PL EN


2015 | 2 (62) | 141-152
Article title

Układ o stowarzyszeniu Ukraina – UE jako wyraz wsparcia ze strony Unii dla ochrony praw człowieka w kontekście wojny na Ukrainie

Authors
Title variants
EN
Ukraine – EU Association Agreement as a sign of EU support for the protection of human rights in the context of the war in Ukraine
RU
Договор об ассоциации Украина – ЕС как выражение поддержки со стороны Союза для защиты прав человека в контексте войны в Украине
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podpisanie Układu o stowarzyszeniu, które nastąpiło w dwóch etapach – 21 marca i 27 czerwca 2014 r. i możliwość jego tymczasowego stosowania, jak również symboliczna ratyfikacja Układu stowarzyszeniowego w tym samym dniu przez Radę Najwyższą Ukrainy i zatwierdzenie przez Parlament Europejski były niezmiernie ważnymi wyrazami wsparcia wyboru europejskiej przyszłości społeczeństwa ukraińskiego ze strony UE i jej państw członkowskich. Układ stowarzyszeniowy jest bardzo obszernym, kompleksowym i jednocześnie szczegółowym aktem prawnym, który zawiera w sobie postanowienia, które mogą stać się narzędziem dla budowania Ukrainy jako państwa prawa i przeprowadzenia reform ustrojowych na Ukrainie, co niewątpliwie będzie miało wpływ na przestrzeganie zasad poszanowania praw człowieka na Ukrainie, i na polepszenie poziomu życia obywateli Ukrainy. Bardzo ważne znaczenie w omawianym zakresie ma również część operacyjna Układu o stowarzyszeniu oraz liczne decyzje, akty końcowe, konkluzje ze spotkań, przyjęte przez Radę Europejską.
EN
The signing of the Association agreement which took place in two stages, on March 21 and on June 27, 2014, the possibility of its provisional application, and its ratification by the Verkhovna Rada of Ukraine and its approval by the European Parliament taking place in a symbolic manner on the same day were very important signs of support for Ukrainian society's European future from the side of the EU and its Member States. The Association Agreement is extensive, comprehensive and detailed legal document at the same time. It provisions may become a tool for establishing the rule of law and carrying out political reforms in Ukraine. This will undoubtedly have an impact on the respect for human rights in Ukraine and it will improve the standard of living for the citizens of Ukraine. The operational part of the Association Agreement is very important in this respect, as well as a number of decisions, final acts, and conclusions of the European Council.
RU
Подписание Договорa об ассоциации, которыe состоялась в два этапа - 21 марта и 27 июня 2014 г. и возможность его временного применения, а также символическaя ратификация Договорa об ассоциации в тот же день Верховной Радой Украины и утверждениe Европейском Парламентoм было чрезвычайно важными словами поддержки европейского будущего Украины от ЕС и его государств-членов. Договор об ассоциации являeтся очень обширным, комплексным и в то же время детальным законодательным актoм, в котором содержатся положения, которые могут стать инструментом для создания Украины как правового государства и осуществления политических реформ в Украине, которые, несомненно, будут иметь влияние на принципы уважения прав человека в Украине и улучшaть уровень жизни украинских граждан. Очень важной является оперативнaя часть Договорa об ассоциации и ряд решений, заключительных актoв Европейского Совета.
Year
Issue
Pages
141-152
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bbb3516-b13f-4699-b4ea-f3185201198a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.