Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 20 | 61-73

Article title

DETERMINANTY SPRAWNEGO DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH W HISZPANII, POLSCE, TURCJI ORAZ NA ŁOTWIE

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedsiębiorstwa rodzinne są podmiotami dominującymi w gospodarkach poszczególnych krajów. W artykule przedstawiono specyficzne cechy oraz główne narzędzia sprawnego gospodarowania firmami rodzinnymi. Na podstawie studiów literatury stwierdzono, iż nie występują znaczące różnice w charakterystykach tych podmiotów w Hiszpanii, na Łotwie, w Polsce oraz w Turcji. W opinii właścicieli/ zarządzających tymi podmiotami sprawność ich działań zdeterminowana jest głownie systemem wartości ważnych dla członków rodziny wraz z uwzględnieniem wartości cennych dla wszystkich interesariuszy rodzinnego biznesu.
EN
Determinants of efficient activity of family businesses in Spain, Poland, Turkey and Latvia
EN
Family businesses are dominant entities in the economies of individual countries. The article presents specific features and main tools for efficient management of family businesses. Based on literature studies, it was found that there are no significant differences in the characteristics of these entities in Spain, Latvia, Poland and Turkey. In the owners' opinion (who may also be the managers of these entities), the efficiency of their actions is determined mainly by the system of values important for family members, including values which are significant for all stakeholders of the family business.

Year

Volume

20

Pages

61-73

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Beckman Suzanne, Morsing Mette, Reich Lucia, 2006, Strategic CSR communication: an emerging field [w:], Mette Morsing, Suzanne Beckmann (Eds.), Strategic CSR Communication, DJØF Publishing, Copenhagen.
 • Berrone Pascual, Cruz Cristina, Gómez-Mejía Luis R., 2012, Socioemotional wealth in family firms: A review and agenda for future research, “Family Business Review”, nr 25, s. 258–279.
 • Cappuyns Kristin, 2002, Family business in Spain, “Families in Business” No 06.
 • Family Business Summary of partner national researches [online], , https://cocoate.com/sites/cocoate.com/files/fam_biz_research_summary.pdf (21.05.2018).
 • Firmy rodzinne w Polsce, 2015, PARP, Warszawa.
 • Kieżun Witold, 2007, Sprawne studiowanie nauki zarządzania, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1, s.87.
 • Kieżun Witold, 1997, Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys Teorii i praktyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Klimek Jan, 2014, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa.
 • Kotarbiński Tadeusz, 1961, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Warszawa.
 • Kowalewska Anna (red.), 2009, Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Lewandowska Adrianna, Wyszogrodzki Piotr, 2015, 10 mechanizmów ładu rodzinnego (Family Governance) w firmach rodzinnych, Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań (materiał źródłowy: Family Governance in Familienunternehmen dostępny na stronach www.pwc.de).
 • Mandl Irene, 2008, Overview of Family Business Relevant Issues, Austrian Institute for SME Research, Vienna.
 • Olejnik Stanisław, 1962, Poglądy etyczne prof. Tadeusza Kotarbińskiego, „Znak”, nr 14, s. 506–526.
 • Ossowska Maria, 1959, Główne modele systemów etycznych, „Studia Filozoficzne”, nr 4, s. 3-21.
 • Overview of Family Business Relevant Issues - Final Report, 2008, Austrian Institute for SME Research, Vienna, s. 20-30, 40-47.
 • Penc Józef, 1997, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Safin Krzysztof, 2006, Przedsiębiorstwo rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Schulze William S., Lubatkin Michael H., Dino Richard N., 2003, Toward a Theory of Agency and Altruism in Family Firms, „Journal of Business Venturing”, nr 18 (4), s. 473–490.
 • Sobiecki Roman, 2010, Jak uczyć przedsiębiorców – na podstawie przedsiębiorczości rodzinnej, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3, s. 35.
 • Sobiecki Roman, Kargul Andrzej, Kochanowska Joanna, 2014, Przedsiębiorstwo rodzinne – definicje i stan wiedzy, w: Roman Sobiecki (red.), Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Stranawska Marzena, Popowska Magdalena, 2015, O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 848 „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 116, s. 180-190.
 • Więcek-Janka Ewa, Firmy rodzinne – przedsiębiorczość długowieczna, 2013, „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIV, ZESZYT 3, s. 259-274 [online], http://piz.san.edu.pl (20.05.2018).
 • Winnicka-Popczyk Alicja, 2013, Rola rodziny w zarządzaniu własnym biznesem, „MAGAZYN FIRM RODZINNYCH”, nr 1, s. 3.
 • Wojtyła Karol, 1983, Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Zieleniewski Jan, 1978, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Yelkikalan Nazan, 2006, Aile Şirketlerinde Çatışma ve Bir Çözüm Önerisi, „Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” 2(12), s. 195-209.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5bad3530-7f5e-4e49-a9ea-57f546880b9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.