PL EN


2018 | 101-102 Kino europejskie XXI wieku | 197-202
Article title

„Wszystko, co straszne, pragnie naszej miłości”. „Inny” posthumanizmu w ujęciu (post)sekularnym. (przyczynek)

Title variants
EN
“Everything Terrible Is Something That Needs Our Love”. The Post-Humanist ‘Other’ In the (Post)Secular Understanding. (The Contribution)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka, na przykładzie analizy filmu „Biały Bóg” (2014) Kornéla Mundruczó, proponuje (post)sekularną wykładnię posthumanizmu. W tym ujęciu stawką byłoby zrozumienie nie-tożsamości (różnicy) nie w perspektywie religijnego/antropocentrycznego szowinizmu (słusznie krytykowanego przez posthumanistów), ale w perspektywie „kenosis”: jako gotowości transcendowania/transgresji granic własnej podmiotowości, niezależnie od przynależnych jej atrybutów: „Bios” czy „Zoe”, i rzeczywistego otwarcia na Innego. Gest „kenosis” stanowiłby tym samym dekonstrukcję zarówno procesu „wykluczania”, jak i „oikoizacji” (familiarnego oswajania) tego, co Obce („unheimlich”). Afirmacja Obcego, konstytuująca się w akcie ontologicznej Miłości, ustanawia jako warunek porzucenie postawy zawłaszczającej i ekstatyczne wyjście „poza siebie”. Zdaniem autorki uznanie równości modusów istnienia bytów ludzkich i nie-ludzkich, zgodne z postulatem posthumanizmu, powinno spotkać się z (post)sekularną afirmacją nieprzeniknioności (każdego) Innego.
EN
The author, using the example of the analysis of the film “White God” (2014) by Kornél Mundruczó, proposes a (post)secular interpretation of post-humanism. In this approach, at stake is the understanding of non-identity (difference) not in the perspective of religious/anthropocentric chauvinism (rightly criticized by post-humanists), but in the perspective of “kenosis”: as a transcendence/transgression of the limits of one’s subjectivity, regardless of its attributes: “Bios” or “Zoe”, and true opening to the Other. The gesture of “kenosis” would thus be a deconstruction of both the process of “exclusion” and “oikoization” (familiarization) of the Other (“unheimlich”). The affirmation of the Other, constituting itself in the act of ontological Love, establishes as conditions the abandonment of the attitude of appropriation and the ecstatic emerging “beyond oneself”. In author’s opinion, the recognition of the equality of modes of existence of human and non-human beings, in accordance with the postulate of post-humanism, should meet with the (post)secular affirmation of the inscrutability of (each) Other.
Year
Pages
197-202
Physical description
Contributors
 • Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
References
 • Bennett, Jane. Vibrant Matter. A Political Ecology of Things. Durham and London: Duke University Press, 2010.
 • Braidotti, Rosi. The Posthuman. Cambridge: Polity Press, 2013.
 • Braidotti, Rosi. Transpositions. On Nomadic Ethics. Cambridge: Polity Press, 2006.
 • Deleuze, Gilles., Guattari, Fèlix. Tysiąc plateau. tłum. J. Bednarek. Warszawa: Bęc Zmiana, 2016.
 • Derrida, Jacques. The Animal That Therefore I Am (More to Follow). trans. D. Wills. New York: Fordham University Press, 2008.
 • Derrida, Jacques. “Wiara i wiedza”. tłum. M. Kowalska. w: Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Jacques'a Derridę i Gianniego Vattimo. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999.
 • Haraway, Donna J. When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
 • Heidegger, Martin. “Czas światoobrazu”. tłum. K. Michalski. w: Heidegger, Martin. Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Warszawa: Czytelnik, 1977.
 • Massumi, Brian. “Autonomia afektu”. tłum. A. Lipszyc. Teksty Drugie, 6, 2013.
 • Rilke, Rainer M. Elegie Duinejskie i Sonety do Orfeusza. tłum. A. Lam. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.
 • Rilke, Rainer M. Listy do młodego poety. tłum. J. Nowotniak. Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press, 2010.
 • Wolfe, Cary. Animal Rites. American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanist Theory. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
 • Wolfe, Cary. What is Posthumanism? Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5be7b77c-736b-4fd1-b431-ca3ac00b029b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.