PL EN


2018 | 3/2018 | 3-18
Article title

Regulacja opieki długoterminowej w Europie w zakresie opieki nad osobami starszymi: przegląd rozwiązań

Authors
Content
Title variants
EN
Regulation of long-term care in Europe in the field of care for the elderly: a review of solutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Systemy opieki długoterminowej najczęściej analizuje się w odniesieniu do trzech wymiarów: regulacji, finansowania i świadczenia usług. W tekście skupiono się na pierwszym z nich. Celem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących regulacji opieki długoterminowej wraz z przedstawieniem przykładów rozwiązań z zakresu polityki społecznej. W pierwszej części tekstu wskazano na rolę normalizacji w kontekście makro, tj. w odniesieniu do konstrukcji systemu opieki długoterminowej. W kolejnych częściach artykułu skupiono się na perspektywie mikro: omówiono podstawowe wyzwania regulacyjne dotyczące uprawnienia do świadczeń, wskazano na różne możliwości regulacji wykorzystania świadczeń przez osoby niesamodzielne oraz przedstawiono rolę normalizacji w kontekście jakości opieki formalnej. Ostatnia część artykułu dotyczy przepisów pracy opiekuńczej wykonywanej przez imigrantów. Głównym kryterium selekcji wątków w tekście była próba odniesienia poruszanych w artykule problemów do dyskusji na temat wyzwań dotyczących opieki długoterminowej w Polsce.
EN
Long-term care systems are most often analyzed in relation to three dimensions: regulation, financing and provision of services. The text focuses on the first of them. The aim of the article is to discuss selected issues regarding the regulation of long-term care with the presentation of examples of solutions in the field of social policy. The first part of the text indicates the role of standardization in the macro-context, i.e. in relation to the construction of the long-term care system. The following parts of the article focus on the micro perspective: basic regulatory challenges regarding entitlement to benefi ts were discussed, different possibilities of regulating the use of services by dependent persons were discussed and the role of normalization in the context of the quality of formal care was presented. The last part of the article concerns the provisions of care work performed by immigrants. The main criterion for selection of threads in the text was an attempt to relate the problems discussed in the article to the discussion on the challenges of long--term care in Poland.
Year
Issue
Pages
3-18
Physical description
Dates
published
2018-10-11
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality in Long-term Care, Paris 2013.
 • Barr N., Ekonomia polityki społecznej, Poznań 2016.
 • Cambell D., Social care problems lead to hospital bed blocking, says Age UK, 2014, https://www.theguardian.com/society/2014/jun/11/social-care-old-people-hospital--longer (24.10.2017).
 • Colombo F., Llena-Nozal A. i in., Help Wanted. Providing and Paying for Long-Term Care, Paris 2011.
 • Comas-Herrera A., Wittenberg R., Pickard L., The Long Road to Universalism? Recent Developments in the Financing of Long-term Care in England, „Social Policy & Administration” 2010, Vol. 44(4).
 • Da Roit B., Le Bihan B., Similar and Yet So Diff erent: Cash-for-Care in Six European Countries’ Long-Term Care Policies, „The Milbank Quarterly” 2010, Vol. 88(3).
 • Da Roit B., Le Bihan B., Österle A., Cash for care benefits [w:] Long-Term Care Reforms in OECD Countries, ed. J.L. Fernández, C. Gori, R. Wittenberg, Bristol 2016.
 • Da Roit B., Weicht B., Migrant care work, and care, migration and employment regimes: A fuzzy-set analysis, „Journal of European Social Policy” 2013, Vol. 23(5).
 • Frericks P., Jensen P.H., Pfau-Effi nger B., Social rights and employment rights related to family care: family care regimes in Europe, „Journal of Ageing Studies” 2014, Vol. 29.
 • Golinowska S., Sowa A., The Development of Long-Term Care in Post-Socialist Member States of the EU, „CASE Network Studies and Analyses” 2013, Vol. 451.
 • Gospel H., Varieties of Qualifi cations, Training, and Skills in Long-Term Care: A German, Japanese, and UK Comparison, „Human Resource Management” 2015, Vol. 54(5).
 • Harberkern K., Szydlik M., State Care Provision, Societal Opinion and Children’ Care of Older Parents in 11 European Countries, „Ageing & Society” 2009, Vol. 30.
 • Karsio O., Aerschot L., Care generating publicly governed markets – The Finnish voucher system, http://www.transforming-care.net/wp-content/uploads/2017/06/TP13_Karsio.pdf (23.10.2017).
 • Lajko D., Opieka nad osobami starszymi na Węgrzech, „Polityka Społeczna” 2013, nr 11–12.
 • Leichsenring K., Nies H., van der Veen R., The Quest for Quality in Long-Term Care [w:] Long-Term Care in Europe. Improving Policy and Practice, ed. K. Leichsenring, J. Billings, H. Nies, Basingstoke 2013.
 • Leon M., Ranci C., Theobald H., Pressures towards and within Universalism: Conceptualising Change in Care Policy and Discourse [w:] The Transformation of Care in European Societies, ed. M. Leon, Basingstoke 2014.
 • Łuczak P., Opieka długoterminowa w Polsce i w Republice Czeskiej, Poznań 2015.
 • Meagher G., Szebehely M., Long-Term Care in Sweden: Trends, Actors, and Consequences [w:] Reforms in Long-Term Care Policies in Europe Investigating Institutional Change and Social Impacts, ed. C. Ranci, E. Pavollini, New York 2013.
 • Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi, red. P. Sobiesiak-Penszko, Warszawa 2015.
 • Norton E., Health and Long-Term Care [w:] Handbook of the Economics of Population Aging, Volume 1B, ed. J. Piggott, A. Woodlan, Amsterdam 2016.
 • Österle A., Bauer G., The Legalization of Rotational 24-hour Care Work in Austria: Implications for Migrant Care Workers, „Social Politics: International Studies in Gender, State & Society” 2016, Vol. 23(2).
 • Pavolini E., Ranci C., Restructuring the welfare state: reforms in long-term care in Western European countries, „Journal of European Social Policies” 2008, Vol. 18(3).
 • Przybyłowicz A., Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Republice Federalnej Niemiec, Warszawa 2017.
 • Ranci C., Pavolini E., Not all that glitters is gold: Long-term care reforms in the last two decades in Europe, „Journal of European Social Policy” 2015, Vol. 25(3).
 • Rothgang H., Österle A., Long-term care [w:] Th e Oxford Handbook of the welfare state, ed. F. Castles, S. Leibfried i in., Oxford 2010.
 • Regulacja opieki długoterminowej w Europie w zakresie opieki nad osobami starszymi: przegląd rozwiązań 15
 • Rothstein B., The Universal Welfare State as a Social Dilemma, „Rationality and Society” 2001, Vol. 13(2).
 • Shaping the Future of Care Together, 2009, http://www.cpa.org.uk/cpa/Shaping_future_of_care_together.pdf (12.03.2018).
 • Szebehely M., Meagher G., Nordic eldercare – weak universalism becoming weaker, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1082860/FULLTEXT01.pdf (23.10.2017).
 • Wech D., Improving Quality in Long-term Care, „CESifo DICE Report” 2014, Vol. 12(3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bd3bcaa-38ff-485c-8d27-48e7d78cca2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.