PL EN


2017 | 15 | 15-25
Article title

WSPÓŁTWORZENIE WIEDZY MIĘDZY EWOLUCJĄ A REWOLUCJĄ EPISTEMOLOGII PEDAGOGICZNEJ

Content
Title variants
EN
CO-CREATION OF KNOWLEDGE BETWEEN THE EVOLUTION AND REVOLUTION OF PEDAGOGIC EPISTEMOLOGY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozważając trudności epistemologiczne współczesnej pedagogiki, myślimy o celu recepcji i współtworzeniu wiedzy. W wyniku literaturowego studium przypadku współtworzenie wiedzy rozumiem jako epistemologię jej pojmowania między ewolucją a rewolucją przyjmowanych przesłanek filozoficzno-metodologicznych i rzeczowych w poznawaniu zjawisk pedagogicznych. W efekcie analiz materiałów rozwijamy kilka tez dotyczących: indywidualno-społecznego rodowodu współtworzenia wiedzy pedagogicznej, przesłań epistemologicznych dla współczesnej pedagogiki, poznania naukowego a zdroworozsądkowego (potocznego) oraz wiedzy naukowej. W konkluzjach przedstawiono epistemologiczne refleksje nad racjonalnością poznania.
EN
When considering the epistemological difficulties of contemporary pedagogy, we think about the objective of the reception and co-creation of knowledge. As a result of the literature case study, I have recognized the co-creation of knowledge as the epistemology of its comprehension between the evolution and revolution of the accepted philosophical, methodological, and factual premises in the cognition of pedagogic phenomena. As a result of the analyses of materials several theses are being developed regarding: the individual and social pedigree of co-creation of pedagogic knowledge, epistemological messages for contemporary pedagogy, scientific cognition versus commons sense cognition (common?) and scientific knowledge. The author concludes with epistemological reflections on the rationality of cognition.
Year
Issue
15
Pages
15-25
Physical description
Contributors
References
 • Ajdukiewicz, K. (1974). Logika pragmatyczna. Warszawa.
 • Bokszański, Z. (2007). Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności. Raport z badań. Warszawa.
 • Duraj-Nowakowa, K. (1996). Procedura modelowania systemowego w dydaktyce. Kraków.
 • Duraj-Nowakowa, K. (1997). Modelowanie systemowe w pedagogice. Kraków.
 • Duraj-Nowakowa, K. (2005). Źródła podejść do pedagogiki: zarys problemów. Kielce.
 • Duraj-Nowakowa, K. (2009). Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór. Rzeszów.
 • Duraj-Nowakowa, K. (2016 a). Pedeutologia: implikacje – dylematy – konteksty. Kraków.
 • Duraj-Nowakowa, K. (2016 b). Tropy myślenia o synergii w działalności nauczycieli akademickich. Kraków.
 • Dziamski, S. (red.). (1981). Aksjologia, estetyka, etyka. Poznań.
 • Gołaszewska, M. (1987). W poszukiwaniu porządku świata. Warszawa.
 • Jadacki, J.J. (1985). Spór o granice poznania. Warszawa.
 • Kemeny, J.G. (1967). Nauka o oczach filozofa. Warszawa.
 • Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa.
 • Kotarbiński, T. (1969). Zagadnienia metodologii nauk praktycznych. Warszawa.
 • Kuhn, T.S. (1985). Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa.
 • Madsen, K.B. (1980). Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza. Warszawa.
 • Morin, E. (1977). Zagubiony paradygmat: natura ludzka. Warszawa.
 • Nagel, E. (1970). Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych. Warszawa.
 • Pabis, S. (1985). Metodologia i metody nauk empirycznych. Warszawa.
 • Pałubicka, A. (1985). Orientacje epistemologiczne a rozwój nauki. Warszawa.
 • Petrycy, S. (1956). Pisma wybrane: Przydatki do Ekonomiki i Polityki Arystotelesowej. W W. Wąsik (oprac.) Biblioteka klasyków filozofii. Pisarze polscy. Tom II. Kraków.
 • Piaget, J. (1972). Strukturalizm. Warszawa.
 • Piaget, J. (1977). Psychologia i epistemologia. Warszawa.
 • Pietruska-Madej, E. (1980). W poszukiwaniu praw rozwoju nauki. Warszawa.
 • Popper, K.R. (1999). Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Warszawa.
 • Pytkowski, W. (1981). Organizacja badań i ocena prac naukowych. Warszawa.
 • Ossowski, S. (1967). O nauce. W S. Ossowski, Dzieła. Warszawa.
 • Wójcicki, R. (1974). Metodologia formalna nauk empirycznych: podstawowe pojęcia z zagadnienia. Warszawa.
 • von Bertalanffy, L. (1984). Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. Warszawa.
 • Wójcicki, R. (1977). Wykłady z metodologii nauk. Warszawa.
 • Ziman, J.W. (1969). Społeczeństwo nauki. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bc05f73-7ef0-45cc-a2fa-6c22af669cbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.