Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(2) | 97-106

Article title

Kondycja współczesnego rodzicielstwa – wybrane aspekty

Content

Title variants

EN
THE CONDITION OF MODERN PARENTING – SELECTED ASPECTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka ukazuje stan rzeczy odnoszący się do wybranych warunków, w znacznym stopniu decydujących o jakości rodzicielstwa. Dokonująca się zmiana społeczna powoduje, że rodzina ulega transformacji, w konsekwencji której, po pierwsze, matki zmieniają swoją pozycję w rodzinie i zakres pracy na jej rzecz, po drugie, wzrastająca stąd konfliktowość wewnątrz rodziny doprowadza do jej rozpadu i wymusza realizowanie roli rodzicielskiej w odmiennych warunkach życiowych. Negatywny efekt tych sytuacji widoczny jest w orzeczeniach sądowych, które odnoszą się do różnego rodzaju ingerencji sądu we władzę rodzicielską. Dane sądowe potwierdzają, że systematycznie rośnie liczba dzieci zabieranych od rodziców i umieszczanych w rodzinach zastępczych bądź w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koniecznością staje się poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w pracy socjalnej z rodziną oraz z samymi rodzicami, sprzyjających umacnianiu ich kompetencji rodzicielskich.
EN
paper analyzes the status quo relating to the selected conditions which determine, to a large extent, the quality of parenthood. Progressive social changes result in transformations of families. The main consequences of that fact is, firstly, that mothers change their position in the family and the scope of work for it, and secondly, that the growing confl ictuality within the family leads to its disintegration and forces parents to perform their roles in different conditions of life. The negative effect of these situations is refl ected in judicial decisions which apply to various types of interference in parental authority. Judicial data confi rm that a steadily growing number of children is removed from their parents and placed in foster families or in children’s homes. It becomes necessary to search for innovative solutions in social work with the whole family and parents in order to strengthen their parenting competence.

Year

Issue

Pages

97-106

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Beck U. 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Beisert M. 2000, Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Budrowska B. 2000, Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wydawnictwo Funna, Wrocław.
 • Burrett J. 2006, Rodzicielstwo po rozwodzie, Wydawnictwo REBIS, Poznań.
 • Bukojemska J. 2012, Matki wielodzietne w ponowoczesnym świecie – poczucie spełnienia czy braku perspektyw?, w: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, red. A. Kwak, M. Bieńko, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Cichomski B., Morawski P., Zawadzki W. 1996, Polski Generalny Sondaż Społeczny, Wydawnictwo ISSP, Warszawa.
 • Czapów C. 1968, Rodzina a wychowanie, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Fromm E. 1996, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
 • Gałkowska A. 2002, Zasięg oddziaływania jakości małżeństwa rodziców na dzieci w ich dorosłym życiu, „Małżeństwo i Rodzina”, nr 1.
 • Kowalczyk G. 2007, Postawy młodzieży wobec współczesnego rodzicielstwa. Studium z Pedagogiki Rodziny, niepublikowana praca doktorska, Wydział Humanistyczny US, Szczecin.
 • Kotlińska-Dobrowolska M. 2011, Mamuśki, „Wysokie Obcasy”, nr 46.
 • Kwak A, 2005, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.
 • Kwak A. 2012, Od i do małżeństwa i rodziny: „czas” rodziny – „czas” jednostki, w: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, red. A. Kwak, M. Bieńko, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kusio U. 1998, Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, Wydawnictwo UMCS Lublin.
 • Roczniki Statystyczne RP, 2010.
 • Slany K. 2002, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków.
 • Smyczyński T. 2009, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, Wydawnictwo Beck, Poznań.
 • Tyszka Z. 1995, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, w: Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 • Witkin G. 1998, Stres kobiecy, Wydawnictwo Rebis, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5bc02e51-93e6-4743-b39e-c30725883df1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.