PL EN


2014 | 28 | 144-161
Article title

Rola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego

Content
Title variants
EN
The role of modern location factors in enterprises’ decision-making processes based on the example of the construction sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Decyzje dotyczące lokalizacji przedsiębiorstw są złożonym procesem i wymagają wnikliwej analizy wielu czynników. Okazuje się, że czynniki tradycyjne, utożsamiane często z kosztowymi, nie decydują zazwyczaj lub wyłącznie o wyborze lokalizacji przedsiębiorstwa. Wraz z postępem technologicznym i rozwojem społeczeństwa pojawiają się ciągle nowe czynniki, określane mianem nowoczesnych, które towarzyszą powstawaniu nowych działalności gospodarczych będących odpowiedzią na współczesne potrzeby konsumenckie, kreujące nowe produkty i usługi. Z reguły na decyzję lokalizacyjną wpływa szereg czynników zaliczanych zarówno do tradycyjnych (klasycznych), jak też nowoczesnych. W literaturze przedmiotu można spotkać również podział na czynniki „twarde” i „miękkie”, czyli wymierne i niewymierne, których udział w procesie decyzyjnym ma różną wagę, a zależy od rodzaju działalności i wielkości przedsiębiorstwa oraz etapu decyzyjnego. W procesie decyzyjnym zazwyczaj istotne znaczenie ma trudno mierzalny czynnik ludzki, odnoszący się do cech i motywów decydenta. Niniejsze opracowanie dotyczy omówienia i identyfikacji istotności współczesnych czynników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt personalny podejmowania decyzji lokalizacyjnych.
EN
The decision-making process the enterprises have to go through in order to chose a location for their business is complex and involves many factors. Apparently, traditional factors which are often identified with cost-related factors are not the standard, or a sole basis for choosing a location for an enterprise. New factors continue to emerge, as a result of current technological progress and development of society. They are often referred to as modern factors and they accompany the birth of new businesses which respond to contemporary consumer needs and create new products and services. In principle, a decision concerning the location of business is influenced by many factors, classified both as traditional (classical) factors and modern factors. Furthermore, the literature in field offers a distinction between hard and soft factors i.e. measurable and non-measurable factors, which have a different importance in a decision-making process. Their impact is dependent on the type of business and a size of an enterprise and the stage of decision-making. Most commonly the human factor, related to decision-makers’ characteristics and motives, plays an important role in the decision-making process. This factor is rather difficult to measure. The paper discusses and identifies the importance of the modern factors, with a particular emphasis on the personal aspect of the decision-making process in locating enterprises.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, mplaziak@up.krakow.pl
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, aszym@up.krakow.pl
References
 • Budner, W. (2003). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Domański, R. (2011). Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dziemianowicz, W. (1997). Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 21 (54). Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW.
 • Dziemianowicz, W. (1998). Rola władz samorządowych w stymulowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W: Z. Olesiński (red.). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Warszawa: PWE.
 • Fabińska, M., Piasecki T. (2007). Benchmarking regionalny. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
 • Fierla, I. (1987). Lokalizacja przemysłu. Warszawa: PWE.
 • Fierla, I. (1998). Lokalizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia. Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju WSBiP.
 • Hoover, E.M. (1948). The Location of Economic Activity. New York: McGraw-Hill.
 • Isard, W. (1956). Location and Space-economy. New York: J. Wiley and Sons.
 • Karlsson, Ch., Johansson, B., Stough, R.R. (2005). Industrial Clusters and Inter-firm Networks: An Introduction. W: Ch. Karlsson, B. Johansson, R.R. Stough (red.). Industrial Clusters and Inter-firm Networks. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing.
 • Krugman, P. (1991). Geography and Trade. Cambridge: MIT Press.
 • Lösch, A. (1940). Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Jena: Gustav Fischer.
 • Marshall, A. (1932). Elements of Economics. London: MacMillan.
 • McCann, P. (2001). Urban and Regional Economics. Oxford: Oxford University Press.
 • Ohlin, B.G. (1933). Inter-regional and International Trade. Harvard: Harvard University Press.
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Importance of personal factor in decisions on locating enterprises. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 110, 373–380.
 • Pred, A.R. (1967). Behaviour and Location: Foundations for a Geographic Dynamic Location Theory. Part 1. Lund 1967, Studies in Geography. Series B. 27.
 • Rachwał, T. (2012). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. 141, 135–152.
 • Szymańska, A.I., Płaziak, M. (2014). Factors considered in location of construction enterprises in the Małopolska Region. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 110, 381–389.
 • Tobolska, A. (2011). Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce. W: M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.). Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Törnqvist, G.E. (1977). The Geography of Economic Activities: Some Critical Viewpoints on Theory and Application. Economic Geography, 53, 153–62.
 • Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 67, 45–73.
 • Walmsley, D.J., Lewis G. (1984). Human Geography: Behavioural Approaches. London: Longman Group.
 • Wieloński, A. (2004). Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5be324b3-1893-4f42-98aa-c5ea5199efc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.