PL EN


2012-2013 | 8-9 | 1: Prawo | 373-394
Article title

Definicje i uwarunkowania nielegalnej imigracji

Authors
Title variants
EN
Definitions and Conditioning of Illegal Immigration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną ze znamiennych cech rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza europejskiego, jest ruchliwość przestrzenna. Zjawisko określane jako migracja człowieka uwarunkowane jest zazwyczaj poszukiwaniem lepszego, często bezpieczniejszego miejsca dla siebie i bliskich. Migracja, szczególnie współcześnie, w wielu przypadkach przybrała charakter nielegalny, niezgodny z prawem międzynarodowym i krajowym. Nielegalna forma migracji człowieka uwarunkowana jest rysującą się od lat dysproporcją pomiędzy krajami pochodzenia migrantów a krajami stanowiącymi cel ich wędrówki. Artykuł przedstawia zarówno przyczyny, jak i uwarunkowania nielegalnej migracji, które są ze sobą ściśle powiązane. Zasadniczym elementem określającym zjawisko nielegalnej imigracji, przedstawionym w artykule, jest powiązanie tego rodzaju migracji człowieka z jedną z form przestępczości, która występuje wszędzie tam, gdzie ustanowiono granice. Analizując istotę problemu nielegalnej migracji, autor przedstawia metody badawcze, prowadzone działania i wysiłki zmierzające do oszacowania skali i dynamiki tego zjawiska w bezpośrednim powiązaniu z instytucjonalnym systemem kontroli i koniecznością zwalczania nielegalnej imigracji.
EN
One of the distinctive features of the society development, mainly European society, is a spatial mobility. the phenomenon known as human migration is usually connected with the search for better, more often safer place for ourselves and our relatives. Migration, especially nowadays, in many cases is illegal and contrary to international and national law. the illegal form of migration of a human being is conditioned by disproportion between the migrants' origin countries and their target countries. the article presents both the causes and conditions of illegal migration, which are strictly linked. A crucial element in defining the phenomenon of illegal immigration presented in the article is to connect this human migration as one of the form of crime that occurs wherever there are borders. Finding the root of illegal migration, the author presents separate research methods, moreover, tries to estimate the scale and presents direct relation between control system and elimination of this phenomenon.
Contributors
References
 • Adamczyk M., Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa: Centrum Europejskie-Natolin 2005, Materiały Robocze 1/05, s. 6.
 • Aglietta M., Borgy V., Chateau J., Juillard M., Le Cacheux J., Le Garrec G., Touze V., Scenarios for Global Ageing. An Investigation with the INGENUE 2 World Model, „ENERPRI Research Report” July 2005, No. 9, s. 27.
 • Anioł W., Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 1992.
 • Chateau J., Juillard M., Le Cacheux J., Le Garrec G., Touze V., Scenarios for Global Ageing. An Investigation with the INGENUE 2 World Model, „ENERPRI Research Report” July 2005, No. 9, s. 27.
 • Clarke J., the Problems of Evaluating Numbers of Illegal Immigrants in the European Union, w: Regularisations of Illegal Immigrants in the European Union, under the Supervision of Ph De, Brussels: Bruycker 2000.
 • Cywiński P., Go West, „Wprost” 1998, nr 47, s. 86.
 • Delauney D., Tapinos G., La mesure de la migration clandestine en Europe, Luxemburg: Eurostat Population and Social Conditions Working Paper, Vol. 3, No. 7, 1998.
 • Engelen E., Migration and the Contemporary Welfare State, w: World Migration 2005, s. 321.
 • Erdemir A., Vasta E., Differentiating Irregularity and Solidarity: Turkish Immigrants at Work in London, Centre on Migration, Oxford: Policy and Society 2007, Working Paper, No. 42, s. 8.
 • Fajgielski P., Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen, w: Układ z Schengen – szanse i zagrożenia współpracy transgranicznej, s. 63.
 • Głąbicka K., Przerzut migrantów jako nowa forma międzynarodowych wędrówek ludności w Polsce, w: K. Głąbicka, T. Halik, A. Sawicka (red.), Studia nad przerzutem migrantów, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego 1999, s. 7-11, Prace Migracyjne, nr 23.
 • Iglicka K., Nielegalna imigracja w Europie. Problemy, dane, techniki oraz wcześniejsze próby stworzenia porównawczej bazy danych lub szacunkowych danych (wprowadzenie do projektu „Clandestino” – mps).
 • Laczko F., Klekowski von Koppenfels A., Barthel J., Trafficking in Women from Central and Eastern Europe: A Review of Statistical Data, in New Challenges for Migration Policy in Central and Eastern Europe, red. F. Laczko, I. Stacher, A. Klekowski von Koppenfels, the Hague: Asser Press 2002, s. 153.
 • Papademetriou D., the Global Struggle with Illegal Migration: No End in Sight, September, 2005.
 • Salt J., Stein S., Migration as a Business: the Case of Trafficking, „International Migration” (Warszawa) 35 (1997), nr 4, s. 467.
 • Sakowicz A., Nielegalna imigracja na obszarze Unii Europejskiej a prawo karne, w: Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, red. A. Górski, A. Sakowicz, Warszawa 2006.
 • Szachoń A., FRONTEX – praktyczna realizacja zasad dorobku prawnego Schengen w zakresie kontroli i ochrony zewnętrznych granic w UE, w: Układ z Schengen. Szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, red. A. Kuś, T. Sieniow, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • Widmański L., System Informacyjny Schengen – podstawowy instrument funkcjonowania strefy Schengen, http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m_aktualności&cid=69&id =655&p=1 (dostęp: 26 kwietnia 2011).
 • Zamojski J.E., Migracje doby współczesnej: geneza, charakterystyka, wyzwania i odpowiedzi, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” (Warszawa) 1998, z. 184.
 • http://www.oecd.org/statistics (dostęp: 10 czerwca 2011).
 • http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=336 (dostęp: 10 czerwca 2011 r.).
 • http://iom.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=43:pielamipublication&catid= 16: books&Itemid=43 (dostęp: 12 maja 2009).
 • http://research.icmpd.org/1184.html (dostęp: 10 czerwca 2010).
 • http://research.icmpd.org/1184.html (dostęp: 10 czerwca 2010).
 • http://www.uclouvain.be/en-7823.html (dostęp: 12 maja 2009).
 • http://www.undocumentedmigrants.eu/country/country_home.cfm (dostęp: 7 kwietnia 2009).
 • http://www.nowhereland.info/?service=restart (dostęp: 7 kwietnia 2009).
 • http://clandestino.eliamep.gr/category/projects-reports/final-report (dostęp: 10 czerwca 2010).
 • http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/networks/european_migration_network/index_en. htm (dostęp: 7 kwietnia 2011).
 • http://www.emn.gov.pl/esm/krajowy-punkt-kontakto/8742,Informacje-ogolne.html (dostęp: 7 kwietnia 2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bbf018b-b7da-4865-86df-d84a11f2aadd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.