PL EN


2019 | 22 | 2(83) | 34-44
Article title

Zasady rachunku kosztów w placówce ochrony zdrowia

Authors
Title variants
EN
The principles of cost accounting in a healthcare facility
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omawia się konstrukcję kształtowania wartości wyceny pojedynczej procedury medycznej. W pierwszej części scharakteryzowano organizację służby zdrowia w Polsce, w kolejnej przedstawiono zasady kalkulacji kosztów, by w ostatniej – trzeciej części omówić ujęcie kosztowe procedur medycznych.
EN
The article discusses the construction of shaping the value of a single medical procedure. In the first part the organization of health care in Poland was characterized, in the next part the principles of costs’ calculation were presented, and the last – third part discusses the cost conceptualization of medical procedures.
Year
Volume
22
Issue
Pages
34-44
Physical description
Dates
published
2019-07
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Jakością, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland, nowaka2292@wp.pl
References
 • Bytniewski A., Technologie sieciowe i ich wpływ na reengineering procesów biznesowych i systemów informatycznych zarządzania, „Prace Naukowe UE w Katowicach” 2012.
 • T. Ciesielczyk, Stępniewski J., Management operationnel et comptabilite, [w:] L. Marco (ed.), Nouvelles avancees du management, Edition l'Harmatan, Paris 2005.
 • Dziedziczak I., Stępniewski J., System rachunkowosci wspomaganej komputerem, Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce, Warszawa 1999.
 • Kister A., Causes and sources of hidden costs in a medical facility, „Revue de Management et de Stratégie ” 2014, www.revue-rms.fr, VA Press.
 • Kister A., Działania outsourcingowe szpitali – przegląd badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 471.
 • Kister A., Rezerwy jako obszar rachunkowości szpitala, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012.
 • Kister A., Specyfika kosztów pośrednich w kontekście działalności szpitala publicznego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie” 2018, nr 30.
 • Kister A., Wybrane aspekty gospodarki finansowej szpitali, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 440.
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Kister A., Vovk V., Ocena jakości usług medycznych – aktualne problemy badawcze w świetle doświadczeń międzynarodowych, [w:] E. Skrzypek, T. Kijek, A. Kowalska (red.), Nowa jakość usług w warunkach serwicyzacji, UMCS, Lublin 2017.
 • Kister A., Vovk V., Quality monitoring model based on analysis of medical errors , Quality Festival Kragujevac, University of Kragujevac, 2014.
 • Kwiatkowska R., Podstawowe uwarunkowania skutecznego zarządzania kosztami, [w:] H. Ronek, I. Lazarishina (red.), Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki w Polsce i na Ukrainie, UMCS, Lublin 2017.
 • Kwiatkowska R., Wpływ zarządzania wierzytelnościami na koszty w sprawozdaniu finansowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 524.
 • Lazarishina I., Analiza finansowa w zarządzaniu operacyjną działalnością przedsiębiorstwa, H. Ronek, A. Zahorodny (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie, UMCS, Lublin 2015.
 • Michalczyk L., Beneish's Detection Model as a tool for detection of accounting manipulation in the conditions of the Polish Biraterial Act, „International Journal of New Economics, Public Administration and Law” 2018, No. 2.
 • Michalczyk L., Funkcja informacyjna inżynierii rachunkowości, „Pieniądze i Więź” 2011, nr 1 (50).
 • Michalczyk L., Home-based teleworking jako system wykorzystujący Internet – analiza badań, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2011, nr 2.
 • Michalczyk L., Pomiar efektywności systemu elektronicznego sterowania kolejkowego – analiza badań, „Pieniądze i Więź” 2013, nr 3 (60).
 • Michalczyk L., Procedury i zakres refundacji leków w polskim systemie opieki zdrowotnej, „Polityka Zdrowotna” 2011, nr 9.
 • Michalczyk L., Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2.
 • Michalczyk L., Telepraca – wybrane aspekty zarządzania i jakości pracy, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych” 2011, t. 1.
 • Michalczyk L., Wykorzystanie metod punktowych modeli oceny i AHP przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, „Marketing i Rynek” 2010, nr 12.
 • Michalczyk L., Zastosowanie metody prognozowanego kosztu jednostkowego w definiowaniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie analizy zatrudnienia, „Nauka i Gospodarka” 2010, nr 7 (4).
 • Michalczyk L., Zespoły wirtualne – analiza przypadku, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2013, nr 3.
 • Michalczyk L., Znaczenie kategorii czasookresu w definiowaniu wysokości kosztu kapitału własnego,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, (Dz.U. Nr 164, poz.1194 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 366 z późn.zm.).
 • Stepniewski J., Comptabilite, intelligence artificielle et imputation comptable des micro-donnees. [w:] E. Archambault, O. Arkhipoff (eds.), Nouveaux aspects de la comptabilite nationale, Ed. Economica, Paris 1988.
 • Stepniewski J., Principes de la comptabilite evenementielle, Masson, Paris 1987.
 • Stępniewski J., Funkcja komunikacji a wizerunek szpitala publicznego, [w:] L. Paradowski, Z. Knecht (red.), Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław 2014.
 • Stępniewski J., Organizational innovations in production of hospitals, [w:] J. Stępniewski, M. Bugdol (eds.), Costs, Organization and Management of Hospitals, Wyd. UJ, Kraków 2010.
 • Stępniewski J., Rachunek kosztów w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, [w:] J. Stępniewski (red.), Strategia, finanse i koszty szpitala, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Stępniewski J., Systemy opieki zdrowotnej na świecie, [w:] J. Stępniewski (red.), Organizacja i zarządzanie szpitalem. Wybrane zagadnienia, Wyd. UJ, Kraków 2009.
 • Stępniewski J., Umiejętności komunikacyjne i relacyjne personelu medycznego w kontekście zarządzania, [w:] Z. Necki, M. Kęsy (red), Postawy personelu medycznego wobec zarządzania, Wyd. UJ, Kraków 2013.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 408 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 z późn.zm.).
 • Vovk V., The Importance of Accounting Information Efficiency for the Successful Functioning of an Administrative System, [w:] General Accounting Theory. Evolution And Design For Efficiency, Academic and Professional Press, Warsaw 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bbe6351-51b4-44d2-8c77-c5d37602df96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.