektów, W: A. Zeliaś (red.), „Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych”, Wydawnictwo AE, Kraków, 185-203.
 • Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wydanie drugie rozszerzone. Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Walesiak M. (2009), Analiza skupień, W: M. Walesiak, E. Gatnar (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 407-433.
 • Walesiak M., Dudek A. (2009), Odległość GDM dla danych porządkowych a klasyfikacja spektralna, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 84, 9-19.
 • Walesiak M., Dudek A. (2010), Klasyfikacja spektralna z wykorzystaniem odległości GDM, W: K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Tak-sonomia 17, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 107, 161-171.
 • Walesiak M., Dudek A. (2011), clusterSim package, URL http://www.R-project.org.
 • Wiśniewski J.W. (1986), Korelacja i regresja w badaniach zjawisk jakościowych na tle teorii pomiaru, „Przegląd Statystyczny”, z. 3, 239-248.
 • Wiśniewski J.W. (1987), Teoria pomiaru a teoria błędów w badaniach statystycznych, „Wia-domości Statystyczne”, nr 11, 18-20.
 • Zelnik-Manor L., Perona P. (2004), Self-tuning spectral clustering, W: Proceedings of the 18th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'04), http://books.nips.cc/nips17.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ba9d684-ddf3-4332-86a9-1692a1fb9840
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.