Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11(47) | 4 | 111-127

Article title

Nowe ruchy religijne i misje ewangelizacyjne. Odwieczne tęsknoty w nowych narracjach

Title variants

EN
New religious movements and evangelizing missions. The eternal longing in new narratives

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Każda religia ma własną wizję Boga/bogów i oryginalną wykładnię prawd wiary, która odróżnia ją od innych systemów religijnych czy konkretnych wyznań. Religijna panorama to kalejdoskop zmieniających się form, które dzielą się, łączą, przekształcają i pojawiają ponownie, nieustannie ze sobą konkurując. W XXI wieku wbrew dziewiętnastowiecznemu przeświadczeniu, że wraz z postępem nauki i rozwojem świeckich ideologii religia zaniknie, ona nadal trwa i przeżywa swoisty renesans. W różnych częściach świata powstają nowe ruchy religijnych innowacji. W Polsce wymiernym świadectwem sukcesywnie powiększającej się sceny religijnej jest wydłużający się z roku na rok rejestr Kościołów i innych związków wyznaniowych. Stare i nowe odsłony religii i duchowości, trudne do zliczenia i imiennego nazwania, dowodzą niezmienności natury ludzkiej w dążeniu do rozpoznania i zaspokojenia duchowej wrażliwości.
EN
Each religion has its own vision of God/gods and an original interpretation of the truths of faith, which distinguishes it from other religious systems or specific religions. A religious panorama is a kaleidoscope of changing forms that share, connect, transform and reappear, constantly competing with each other. In the twenty-first century, contrary to the nineteenth-century conviction that religion will disappear with the progress of science and the development of secular ideologies, it is still going on and is experiencing a specific renaissance. In different parts of the world new movements of religious innovations are emerging. In Poland, a measurable testimony to the gradually growing religious scene is the register of churches and other religious associations, which is being extended from year to year. Old and new versions of religion and spirituality, difficult to count and name by name, prove the unchangeability of human nature in the pursuit of recognition and satisfaction of spiritual sensitivity.

Year

Volume

Issue

4

Pages

111-127

Physical description

References

 • Barker E.: Nowe ruchy religijne, tłum. T. Kunz, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2012.
 • Benedykt XVI: Audiencja generalna 11 maja 2011, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ benedykt_xvi/audiencje/ag_11052011.html
 • Bonowicz W.: Ruchy w Kościele, Kościół w ruchu, „Znak” 1997, nr 6, s. 160-169.
 • Dobbelaere K.: Sekularyzacja trzy poziomy analizy, tłum. R. Babińska, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2008.
 • Doktór T.: Innowacje religijne: ruchy, uczestnicy, reakcje społeczne, Olsztyn: Wydawnictwo Mantis 2002.
 • Fromm E.: Szkice z psychologii religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa: Książka i Wiedza 1966.
 • http://teksciory.interia.pl/tau-list-motywacyjny-feat-paluch-tekst-piosenki,t,648890.html
 • https://mswia.gov.pl/download/1/32127/ostE-RejestrEB27042018r.pdf [dostęp: 10.11.2018].
 • https://www.musixmatch.com/lyrics/TAU/Remedium.
 • Kobyliński A.: Trudno powiedzieć, w jakich krajach katolicyzm przetrwa, eKAJ 10.07.2018, https://ekai.pl/trudno-powiedziec-w-jakich-krajach-katolicyzm-przetrwa/ [dostęp: 10.11. 2018].
 • Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, https://mswia.gov.pl/download/1/32127/ostE-RejestrEB27042018r.pdf [dostęp: 10.11.2018].
 • Krzyżak T.: Bashobora na Stadionie Narodowym. Rozmodlony stadion, „Rzeczpospolita” 07.07. 2013.
 • Księga Koheleta, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2000.
 • Libiszowska-Żółtkowska M.: Homo religiosus. Teoria wyjaśniająca kazus pastafarian, w: Tradycja i innowacja w polu refleksji socjologii religii, red. S.H. Zaręba, I. Borowik, Warszawa: Kontrast 2016, s. 247-259.
 • Libiszowska-Żółtkowska M.: Konwertyci nowych ruchów religijnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003.
 • Libiszowska-Żółtkowska M.: Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM 2001.
 • Libiszowska-Żółtkowska M.: Kościół i religia w przestrzeni miejskiej. Casus Kościoła Ulicznego przykładem chrześcijańskiej służby etycznej, w: Kościoły, religie, kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji, red. M. Sroczyńska, S.H. Zaręba, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2017, s. 211-222.
 • Libiszowska-Żółtkowska M.: Nowe ruchy religijne w Polsce, „Ateneum Kapłańskie” 2003, nr 567-568, s. 329-347.
 • Libiszowska-Żółtkowska M.: Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2001.
 • Libiszowska-Żółtkowska M.: Resakralizacja w ponowoczesnej scenerii. Nowe odmiany religii i duchowości, w: Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, red. I. Borowik, S. Grotowska, P. Stawiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018.
 • Mariański J.: Kościół w społeczeństwie przemysłowym, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1983.
 • Mariański J.: Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Lublin: Wydawnictwo KUL 1995.
 • Mariański J.: Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne, Poznań: Wydawnictwo Adam Marszałek 2016.
 • Mariański J.: Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa: Oficyna Naukowa 2010.
 • Mariański J.: Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.
 • Mariański J.: Sekularyzacja. Desekularyzacja. Nowa Duchowość. Studium socjologiczne, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2013.
 • Parkinson C.N.: Parkinson’s Law: The Pursuit of Progress, Penguin Books, 1986.
 • Petrowa-Wasilewicz A.: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Warszawa: KAI 2000.
 • Piwowarski W.: Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne, Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1977.
 • Piwowarski W.: Religijność wiejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne, Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1971.
 • Stark R., Bainbridge W.S.: Teoria religii, tłum. T. Kunz, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2000.
 • Szostkiewicz A.: Nadchodzą szamani i szarlatani. Kościół 2018, https://szostkiewicz.blog. polityka.pl/2018/07/14/nadchodza-szamani-i-szarlatani-kosciol-2018/ [dostęp: 10.09.2018].
 • Szostkiewicz A.: Szamani Kościoła, „Polityka” 26.06.2013, s. 20-23.
 • Tokarczuk O.: Ludzie księgi, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 1996.
 • Tokarczyk A.: Trzydzieści wyznań, Warszawa: K.A.W. 1987.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5babc1d6-b771-465e-b1c4-3f70705f3abd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.