PL EN


Journal
2018 | 13 | 39-84
Article title

Wielokulturowa osada w Litwinkach, stan. III (AZP 32–60/4), gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie (badania 2014–2016)

Content
Title variants
EN
Multicultural settlement in Litwinki, site III (AZP 32-60/4), Nidzica commune, Nidzica district, Warmińsko-Mazurskie Voivodeship (research 2014-2016).
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the years 2014-2016, in connection with the construction of the S 7 expressway, the area of 1,021.51 ares (102,151 sq. m.) of the site was examined. Remains of settlements: of the Lusatian culture from the turn of the Bronze and the Iron Age; of the Przeworsk culture - the A2-A3 phases of earlier pre-Roman period; of the B2-C2 phases of the Wielbark culture were unearthed, as well as traces of habitation from the late Middle Ages and from the modern period. The most numerous and the most interesting were the objects of the Przeworsk culture, including 10 wells, and pottery with the features of the tradition of the Jastorf culture.
Publisher

Journal
Year
Volume
13
Pages
39-84
Physical description
Contributors
References
 • Anioła M., Głogowski Z., Kiona-Podhajny M., Panczenko B. 2003. Osadnictwo ludności kultury łużyckiej i pomorskiej. W: M. Chłodnicki (red.), Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów’ SA 4. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 121–384.
 • Andrzejowski J., Stanaszek Ł. M., Mańkowska-Pliszka H. 2006. Modła, grób 169 – pierwsza trepanacja czaszki z okresu wpływów rzymskich z ziem polskich. Wiadomości Archeologiczne 58, 185–200
 • Andrzejowski J. 1989. Zagadnienie kontynuacji cmentarzysk we wschodniej strefie kultury przeworskiej. W: J. Gurba, A. Kokowski (red.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 103–125.
 • Andrzejowski J. 2001. Wschodnia strefa kultury przeworskiej – próba definicji. Wiadomości Archeologiczne 54, 59-87.
 • Bielefeld P. 1938. Ein frühgermanisches Wohnhaus in Lärchwalde, Kr. Elbing. W: H. Bauer, W. Neugebauer, W. Radig (red.), Festschrift Bruno Ehrlich zum 70. Geburtstag dargebracht. Elbing: Elbing, 68–71.
 • Bielenin K. 1992. Starożytne górnictwo i hutnictwo w Górach Świętokrzyskich, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
 • Bohr M. 2014. Zabytki ruchome kultury przeworskiej. W: M. Masojć (red.), Obozowiska, osady, wsie. Wrocław-Widawa 17. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 159–233.
 • Cieśliński A. 2006. Nekropola w Olsztynie. Zagadnienie północnego zasięgu kultury przeworskiej na pograniczu Mazowsza i Warmii we wczesnym okresie rzymskim. W: W. Nowakowski, A. Szela (red.), Pogranicze trzech światów. Kontakty kultury przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 45–59.
 • Cieśliński A. 2007. Specyfika badań nad kulturą wielbarską w dorzeczach Łyny, Pasłęki i górnej Drwęcy na przykładzie cmentarzyska w Pupkach, pow. olsztyński. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Nowe materiały i interpre¬tacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 273–292.
 • Cieśliński A. 2009. Kultura wielbarska nad Łyną, Pasłęką i górną Drwęcą. Pruthenia: pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim 4, 87–115.
 • Cieśliński A. 2010. Kulturelle Veränderungen und Besied-lungsablaufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberer Drwęca. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz.
 • Cnotliwy E. 1969. Osada z okresu rzymskiego w Bienicach, pow. Nowogard. Materiały Zachodniopomorskie 13 (1967), 77–89.
 • Dąbrowska T. 1973. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Karczewcu, pow. Węgrów. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 2, 383-531.
 • Dąbrowska T. 1981. Kultura wielbarska a kultur przeworska na Mazowszu i Podlasiu. W: T. Malinowski (red.), Problemy kultury wielbarskiej. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 117-125.
 • Dąbrowska T. 1986. Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich na Mazowszu. W: K. Godłowski, R. Madyda-Legutko (red.), Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 147-166.
 • Dąbrowska T. 1988 Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia-zasięg-powiązania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dąbrowska T. 1994. Wpływy jastorfskie na kulturę przeworską w młodszym okresie przedrzymskim. W: J. Gurba, A. Kokowski (red.), Kultura Przeworska 1. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 71-87.
 • Dąbrowska T. 1996. Frühe Stufen der Przeworsk-Kultur. Bemerkungen zu den Kontakten mit Sudeuropa. W: Z. Woźniak (red.), Kontakte längst der der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt. Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 127-142.
 • Dąbrowska T. 1997. Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk- Kultur in Ostmasowien. Kraków: Wydawnictwo Secesja.
 • Dąbrowski J., Mogielnicka-Urban M. 1981a. Analiza materiałów kultury łużyckiej ze stanowisk 1-5 w Worytach. W: J. Dąbrowski (red.), Woryty. Studium archeologiczno-przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej. Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 203–238.
 • Dąbrowski J., Mogielnicka-Urban M. 1981b. Materiały kultury łużyckiej z badań na stanowiskach 2-5 w Worytach w la¬tach 1969-1974. W: J. Dąbrowski (red.), Woryty. Studium archeologiczno-przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Za-kład Narodowy im. Ossolińskich, 87–169.
 • Dąbrowski J. 1997. Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce. Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe.
 • Dąbrowski K. 1958. Osadnictwo z okresów późno lateńskiego i rzymskiego na stanowisku 1 w Piwonicach, pow. Kalisz, Materiały Starożytne 4, 7–90.
 • Dąbrowski K. 1970. Osada z okresów późno lateńskiego i rzymskiego we wsi Piwonice, pow. Kalisz. Wiadomości Archeologiczne 35/3, 347–392.
 • Dernoga M. 2000. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Tarnowie Pałuckim, stanowisko 13 (gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie). Czwarty sezon badań. W: A. Wyrwa (red.), Studia i materiały do dziejów Pałuk 3. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 207–232.
 • Dobrakowski M., Domańska J., Lodowski J., Noworyta E., Romanow K. 2001. Wstępne sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych na stanowiskach Polwica 4 i 5 oraz Skrzypnik 8, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie, przy budowie autostrady A-4. W: Z. Bukowski (red.), Raport 96–99. Wstępne Wyniki Badań Archeologicznych w Strefie Budowy Autostrad w Polsce za lata 1996–1999 (=Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych, 109–185.
 • Domański G. 1975. Studia z dziejów środkowego Nadodrza w III-I wieku p.n.e. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Domański G. 1989. Kultura luborzycka a kultura wielbarska. WJ. Gurba, A. Kokowski (red.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim 2. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 127–141.
 • Frąsiak P., Gwóźdź B., Siciński W. 2000. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych na terenie odkrywki „Szczerców” KWB „Bełchatów” SA na stan. 12 w miejscowości Chabielice, gm. Szczerców, woj. łódzkie. W: R. Grygiel (red.), Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 25–187.
 • Frąsiak P., Siciński W., Stasiak W. 2003. Sprawozdanie z badań ratowniczych na stanowisku 3 w miejsco¬wości Wytrzyszczki, gm. Parzęczew, woj. łódzkie. W: Z. Bukowski (red.), Raport 2000. Wstępne Wyniki Konserwatorskich Badań Archeologicznych w Strefie Budowy Autostrad w Polsce za rok 2000 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 98–108.
 • Fudzińska E., Fudziński P. 2013. Wielokulturowa osada w Kobysewie, gm. Przodkowo, stan. 17. Badania ratownicze w 2010 roku. W: E. Fudzińska (red.), XVIII Sesja Pomorzoznawcza 1. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, 199–205.
 • Galewski T. 2015. Nowe materiały do poznania początków kultury przeworskiej na terenie zachodniego Mazowsza. Materiały Archeologiczne 40, 195–220.
 • Gałęzowska A. 2004. Osady kultur pomorskiej, przeworskiej i wielbarskiej w Stroszkach w powiecie wrzesińskim. Fontes Archaeologici Posnanienses 40, 281–453.
 • Gąssowski J., Jurkiewicz B. 2004. Osiedle kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich w Jankowie, gm. Piątek, woj. łódzkie, stan. 45-49. W: Z. Bukowski (red.), Raport 2001–2002, Wstępne Wyniki Konserwatorskich Badań Archeologicznych w Strefie Budowy Autostrad w Polsce za lata 2001–2002 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 129–137.
 • Godłowski K. 1969. Budownictwo, rozplanowanie i wielkość osad kultury przeworskiej na Górnym Śląsku, Wiadomości Archeologiczne 34, 2-4, 305–331.
 • Gołębiewski A. 2003. Wstępne wyniki badań osady z okresu wpływów rzymskich w Stanisławiu, gmina Tczew, stanowisko 37. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XIII Sesja Pomorzoznawcza. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 201–210.
 • Grabianowski N., Żółkiewski M. 2006. Kuźnia starożytna, kuźnia współczesna. Uwagi na temat możliwości interpretacyjnych. W: S. Groblica, A. Jaszewska (red.), Współczesnymi drogami w przeszłość. IV Polsko-niemieckie Spotkania Archeologiczne, Dychów 15-18 listopada 2005 1. Zielona Góra: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, 33–44.
 • Gralak T., Nowaczyk W., Stanisławski A., Wojnicki T. 2001. Badania archeologiczne na trasie budowy autostrady A-4 na stanowisku Wojkowice 15, woj. dolnośląskie. W: Z. Bukowski (red.), Raport 96–99. Wstępne Wyniki Badań Archeologicznych w Strefie Budowy Autostrad w Polsce za lata 1996–1999 (= Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych, 194–214.
 • Grossman A. 2003. Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym i wielookresowym stanowisku 6 w Gąsawie, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie. W: A. Wyrwa (red.), Studia i materiały do dziejów Pałuk 5. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 65–76.
 • Grygiel M. 2004. Problem chronologii i przynależności kulturowej materiałów o charakterze jastorfskim z Brześcia Kujawskiego, woj. kujawsko-pomorskie, w świetle ostatnich badań nad problematyką okresu przedrzymskiego w Polsce. W: H. Machajewski (red.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 13–82.
 • Hildt-Węgrzynowicz T. 1957. Sprawozdanie z badań osady kultury łużyckiej we wsi Kamionka Nadbużna, pow. Ostrów Mazowiecka, w latach 1955-1956. Wiadomości Archeologiczne 24/4, 307–323.
 • Hoffmann M. 2007. Osada z młodszej epoki brązu w Olsztynie-Hermenau w świetle źródeł archiwalnych z Prussia Museum w Królewcu. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 155–191.
 • Hołowińska Z. 1958. Osadnictwo z okresu wczesno żelaznego w Elblągu. Wiadomości Archeologiczne 25/3, 212–222.
 • Jaskanis J. 1996. Cecele. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen. Kraków: Wydawnictwo Secesja.
 • Jasnosz S. 1952. Cmentarzysko z okresu późno lateńskiego i rzymskiego w Wymysłowie, pow. Gostyń. Fontes Preahistorici 2, 1–284.
 • Jaszewska A., Wawrzyniak P. 2011. Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2005 r. na obwodnicy Sulechowa, pow. zielonogórski, woj. lubuskie. W: S. Kadrow (red.), Raport 2005-2006. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 411–435.
 • Jurkiewicz B., Machajewski H. 2012. Osadnictwo z młodszego okresu przedrzymskiego oraz późnego okresu rzymskiego na stanowisku Janów Pomorski. W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, stan. I. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008, Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów (= Studia nad Truso 1). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, 207–236.
 • Kaczmarek M., Michałowski A. 2006. Budynki z osady ludności kultury łużyckiej na stan. 22 w Borzejewie (A2-264), pow. Środa Wlkp., woj. wielkopolskie. Próba rekonstrukcji i analizy funkcjonalnej. W: S. Groblica, A. Jaszewska (red.), Współczesnymi drogami w przeszłość. IV Polsko-niemieckie Spotkania Archeologiczne, Dychów 15-18 listopada 2005 1. Zielona Góra: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, 65–83.
 • Kaczor W., Żółkiewski M. 2015. Osadnictwo z okresu przedrzymskiego. W: W. Kaczor, M. Żółkiewski (red.), Dubielewo, gm. Brześć Kujawski, stanowisko 8. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 271–373.
 • Kaczyński B. 2015. Osadnictwo kultury kurhanów zachodniobałtyjskich oraz kultury wielbarskiej w świetle ba¬dań sondażowych na stanowiskach III, IV, VI, IX oraz XI w Wojciechowie, pow. Lidzbark Warmiński. W: M. Hoffmann, M. Karczewski, S. Wadyl (red.), Materiały do archeologii Warmii i Mazur 1. Białystok-Warszawa: Instytut Archeologii UW; Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, 95-108.
 • Kajzer L. 1986. Opracowanie zbioru ceramiki naczyniowej z ,,wieży Karnkowskiego’’ zamku w Raciążku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 34/2, 199–225.
 • Kajzer L. 1991. W sprawie waloryzacji masowych zbiorów ce¬ramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 39/4, 467–484.
 • Kalka P. 2005. Osada ludności kultury wielbarskiej w Klonówce, gm. Starogard Gdański, stan. 47 (na trasie autostrady A1 numer 140). Badania w latach 2000-2003. W: M. Fudziński, H; Paner (red.), XIV Sesja Pomorzoznawcza 1. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 441–470.
 • Kasprowicz T. 2004. Stanowisko kultury jastorfskiej w Wojnowie stan. 23, gm. Murowana Goślina, woj. wielkopolskie. W: H. Machajewski (red.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 215–235.
 • Kaszewska E. 1962. Cmentarzysko kultury wenedzkiej w Piotrkowie Kujawskim powiat Radziejów. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 8, 5–78.
 • Keiling H. 1969. Die vorrömische Eisenzeit im Elde-Karthane-Giebiet (Kreis Perleberg und Kreis Ludwigslust). Schwerin: Museum für Ur- und Frühgeschichte.
 • Kempisty A. 1965. Cmentarzyska z okresu rzymskiego na Mazowszu. Światowit 26, 13–78.
 • Kokowski A., Stasiak M., Strocen’ B. 1998. Osady z młodszego okresu rzymskiego w miejscowości Ivankivci i Malašivci na zachodnim Podolu (Ukraina). W: A. Kokowski (red.), Studia Gothica 2. Lublin: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, 133–162.
 • Kokowski A. 1991. Lubelszczyzna w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie wpływów rzymskich, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kokowski A. 1995. Grupa masłomęcka. Z badań nad przemianami osadniczymi kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Konczewska M., Konczewski P., Pazda S. 2006. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach 3 i 4 w Nowej Wsi, gm. Bolesławiec, woj. dolnośląskie. W: Z. Bukowski, M. Gerlach (red.), Raport 2003–2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003–2004 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 291–306.
 • Kot K. 2011. Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach Renice 5 i 6, gm. Myślibórz, województwo zachodniopomorskie. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza 1. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 179–190.
 • Kozłowska D. 1989/90. Osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich w Białogardzie, województwo koszalińskie. Materiały Zachodniopomorskie 35/36, 101-158.
 • Kozłowska D. 1997. Osada ludności kultury łużyckiej ze Szczecina–Niemierzyna. Materiały Zachodniopomorskie 43, 113–158.
 • Krause E., Rogalski B. 2003. Osada ludności kultury wielbarskiej w Klonówce, powiat Starogard Gdański, stanowisko 7/54. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XIII Sesja Pomorzoznawcza 1. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 237–259.
 • Krzyszowski A. 1998. Święty Wojciech, st. 10, gmina Międzyrzecz GAZ nr 57 AZP 51–15/28. W: R. Mazurowski (red.), Archeologiczne Badania Ratownicze wzdłuż Trasy Gazociągu Tranzytowego 1, „Ziemia Lubuska”. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 199–240.
 • Krzyszowski A. 2000. Osada ludności kultury łużyckiej w miejscowości Błękwit (stan. 9), pow. Złotów, woj. wielkopolskie. Materiały Zachodniopomorskie 46, 67–106.
 • Krzyszowski A. 2012. Starożytne studnie ze Sługocinka, stan. 13. W: A. Jaszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 143–157.
 • Krzyżaniak L. 1963. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Biernatkach, pow. Śrem. Fontes Archaeologici Posnanienses 14, 45–111.
 • Liana T. 1970. Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim. Wiadomości Archeologiczne 35/4, 429–491.
 • Liana T. 1976. Kształtowanie się stylu B1 w kulturze przeworskiej. W: K. Godłowski (red.), Kultury archeologiczne i strefy kulturowe w Europie Środkowej w okresie wpływów rzymskich (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 422, Prace Archeologiczne 22). Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 139–151.
 • Łuczkiewicz P. 2014. Fremde Ansiedler oder fremd wirken¬de Waren? „Jastorf-Material“ aus Ostpolen. W: J. Brandt, B. Rauchfuβ (red.), Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit in nördlichen Europa. Hamburg: Archäologisches Museum Hamburg, 313–329.
 • Łuczkiewicz P. 2016. Osadnictwo z młodszego okresu przedrzymskiego. W: T. Dzieńkowski (red.), Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Badania 2004-2005. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 144–195.
 • Machajewski H., Pietrzak R. 2004. Z badań nad ceramiką naczyniową z okresu przedrzymskiego w Wielkopolsce. W: H. Machajewski (red.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Poznań: Stowarzyszenie Nauko-we Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 83–122.
 • Machajewski H., Rogalski B. 2016. Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Ruszkowie Pierwszym, stan. 27, pow. kolski, woj. wielkopolskie (= Prace Archeologiczne 2), Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.
 • Machajewski H. 1980. Osada z późnego okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Rogowie (stan. 4), woj. Koszalin. W: J. Żak (red.), Studia i materiały do osadnictwa Pomorza Środkowego na przełomie er. Koszalin: Muzeum Okręgowe w Koszalinie.
 • Machajewski H. 1981. Kultura wielbarska a kultura przeworska w Wielkopolsce. W: T. Malinowski (red.), Problemy kultury wielbarskiej. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 127–133.
 • Machajewski H. 1984. Z badań nad formami osad z czasów od III do początków VI w n.e. na Pomorzu Środkowym. Fontes Archaeologici Posnanieses 33 (1982-1984), 46–54.
 • Machajewski H. 1986. Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Wielkopolsce. W: K. Godłowski, R. Madyda-Legutko (red.), Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 268–298.
 • Machajewski H. 1992a. Osada ludności kultury przeworskiej na stanowisku 1 w Kucowie, gm. Kleszczów, woj. Piotrków Trybunalski. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 37-38 (1991- 1992), 65–139.
 • Machajewski H. 1992b. Z badań nad chronologią dębczyńskiej grupy kulturowej w dorzeczu Parsęty. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Machajewski H. 1997. Osadnictwo z okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów na stanowisku 1 w Głuszynie, woj. Słupskie. Materiały Zachodniopomorskie 41, 39–66.
 • Machajewski H. 1999. Stosunki kulturowe w dorzeczu Parsęty w młodszym okresie przedrzymskim. W: J. Andrzejowski (red.), COMHLAN. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin. Warszawa: Fundacja Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego, 233–245.
 • Machajewski H. 2003 Starożytni hutnicy z Pojezierza Gnieźnieńskiego. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski 2, 227-238.
 • Machajewski H. 2006. Pomorze Środkowe w okresie rzymskim i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów. W: W. Nowakowski (red.), Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu. Koszalin: Muzeum w Koszalinie, 35–63.
 • Machajewski H. 2013. Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark- Kultur in Westpolen. Warszawa: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica.
 • Maciałowicz A. 2004. Dwie interesujące misy z cmentarzyska kultury przeworskiej w Suchodole, pow. sochaczewski – ślad kontaktów wzdłuż tzw. „szlaku bastarneńskiego”. Barbaricum 7, 43–60.
 • Mackiewicz A. 2004. Komunikat z badań ratowniczych osady z ostatnich wieków p.n.e. w Nidzicy, woj. warmińsko-mazurskie. W: M. Hoffmann, J. Sobieraj (red.), Pruthenia Antiqua. Studia do pradziejów wczesnej historii ziem pruskich 1. Olsztyn: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Olsztynie, 361–369.
 • Maik J. 2012. Włókiennictwo kultury wielbarskiej. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami.
 • Makiewicz T. 2004. Badania Instytutu Prahistorii UAM na trasie autostrady A-2 w latach 2001-2002. W: Z. Bukowski (red.), Raport 2001–2002. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001–2002 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 156–164.
 • Marciniak J. 1957. Cmentarzysko ciałopalne z okresu późnolateńskiego w Wilanowie koło Warszawy. Materiały Starożytne 2, 7–164.
 • Marek R. 2013. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku Litwinki III (AZP 32-60/4/III), gm. Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, Nidzica (niepublikowane sprawozdanie z badań w In-Situ Agencja Archeologiczno-Usługowa w Bystrzycy Kłodzkiej). Nidzica.
 • Matysiak J., Moszczyński J. 2003. Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku 1-4 w Wiktorowie, gm. Ozorków, woj. łódzkie. W: Z. Bukowski (red.), Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 77–97.
 • Mazurek T., Mazurek W. 1998. Kilka uwag na temat tak zwanej grupy czerniczyńskiej. W: J. Ilkjær, A. Kokowski (red.), 20 lat archeologii w Masłomęczu 1. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 135–148.
 • Mączyńska M. 2015. Badania stanowisk bagiennych przy cmentarzysku kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 43–50.
 • Michalski J. 1983. Zagadnienie systematyzacji i interpretacji obiektów nieruchomych. (Ze studiów nad osadami otwartymi kultury łużyckiej). Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 5, 135-195.
 • Michałowski A. 2007. Osady kultury wielbarskiej fazy lubowidzkiej – stan badań. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 555-582.
 • Michałowski A. 2008. Budynki wziemne z osad kultury przeworskiej w Wielkopolsce. Ziemianka – półziemianka-budynek zagłębiony. W poszukiwaniu definicji. W: J. Skowron, M. Olędzki (red.), Kultura przeworska. Odkrycia–Interpretacje-Hipotezy 2. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 461–480.
 • Michałowski A. 2011. Budownictwo kultury przeworskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Moszczyński J. 2000. Jung- und spätkaiserzeitliche Brunnen in der Siedlung Kolonia-Wola Branicka in Zentralpolen. W: M. Mączyńska, T. Grabarczyk (red.), Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 202–216.
 • Moszczyński J. 2010. Zespół osadniczy kultury przeworskiej na stanowisku 1-4 w Wiktorowie, pow. Zgierz, woj. łódzkie. Ratownicze badania archeologiczne na trasie autostrady A-2 w woj. łódzkim (= Via Archaeologica Lodziensis 2). Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.
 • Muzolf B., Muzolf P. 2011. Bieniądzice, stan. 5, gm. Wieluń, woj. łódzkie – największe „piecowisko” kultury przeworskiej w Polsce. W: A. Jaszewska, A. Michalak (red.), Ogień-żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony. Zielona Góra: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, 257–271.
 • Muzolf B. 2002. Kompleks osadniczy z okresu halsztackiego i lateńskiego. W: R. Grygiel (red.), Badania Archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” SA 2. Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 121–384.
 • Narożna-Szamałek U. 1986. Osada ludności kultury łużyckiej w Kruszwicy, stan. K-2/4. Fontes Archaeologici Posnanienses 35, 103–132.
 • Natuniewicz-Sekuła M. 2006. Osady z okresu rzymskiego w Kołozębiu i Poświętnem. Studium krytyczne wyników badań. W: W. Nowakowski, A. Szela (red.), Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 115–144.
 • Niesiołowska-Wędzka A. 1989. Procesy urbanizacyjne w kulturze łużyckiej w świetle oddziaływań kultur południowych. Wrocław: Ossolineum.
 • Nowaczyk K., Nowaczyk L. 2003. Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w 2000 r. na wielokulturowym stanowisku Wilkowice 8, gm. Żórawina, pow. Wrocław. W: Z. Bukowski (red.), Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 197–207.
 • Nowakowski W., Waluś A. 1986. Studnie kultury przeworskiej z ziem Polski. Światowit 36, 43–64.
 • Okulicz J. 1965. Plemiona grupy nidzickiej kultury grobów jamowych (w okresie od końca II w. przed naszą erą do V w. n.e.), część II: Materiały. W: W. Nowakowski, A. Szela (red.), Pogranicze trzech światów. Kontakty kultury przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca w formacie PDF., dołączona na DVD).
 • Okulicz J. 1973. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n. e. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Orzechowski S., Wrona A. 2015. Warsztat kowalski ludności kultury przeworskiej – problem identyfikacji archeologicznej. Naukovi Studii 8, 253–276.
 • Orzechowski S. 1991. Próba rekonstrukcji stanu zalesienia północno-wschodnich obrzeży Łysogór w okresie wpływów rzymskich – przyczynek do poznania środowiskowych warunków rozwoju świętokrzyskiego okręgu hutniczego. Acta Archaeologica Carpathica 30, 167–187.
 • Ostasz A., Rogalski B. 2013. Osada z fazy marianowskiej w Troszynie, pow. Kamień Pomorski, stan. 12. W: E. Fudzińska (red.), XVIII Sesja Pomorzoznawcza 1. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, 95–113.
 • Ostasz A. 2003. Osada kultury wielbarskiej w Ulkowych, gmina Pszczółki, stanowisko 1 (25 na trasie A-1). W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XIII Sesja Pomorzoznawcza 1. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 287–301.
 • Ostasz A. 2005. Osada produkcyjna z okresu wpływów rzymskich w Pruszczu Gdańskim, stanowisko 42. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XIII Sesja Pomorzoznawcza 1. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 471–485.
 • Ostasz A. 2015. Osada kultury oksywskiej i wielbarskiej Lipiankach, gm. Kwidzyń, stan. 3 (część I – źródła nieruchome), W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 51–124.
 • Pazda S. 1990. Osada hutnicza z późnego okresu wpływów rzymskich w Izbicku, woj. Opole. Silesia Antiqua 32, 23–58.
 • Pazda S. 2006. Produkcja żelaza na Nizinie Śląskiej w okresie wpływów rzymskich, Archeologia Żywa 36, 47–50.
 • Peiser F. E. 1911. Übersichten und Notizen: Ostpreussen. Prä-historische Zeitschrift 2 (1910), 412–413.
 • Pietrzak M. 1995. Z badań nad kulturami oksywską i wielbarską na Pomorzu w okresie rzymskim. W: W. Filipowiak (red.), Najnowsze kierunki badań najdawniejszych dziejów Pomorza. Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 163–174.
 • Pietrzak M. 1997. Pruszcz Gdański, Fundstell 10. Ein Gräberfeld der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Ostpolen, Kraków: Wydawnictwo Secesja.
 • Prochowicz R. 2006. Osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Strzyżowie, pow. Hrubieszowski, w świetle badań z lat 1935-1337 i 1939. Wiadomości Archeologiczne 58, 265–281.
 • Prochowicz R. 2007. Osada wielbarska w Kamieńczyku-Błoniu nad dolnym Liwcem. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 497–511.
 • Prochowicz R. 2008. „Rzemieślnicza” produkcja ceramiki ręcznie lepionej kultury wielbarskiej w świetle znalezisk z Kamieńczyka-Błonia, pow. wyszkowski. W: A. Błażejowski (red.), Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum. Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 37–46.
 • Przewoźna K. 1972. Osiedla z okresów późno lateńskiego i wpływów rzymskich na Pomorzu Wschodnim, Pomorania Antiqua 3, 163–277.
 • Przybytek M., Waszczuk K. 2015a. Wstępne sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Litwinki III (AZP 32-60/4), pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie (praca niepublikowana w archiwum ABP THOR). Gniezno.
 • Przybytek M., Waszczuk K. 2015b Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Litwinki III (AZP 32-60/4), pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie. Poszerzenia w kierunku NE i NW. Gniezno (niepublikowane sprawozdanie z badań w ABP THOR).
 • Przybytek M., Waszczuk K. 2015c Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Litwinki III (AZP 32-60/4), pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie. Poszerzenia w kierunku NE. Gniezno (niepublikowane sprawozdanie z badań w archiwum ABP THOR).
 • Przybytek M., Waszczuk K. 2015d Wstępne sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Litwinki III (AZP 32-60/4), pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie. Gniezno (praca niepublikowana w archiwum ABP THOR).
 • Przybytek M., Waszczuk K. 2016 Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Litwinki III (AZP 32-60/4), pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie. Gniezno (niepublikowane sprawozdanie z badań w archiwum ABP THOR).
 • Pyrgała J. 1972. Mikroregion osadniczy między Wisłą a dolną Wkrą w okresie rzymskim, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Radwan M. 1959. Interpretacja odsłoniętych mielerzy świętokrzyskich. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 7/3, 473-476.
 • Reszczyńska A. 2014. Nowe materiały do poznania włókiennictwa kultury przeworskiej z obszaru południowo-wschodniej Polski. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 35, 127-139.
 • Rodzińska-Nowak J. 2012. Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński Instytut Archeologii.
 • Rogalski B. Romanowicz P., 2017. Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Litwinki III (AZP 32-60/4), gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie. Gniezno (niepublikowane opracowanie wyników badań w archiwum ABR „THOR”).
 • Rogalski B. 2006. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Kunach, pow. Turek, stan. 4 w latach 2002-2003 na trasie autostrady A2. W: Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Raport 2003–2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003–2004 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 139–170.
 • Rogalski B. 2007. Styl halsztacki w ceramice z osad z młodszego okresu przedrzymskiego z Pomorza Zachodniego. W: G. Nawrolska (red.), XV Sesja Pomorzoznawcza. Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, 141-149.
 • Rogalski B. 2010a. Osada ludności kultury oksywskiej w Głuszynie, powiat Słupsk, stan 1. Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria 4/5, 21–73.
 • Rogalski B. 2010b. Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III-I w. p.n.e.). Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
 • Rogalski B. 2011a. Osada ludności kultury łużyckiej w Derczewie, pow. Myślibórz, stan. 31. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 107–114.
 • Rogalski B. 2011b. Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 30 w Warszkowie, pow. Sławno, woj. zachodniopomorskie. Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria 6/7, 87–121.
 • Rogalski B. 2014. Stan badań nad grupą lubuską. W: A. Chludziński (red.), Nadodrzańskie Spotkania z Historią 2014, II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, 11–26.
 • Sajkowska M. 1983. Wyniki badań na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Żukowie, gm. Suchań, woj. Szczecin, stanowisko 2. Materiały Zachodniopomorskie 27 (1981), 7–45.
 • Schrimer K. 2005. Die Brunnen der germanischen Siedlung von Berlin-Biesdorf, Habitchorts. W: J. Haspel, W. Menghin (Red.), Miscellanea Archaeologica II. Festschrift fur Heinz Seyer (= Beitrage zur Denkmalpflege in Berlin 20), Berlin: Imhof Verlag, 96–118.
 • Segschneider M. 2005. Pfahl an Pfahl an Pfahl… – Eine Palisade der vorrömischen Eisenzeit bei Neu Passow, Lkr. Ostvorpommern. W: U. M. Meyer (red.), Die Autobahn A20 – Norddeutschlands längste Ausgrabung. Archäologische Forschungen auf der Trasse zwischen Lübeck und Stettin. Schwerin: Archäologisches Landesmuseum und Landesamt für Bodendenkmalpflege Mecklenburg - Vorpommern, 83–84.
 • Siciński W., Stasiak W. 2004. Sprawozdanie z badań archeologicznych w miejscowości Kolonia Orenice, stan. 2-4, gm. Piątek, woj. łódzkie (nr 57-59 na mapie zbiorczej) w 2002 roku. W: Z. Bukowski (red.), Raport 2001–2002. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001–2002 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 95–106.
 • Siciński W. 1992. Sprawozdanie z badań na osadzie kultury przeworskiej w Zadowicach na stan. 1a, woj. kaliskie, w latach 1988-91. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 1, 59–66.
 • Sikora M. 1975. Od III okresu epoki brązu do wczesnego podokresu lateńskiego (od ok. 1200 do 125 r. p.n.e.). W: M. Sikora (red.), Pradzieje Pomorza Środkowego. Poznań- Słupsk: Wydawnictwo Poznańskie, 48–86.
 • Sikorski A. 1993. Dębczyno, stan. 22, gm. Białogard, woj. Koszalin (stanowisko wielokulturowe). Folia Praehistorica Posnaniensia 5, 91–114.
 • Skowron J. 1979. Osady z okresu rzymskiego na Pomorzu, w Południowej Skandynawii i Jutlandii. Studium porównawcze, Archeologia Baltica 4, 85–132.
 • Skowron J. 2006. Kultura przeworska w dorzeczu środkowej i dolnej Bzury. Monografia osadnictwa. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Skowron J. 2010. Obiekty produkcyjne z osad ludności kultury przeworskiej w Polsce Środkowej. W: J. Beljak, G. Bře-zinová, V. Varsik (red.), Archeológia Barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov Sídliskové a ekonomicé struktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 419–448.
 • Skowron J. 2014. Osada w działaniu. Osady ludności kultury przeworskiej w Polsce Środkowej od młodszego okresu przedrzymskiego do okresu wędrówek ludów, Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Poznański.
 • Sobucki A., Woźniak Z. 2004. Nowe materiały o cechach jastorfskich z Wielkopolski. W: H. Machajewski (red.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 199–214.
 • Sobucki A. 2008. Ciężarki płasko-kuliste z Wielkopolski na tle podobnych znalezisk z Europy Środkowej. W: B. Gruszka (red.), Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego. Zielona Góra: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, 521–528.
 • Stachowiak P. 2010. Produkcja węgla drzewnego w okresie wpływów rzymskich (na przykładzie mielerza odkrytego w Królowie na stan. 2, gm. Trzebiel, pow. żarski, woj. lubuskie, AZP 68-08/37). Archeologia Środkowego Nadodrza 7, 101–107.
 • Stasiak-Cyran M. 2016. Charakterystyka osady w Nieszawie Kolonii w świetle analizy źródeł archeologicznych. W: M. Stasiak-Cyran (red.), Nieszawa Kolonia stanowisko 5, powiat Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego. Lublin: Muzeum Lubelskie, 10–210.
 • Stępiński J. 2012. Wpływ fosforu na mikrostrukturę starożytnych wyrobów żelaznych, Kraków. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/10551/full10551.pdf (dostęp: 9.02.2017 r.)
 • Strobin A. 2009. Ślady osadnictwa ludności kultury wielbarskiej. W: L. Czerniak (red.), Łosino 14, gm. Kobylnica, woj. pomorskie (AZP 10-29/31). Gdańsk, 21-22, http://www. nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki-archeologiczne/publikacje-wynikow-badan/ Losino_14.pdf (dostęp: 19.02.2017 r.)
 • Strobin A. 2015. Osada kultury oksywskiej i wielbarskiej Lipiankach, gm. Kwidzyń, stan. 3 (część II – źródła ruchome). W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 125–193.
 • Strzyżewski Cz., Żurawski Z. 1973. Wstępne sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 3 w Dzierżęcinie, pow. Sławno. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 2, 90–101.
 • Strzyżewski Cz. 1973. Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych i wykopaliskowych na terenie osady z okresów późnolateńskiego i wczesno rzymskiego w Bogucinie, pow. Kołobrzeg, w latach 1970-1972. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 2, 79–89.
 • Strzyżewski Cz. 1975. Osada z III–V w. n.e. w Dębczynie, b. pow. Białogard w świetle wykopalisk prowadzonych w latach 1970-1974. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 5, 163–179.
 • Tuszyńska M. 2005. Ulkowy. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pomorzu Gdańskim (badania na trasie autostrady A1 Gdańsk-Toruń). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
 • Waszczuk K. 2016. Opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych w ciągu obwodnicy Olsztyna, na stanowisku archeologicznym Bartąg Kolonia I, AZP 25-61/14, gm. Stawiguda, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie (niepublikowane sprawozdanie z badań w archiwum ABP THOR). Gniezno.
 • Węgrzynowicz T. 1973. Kultura łużycka na Mazowszu Wschodnim i Podlasiu. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 2, 7–126.
 • Węgrzynowicz T. 1978. Osadnictwo kultury trzcinieckiej i łu¬życkiej w Drohiczynie, woj. białostockie, na stanowisku Kozarówka. Wiadomości Archeologiczne 43/1, 32–48.
 • Wołągiewicz M. D. 1961. Wyniki badań ratunkowych na stanowisku produkcyjnym z okresu rzymskiego w Choszcznie-Kwiatowie w 1960 r. Materiały Zachodniopomorskie 6 (1960), 75–96.
 • Wołągiewicz R. 1967. Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Warszkowie, pow. Sławno. Materiały Zachodniopomorskie 11 (1965), 179-280.
 • Wołągiewicz R. 1986. Stan badań nad okresem rzymskim na Pomorzu. W: K. Godłowski, R. Madyda-Legutko (red.), Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 299–317.
 • Wołągiewicz R. 1993. Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym, Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
 • Wołągiewicz R. 1997. Lubieszewo. Materiały do studiów nad kulturą społeczności Pomorza Zachodniego w okresie od IV w. p.n.e. do I w. n.e., Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
 • Woźniak M. 2015. Uwagi o chronologii późnej fazy kultury wielbarskiej w świetle materiałów z północnego Mazowsza. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 311–330.
 • Woźniak M. 2016. Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Litwinkach, pow. nidzicki. Wiadomości Archeologiczne 47, 195-227.
 • Wróbel M. 1995. Ratownicze badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku nr 11 w Koszanowie, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 3, 55–66.
 • Zgodziński B. (red.) 2015. Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Litwinki III, nr AZP 32-60/4, woj. warmińsko-mazurskie, gm. Nidzica (niepublikowane opracowanie wyników badań w „Kanopa˝ Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska). Łódź.
 • Ziemlińska-Odojowa W. 1999. Niedanowo. Ein Gräberfeld der Przeworsk- und Wielbark-Kultur in Nordmasowien. Kraków: Wydawnictwo Secesja.
 • Żychliński D. 2004. Osada z młodszego okresu przedrzymskiego z elementami kultury jastorfskiej w Otorowie, pow. Szamotuły, stan. 66. W: H. Machajewski (red.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 245–258.
 • Żychliński D. 2009. Osada ludności kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów na stanowisku 21 w Daniszewie, pow. Koło. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 10, 135–156.
 • Żychliński D. 2011a. Osada z młodszego okresu przedrzymskiego na stan. 21 w Daniszewie, pow. Koło. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 12, 97–123.
 • Żychliński D. 2011b. Płaskokuliste ciężarki tkackie z osady w Cieślach, pow. poznański, woj. wielkopolskie. W: G. Domański (red.), Nadodrze w Starożytności. Konferencja Grabice 23-30 czerwca 2004 roku. Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 163–169.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bbd867e-0201-4059-b513-5f94f9e09a91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.