PL EN


2016 | 8 | 64-78
Article title

Innowacyjność przedsiębiorstw w państwach Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The innovativeness of enterprises in the EU countries
RU
Инновации в предприятиях в странах Европейского союза
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule omówiono działalność przedsiębiorstw funkcjonujących w Unii Europejskiej na podstawie wybranych mierników, a mianowicie: powszechności wprowadzania innowacji, skutków ich wprowadzenia, powszechności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz działalności na rzecz upowszechniania innowacji przez rządy lub administracje. Następnie dokonano analizy statystyczno-porównawczej wyników badań empirycznych przeprowadzonych w latach 2011—2013 przez TNS Political&Social. Analiza wykazała, że: Chorwacja, Malta, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy cechowały się względnie wysokim udziałem firm wdrażających rozmaite kategorie innowacji, w przeciwieństwie do: Estonii, Holandii, Litwy, Szwecji i Węgier. Obroty uzyskiwane z wdrożonych innowacji najczęściej kształtowały się na poziomie od 1% do 25%. Pod względem powszechności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych wyróżniały się kraje takie, jak Finlandia, Holandia i Dania.
EN
This article discusses innovativeness of enterprises functioning in the European Union based on the following measures: popularity of introducing innovation; the effects of introduced innovations; the commonness of conducting research and development activities; public support for introducing innovations. Wiadomości Statystyczne nr 8/2016 In this publication the statistical-comparative analysis of the results of empirical researches conducted by TNS Political&Social is made. This analysis showed that the following countries: Croatia, Malta, Portugal, United Kingdom and Italy were characterized by a relatively high share of companies implementing the various types of innovations. The opposite were: Estonia, the Netherlands, Lithuania, Sweden and Hungary. The turnover achieved from implemented innovations were at the level of 1% to 25%. Finland, the Netherlands and Denmark distinguished in commonness of R&D realizing.
RU
В статье была рассмотрена деятельность предприятий действующих в Европейском союзе на основе избранных показателей, а именно: всеобщего использования инноваций, последствия их введения, всеобщего проведения научно-исследовательских работ, а также на основе деятельности государственных правительств и их администрации в области распространения инноваций. Затем был проведен статистическо-сравнительный анализ результатов эмпирических обследований проведенных TNS Political&Social в 2011 и 2013 гг. Анализ показал, что Хорватия, Мальта, Португалия, Великобритания и Италия характеризовались относительно высокой долей компаний использующих разные категории инноваций в отличие от Эстонии, Нидерландов, Литвы, Швеции и Венгрии. Обороты полученные из реализированных инноваций чаще всего были на уровне от 1% до 25%. С точки зрения всеобщего проведения научно-исследовательских работ выделяются следующие страны Финляндия, Нидерланды и Дания.
Year
Issue
8
Pages
64-78
Physical description
Dates
published
2016-08
Contributors
author
 • emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Raport 2015 (2015), Deloitte.
 • Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.
 • Baruk J. (2014), Wspomaganie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw kulturą innowacyjną, [w:] Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach, Zakrzewska-Bielawska A., Flaszewska S. (red.), „Monografie Politechniki Łódzkiej”.
 • Baruk J. (2015), Wpływ innowacji w usługach publicznych na działalność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012—2014 (2015), GUS.
 • Hardwick J., Anderson A. R., Cruickshank D. (2013), Trust formation processes in innovative collaborations, „European Journal of Innovation Management”, No. 1.
 • Lee S. M., Olson D. L., Trimi S. (2012), Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values, „Management Decision”, No. 5.
 • Lind F., Styhre A., Aaboen L. (2013), Exploring university-industry collaboration in research centres, „European Journal of Innovation Management”, No. 1.
 • Orłowski W. M. (2013), Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PwC, Warszawa.
 • Sandberg B., Hurmerinta L., Zettinig P. (2013), Highly innovative and extremely entrepreneurial individuals: what are these rare birds made of?, „European Journal of Innovation Management”, No. 2. Strategia „Europa 2020”, http://www.mg.gov.pl (dostęp 9.10.2015 r.).
 • Task Force Meeting on Oslo Manual Revision (2004), Eurostat, Luxembourg, Chapter 3.
 • The role of public support in the commercialisation of innovation (2014), report, Flash Eurobarometer 394 — TNS Political&Social, Eurobarometer
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bc4f505-39e9-4c67-be84-955bdbe6a8ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.