PL EN


2020 | 4 | 99-113
Article title

O potrzebie trenowania umiejętności prospołecznych, sposobów radzenia sobie z agresją oraz wnioskowania moralnego. Trening Zastępowania Agresji w odpowiedzi na narrację osadzonych za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On the need of Skills Training, Anger Control Training and Moral Reasoning Training. Aggression Replacement Training as a response to the narrative of inmates for offenses agains the family and guardianship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The following article is an attempt to present the components of the Aggression Replacement Training from the theoretical perspective and from the perspective of the inmates of Polish correction facilities who have committed offenses against the family and guardianship. The narrative perspective allows a better understanding of the complex situation of persons who threaten the well-being of the family and guardianship. The following article indicates the needs of families in terms of interactions focused on the cognitive-behavioral training.
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia komponentów Treningu Zastępowania Agresji z perspektywy teoretycznej oraz osadzonych w polskich zakładach karnych osób, które popełniły przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Narracyjna perspektywa pozwala na lepsze zrozumienie złożonej sytuacji osób, które swoim zachowaniem godzą w dobro rodziny i opieki. Niniejszy artykuł wskazuje na potrzeby rodzin w zakresie oddziaływań skupionych na treningu poznawczo-behawioralnym.
References
 • Beck J.S. (2012), Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Tłum. M. Cierpisz, R. Andruszko. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Boińska M. (2016), Poczucie winy, wstyd i poczucie krzywdy u skazanych, [w:] M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna, Warszawa, PWN.
 • Brookman F., Wright M. (2017), „Deciding” to Kill. Understanding Homicide Offenders Decision Making, [w:] W. Bernasco, J-L van Gelder, H. Elffers (red.), The oxford handbook of offender decision making, New-York, Oxford University Press.
 • Brzozowska M., Kaczmarek M. (2011), Materialnoprawne i kryminalistyczne aspekty przestępstwa zabójstwa, Piła, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile.
 • Canter D., Ioannou M., Youngs D. (2016), Criminal Narrative Experience: Relating Emotions to Offence Narrative Roles During Crime Commission, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol. 62, issue. 14, s. 1531–1553.
 • Ciosek M., Pastwa-Wojciechowska, B. (2016), Psychologia penitencjarna, Warszawa, PWN.
 • Czabała J.Cz. (2000), Czynniki leczące w psychoterapii, Warszawa, PWN.
 • Czyżowska D. (2011), O związkach między rozwojem moralnym a zachowaniami przestępczymi, Roczniki Psychologiczne, Tom XIV, nr. 2, s. 123–140.
 • Dajnowicz-Piasecka D. (2019), Przestępczość przeciwko rodzinie i opiece w Polsce – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne, [w:] Ł. B. Pilarz (red.). Prawo publiczne i prawo karne w XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Lublin, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.
 • Deręgowska J. (2016), Rola badań biograficzno-narracyjnych w budowaniu modelu wsparcia społecznego rodzin doświadczonych chorobą nowotworową dziecka, [w:] Piorunek M. (red.). Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje Egzemplifikacje – Dylematy metodologiczne, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Presser L. (2009), The narratives of offenders, Theoretical Criminology, 13, s. 177–200.
 • Presser L., Sandberg S. (2019), Narrative criminology as Critical Criminology, Critical Criminology, 27, s. 131–143.
 • Presser L., Sandberg S. (2015), Narrative Criminology. Understanding Stories of Crime. New York, London: New York University Press.
 • Statystyki Policji. (2020), Przemoc w rodzinie. Pobrano z: https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html (15.09.2020).
 • Svensson R., Pauwels L.J.R., Weerman F.M. (2017), The Role of Moral Beliefs, Shame and Guilt in Criminal Decision Making. An Overview of Theoretical Frameworks and Empirical Results, [w:] W. Bernasco, J-L van Gelder, H. Elffers (red.), The oxford handbook of offender decision making. New York: Oxford University Press.
 • Swacha-Lech M. (2012), Zagadnienie krótkowzroczności jednostek w kontekście decyzji dotyczących gromadzenia oszczędności. Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, LublinPolonia, Section H, vol. XLVI, 4, s. 795–802.
 • Sykes G.M., Matza D. (1957), Techniques of neutralization. A theory of delinquency. American Sociological Review, t. 22, s. 664–670.
 • Trzebiński J. (2008), Problematyka narracji we współczesnej psychologii, [w:] B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.). Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Walters G.D. (2002), The Psychological Inventory of Criminal Thinking Style (PICTS). Professional Manual. Allentown: Center for Lifestyles Studies.
 • Zaborska K. (2018), Okoliczności usprawiedliwiające stan silnego wzburzenia przy zabójstwie z afektu, Studia Prawnicze KUL, 4 (76), s. 181–208.
 • Gałka E. (2011), Typologia sprawców zabójstw, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, 5, s. 63–74.
 • Gibbs G. (2015), Analizowanie danych jakościowych, Warszawa, PWN.
 • Gibbs G.R. (2007), Analyzing Qualitative Data, London, Sage.
 • Gibbs J.C. (2003), Moral development and reality. Beyond the theory of Kohlberg and Hoffman. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Gibbs J.C., Potter, G.B. (1995), A typology of criminogenic cognitive distortions. Columbus: The Ohio State University.
 • Glick B., Goldstein A.P. (2011), Trening Zastępowania Agresji, Warszawa, Instytut Amity.
 • Goldstein A.P., Glick B. (1987), Aggression Replacment Training: A comprehensive intervention for adolescent youth. Champaign, IL: Research Press.
 • Goldstein A.P., Glick B., Gibbs J.C. (2018), Art. Program Zastępowania Agresji. Wielostronna profilaktyka dzieci i młodzieży, Warszawa, Instytut „Amity”.
 • Goldstein A.P., Nensén R., Daleflod B., Kalt M. (2013), Nowe perspektywy Treningu Zastępowania Agresji. Praktyka, badania naukowe i wdrożenia, Warszawa, Instytut Amity.
 • Konopczyński M. (2009), Twórcza resocjalizacja – od korekcji do rozwoju, [w:] A. Reizner, P. Szczepaniak, (red.). Terapia w resocjalizacji. Cz. 1 Ujęcie teoretyczne, Warszawa, Wydawnictwo Żak.
 • Krawczyk-Bocian A. (2019), Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Łobocki, M. (2011), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, Impuls.
 • Mudrecka I. (2018), Resocjalizacyjna przemiana. Warunki, mechanizmy, wspomaganie. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Opora R. (2013), Resocjalizacja. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Kraków, Impuls.
 • Opora R. (2015), Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Warszawa, Żak.
 • Opora R. (2019), Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie, Warszawa, PWN.
 • Peters E. (2006), The functions of affect in the construction of preference, [w:] S. Lichtenstein, Slovic, P. (red.). The construction of preference, New York, Cambridge University Press.
 • Pfister H-R., Böhm G. (2008), The multiplicity of emotions. A framework of emotional functions in decision making, Judgment and Decision Making, nr. 3(1), s. 5–17.
 • Piotrowski P., Florek S. (2015), Delinquens narrator – o źródłach i wybranych aspektach narracyjnego podejścia do przestępczości. Resocjalizacja Polska, 10, s. 27–40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bf545aa-bcb1-4efa-9c12-f0e81e61c8ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.