PL EN


2015 | 1(24) | 63-84
Article title

Kształcenie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej. Propozycje modernizacji organizacyjnej i programowej

Content
Title variants
EN
Vocational training young people with disabilities. Proposals to modernize the organizational and programmatic
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish vocational education to special assigns a very important role in the education and upbringing of young people with disabilities. Vocational training is an integral part of the national education system, thereby implementing educational objectives adopted for this system. Th e purpose of training and education in schools for young people with disabilities is to strive to achieve the best results revalidation / rehabilitation of youths. It constitutes for most of them the fi nal step in the rehabilitation process of the school / revalidation. By training young people are not fully operational physically or intellectually prepared to act independently in social and professional life. Vocational schools by the multifaceted interaction enhances and corrects their pupils. In principle, the eff ects of rehabilitation will be the fuller the more the process of education and training in vocational schools will run in conjunction with all aspects of the life of society as a whole and the local community as a direct living environment. Functioning of social and professional, and a variety of diff erent social roles associated with the daily operation requires adequate education of young people with disabilities supported by customized content, forms and methods of work.
PL
Polskiemu szkolnictwu zawodowemu specjalnemu przypisuje się bardzo ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej. Kształcenie zawodowe stanowi integralną część systemu edukacji narodowej, tym samym realizuje cele wychowawcze przyjęte dla tego systemu. Celem kształcenia i wychowania w szkołach dla młodzieży niepełnosprawnej jest dążenie do osiągnięcia jak najlepszych efektów rewalidacji/ rehabilitacji tej młodzieży. Stanowi ono dla większości z nich końcowy etap szkolnego procesu rehabilitacji/rewalidacji. Poprzez kształcenie zawodowe młodzież nie w pełni sprawna fi zycznie lub intelektualnie przygotowywana jest do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Szkoły zawodowe przez wielopłaszczyznowe oddziaływanie usprawniają i korygują swoich wychowanków. W założeniu efekty rehabilitacji będą tym pełniejsze, im bardziej proces wychowania i kształcenia w szkołach zawodowych będzie przebiegał w powiązaniu z wszelkimi przejawami życia społeczeństwa jako całości i lokalnych społeczności jako bezpośredniego środowiska życia. Funkcjonowanie społeczne i zawodowe, przyjmowanie różnych i różnorodnych ról społecznych związanych z codziennym funkcjonowaniem wymaga odpowiedniej organizacji kształcenia młodzieży niepełnosprawnej wspartej przez dostosowane treści, formy i metody pracy.
Year
Issue
Pages
63-84
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, bczerniecki@wp.pl
References
 • Chrzanowska, I. (2010). Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Warszawa: Impuls.
 • Gajdzica, Z. (2001). Wpływ treści kształcenia na wybór zawodu przezuczniów upośledzonych umysłowo. W: R. Kwiecińska, M. J. Szymański(red.). Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem.Kraków: Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Pedagogiki.
 • Kwiatkowski, S. M. (1995). Zakład pracy jako środowisko wychowawcze.W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.). Pedagogika społeczna. Warszawa: Impuls.
 • Łaś, H. (2004). Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną – implikacjedo systemu wsparcia społecznego i edukacyjnego. W: Z. Janiszewska-Nicioruk (red.) Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną.Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Majewski, T. (1999). Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Podstawy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Warszawa: Kolegium Andragogiki Specjalnej WSPS.
 • Radecki, P. (2008). Przyczyny niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnychw świetle wyników badań. Materiały konferencyjne.Warszawa.
 • Wald, I. (1978). O integrację młodocianych i dorosłych upośledzonych umysłowo.Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Zarządzenie nr 9 Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 1996 r. w sprawieramowych planów nauczania w publicznych specjalnych szkołach podstawowych oraz zasadniczych i średnich zawodowych. DzU MEN nr 5, poz. 21.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania. Dz U nr 14, poz. 128.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r.w sprawie klasyfi kacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dz U 2012,poz. 7.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawieramowych planów nauczania w szkołach publicznych. DzU 2012,poz. 204.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bdffb8c-6eff-4bc1-b3fa-674bcde81fd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.