PL EN


2015 | 11. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych | 50-63
Article title

Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

Content
Title variants
EN
Entrepreneurship development programming by local and regional government
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł odnosi się do mechanizmów programowania rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Osadzony jest zatem w problematyce zarządzania strategicznego w instytucjach publicznych. Przykład przedsiębiorczości, jako elementu potencjału endogenicznego podlegającego interwencji strategicznej, wybrano ze względu na rolę tego zjawiska, podkreślaną nie tylko w opracowaniach naukowych, lecz także w wielu dokumentach strategicznych i praktyce samorządowej. Podstawowym celem opracowania jest zatem określenie atrybutów skutecznego mechanizmu wspierania przedsiębiorczości przez instytucje samorządu terytorialnego. W realizacji postawionego celu pomocne są studia literatury dotyczące takich zagadnień, jak: przedsiębiorczość, zarządzanie strategiczne czy przełożenie koncepcji governance i New Public Management na praktykę zarządzania rozwojem JST. Wyjaśniając problem, nie ograniczono się tylko do rozważań teoretycznych, posłużono się również badaniem metodą case study. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące optymalnej procedury programowania rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu terytorialnego. Opisano zarówno narzędzia oddziaływania na przedsiębiorczość, jak i zasady planowania oraz controllingu podejmowanych działań. Sformułowano również inne zalecenia dotyczące samego mechanizmu określania odpowiedzialności za realizację celów związanych z oddziaływaniem na sferę przedsiębiorczości. Odnosząc się do tych kwestii, uwzględniono występujący w Polsce trójstopniowy podział władzy terytorialnej, a więc poziom: regionu, powiatu oraz gminy.
EN
The article refers to the planning of entrepreneurship development by local self-governments. It is therefore embedded in the issues of strategic management in public institutions. The example of entrepreneurship as part of the endogenous potential of strategic intervention was chosen be - cause it emphasised the role of this phenomenon not only in scientific studies, but also in a number of strategic documents and local self-government practices. The primary purpose of this article is therefore to define the attributes of an effective mechanism for supporting entrepreneurship by local self-government institutions. What is helpful in pursuing this objective, are literature studies on such issues as entrepreneurship, strategic management, or the transfer of the concept of governance and New Public Management to local self-government development management practice. Clarification of the issue has not been narrowed down only to theory. Content analysis was also performed with respect to the strategic documents and the case study method was also employed. On the basis of the analysis performed, conclusions were drawn regarding the optimal procedure for programming entrepreneurship development at the local self-government level. The study also describes both the impact on entrepreneurial tools and principles for planning and controlling the actions taken. Other recommendations have also been formulated regarding the mechanism for determining responsibility for achieving objectives related to the impact on the sphere of entrepreneurship. The three-tier territorial division of power occurring in Poland (and therefore level: region, county and municipality), has been taken into account in addressing these issues.
Contributors
author
 • Politechnika Rzeszowska
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny
References
 • Audretsch, D., Thurik, R. (2004). A model of Entrepreneurial Economy. The Papers of Entrepreneurschip, Growth and Public Policy. Jena: Max Planck Institute.
 • Boxwell, R.J. (1994). Benchmarking for Competitive Advantage. New York: McGraw-Hill.
 • Carree, M.A., Thurik, A.R. (2010). The impact of Entrepreneurship on Economic Growth. W: J.A Zlotan, D.B. Audretsch (red.) (2010). Handbook of Entrepreneurship Research. II ed., New York-Dordrecht- -Heidelberg-London: Springer, 557-594.
 • Dałkowski, B., Staśto, L., Zalewski, M. (red.) (2009). Polskie Wytyczne Kompetenc ji IPMA. Gdańsk: Stowarzyszenie Project Management Polska.
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. (2013). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny 61 Drucker, P.F. (2002). Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: MT Biznes.
 • Dzimianowicz, W. (2012). Planowanie strategiczne: poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: MRR.
 • Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Harmaakorpi, V. (2010). Metoda Platformy Rozwoju Regionalnego jako narzędzie polityki innowacyjnej. Warszawa: PARP.
 • Henrekson, M., Stenkula, M. (2010). Entrepreneurship and Public Policy. W: J.A Zlotan, D.B. Audretsch (red.) (2010). Handbook of Entrepreneurship Research. II ed., New York-Dordrecht-Heidelberg-London: Springer, 639-660.
 • Jeżowski, P. (2002). New Public Management – nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym. W: P. Jeżowski (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym – rozwój zrównoważony – metody wyceny. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. (2010). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Leydesdorff, L. (2006). The Kowledge-Based Economy: Modeled, Measured, Simulated. Boca Raton: Universal Publishers,.
 • Potoczek, A. (2013). Zarządzanie jednostką terytorialną. Wybrane zagadnienia. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
 • Potoczek, A., Pyrzyk, I. (2013). Administracja i zarządzanie. Perspektywa Społeczna i organizacyjna. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.
 • Prusak, A., Stefanów, P. (2014). AHP – analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku. Wyd 1., Warszawa: C.H. Beck.
 • Saaty, T. (2014). The Neural Network Process, Generalization of the AHP and ANP to Continuous Case of Neural Firing. Pitzburg: RWS Publications.
 • Saaty, T. (2000). Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process. 2nd ed., Pitzburg: RWS Publications, 527.
 • Schumpeter, J.A. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Skica, T., Strojny, J. (2013). Orientacja projektowa jako systemowe wspieranie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 4, 49-63.
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. (2010). Bruksela: Komisja Europejska.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego. (2013). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (2012). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego. (2014). Nowy Targ: Starostwo Powiatowe.
 • Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020. (2013). Rzeszów: Samorząd Województwa Podkarpackiego.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. (2013). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2020. (2011). Gliwice: Samorząd Miasta.
 • Strojny, J. (2012). Innowacyjne zarządzanie regionem, powiatem i gminą. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.
 • Strojny, J. (2013). Orientacja zadaniowa jako systemowe podejście do zarządzania oparte na filozofii zarządzania projektami. W: T. Listwan, Ł. Sułkowski, Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami. Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 185-196.
 • Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. 1998 nr 91, poz. 576.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1999 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 1998 nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95.
 • Wach, K. (2008) Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo UEK.
 • Wawrzyniec, R. (2010). Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy. Acta Universitatis Lodziensis.
 • Wodecka-Hyjek, A. (2013). Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 2, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 • Wolcott, R.C, Lippitz, M.J. (2007). The Four Models of Corporate Entrepreneurship. MIT Sloan Management Review, 74-83.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bec81ff-2e2b-425b-ad8e-eee631f92671
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.