PL EN


2010 | 3 | 56-62
Article title

Rewitalizacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych – zakres potrzeb a możliwości dofinansowania z funduszy UE

Authors
Content
Title variants
EN
Revitalization of Housing Estate Space: Scope of Needs and EU Subsidizing Possibilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osiedla mieszkaniowe budowane w latach 70. i 80. XX w., stanowiące ważny element struktury urbanistycznej polskich miast, podlegają procesowi starzenia. Dotyczy to zarówno zasobów mieszkaniowych, jak i otaczającej je przestrzeni, prowadząc do sytuacji kryzysowych. Idea rewitalizacji, zgodnie z definicją zawartą w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, oparta jest na procesie wielokierunkowych działań naprawczych i służyć ma poprawie złej sytuacji. Projekt Program rewitalizacji przestrzeni całości terenu SMB „Imielin” w Warszawie pozwolił na identyfikację zjawisk negatywnych, obejmujących sferę przestrzenno-funkcjonalną, przyrodniczą i społeczną. Niestety możliwości uzyskania środków na działania naprawcze z funduszy UE (zgodnie z zapisami w obowiązujących dokumentach strategicznych, w tym RPO WM) nie odpowiadają realnym potrzebom spółdzielni mieszkaniowych. Obszary wsparcia ograniczone są wyłącznie do renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Problem mieszkalnictwa traktowany jest zatem marginalnie, mimo iż w założeniu rewitalizacja osiedli mieszkaniowych ma bezpośredni wpływ na poprawę życia mieszkańców miast.
EN
The housing estates built in the 1970's and 1980's, constituting important elements of the Polish cities' urban structure, are growing old. That process affects their substance and surrounding open spaces, leading to crisis situations. The idea of revitalization, according to the definition contained in the strategic documents of the European Union, is based on the process of conducting multidirectional renewal activities, serving the improvement of housing estates' condition. The project called Revitalization Programme of the SMB "Imielin" Housing Estate in Warsaw identified negative changes in spatial, functional, natural and social aspects. Unfortunately, the scale of EU funding (according to the specifications of the strategic documents, including the Regional Operating Programme of the Mazowieckie Region) do not match the current needs of housing cooperatives. Financial support is limited only to common areas of multi-family houses subjected to renovation. Therefore, the housing problems are rather marginal despite the fact that by assumption the revitalization of housing estates influences directly the improvement of the residents' living conditions.
Year
Issue
3
Pages
56-62
Physical description
Dates
published
2010-09
Contributors
author
  • Katedra Architektury Krajobrazu Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
References
  • Kimic K., 2009, Obszary wsparcia z funduszy UE dla spółdzielni mieszkaniowych, „Domy Spółdzielcze” nr 7(704), s. 4-6.
  • Kimic K., 2009, Osiedla mieszkaniowe a programy rewitalizacji, „Domy Spółdzielcze” nr 6(703), s. 4-7.
  • Kimic K., Rosłon-Szeryńska E., Gawłowska A., Łukaszkiewicz J., Giedych R., Szumański M., 2008, Program rewitalizacji przestrzeni całości terenu SMB „Imielin” w Warszawie (projekt). Katedra Architektury Krajobrazu SGGW, maszynopis, Warszawa.
  • Lokalny program rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013. Internet: http://www.um.warszawa.pl/rewitalizacja/index.php?id=4
  • Skalski K., 1996, O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków.
  • Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2007-2013. Internet: www.mazowia.eu/data/other/rpo_1.pdf
  • Strategia rozwoju Gminy Ursynów do 2010 r. Internet: www.ursynow.waw.pl/page/index.php?str=778
  • Strategia rozwoju kraju 2007-2015. Internet: http://bip.mrr.gov.pl/Narodowa%20Strategia%20Spojnosci/Documents/102dd4907d064e1986fd453aeadcacc1SRKRM.pdf
  • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020. Internet: http://www.igipz.pan.pl/zpz/zbtow/ptg/strategie/mazowieckie.pdf www.smbimielin.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bea0191-b1ed-4b84-8ffe-fd69976f8ac9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.