PL EN


2014 | 35 | 125-135
Article title

Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej

Content
Title variants
EN
Catholic Social Teaching on the Nation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W katolickiej nauce społecznej naród jest ujmowany jako społeczność ludzka połączona więzią kulturową. Charakter tej więzi czyni z narodu wspólnotę duchową. Treścią tak rozumianej więzi jest wzajemna miłość członków wspólnoty narodowej. Istnienie narodu postrzegane jest jako zjawisko naturalne, co więcej, konieczne z prawa natury. Bez narodu nie jest bowiem możliwy duchowy rozwój człowieka. Naród jako wspólnota osób jest podmiotem określonego zachowania i działania. Podmiotowość narodu stanowi podstawę jego praw. Katolicka nauka społeczna wskazuje na obowiązek patriotyzmu, który stanowi wyraz sprawiedliwości i miłości, odrzuca natomiast nacjonalizm, ponieważ niejednokrotnie oznacza on kult własnego narodu oraz nakazuje pogardę dla innych narodów i kultur.
EN
In catholic social teaching the nation is recognized as a community in which its members share a cultural bond. The nature of this relationship makes the nation spiritual community. The relationship between members of nation rely on their mutual love. That bond bases mainly on the ethos which is a part of the national culture. In addition an essential element of national culture is also a history of the nation. In catholic social teaching the existence of the nation is seen as a natural phenomenon, moreover, it is necessary because the spiritual development of man is impossible beyond the nation. The importance of culture in the life of the nation is reflected in the fact that it allows the expression and strengthening of its spiritual “sovereignty”. In addition, the culture allows the nation to survive despite the loss of political and economic independence. The nation as a community of people is the subject of a specific behavior and actions. The subjectivity of the nation is the basis of its rights (e.g. right to exist, to their own language and culture, to shape their lives according to their own traditions). Catholic social teaching indicates the obligation of patriotism, which is an expression of justice, because everyone owes a lot to own nation. Patriotism can be seen also as a manifestation of social charity, which relies on the common realization of shared values. Catholic social teaching rejects nationalism because it often takes the form of worship of own nation and orders contempt of other nations and cultures. In catholic social teaching the nation is recognized as a community in which its members share a cultural bond. The nature of this relationship makes the nation spiritual community. The relationship between members of nation rely on their mutual love. That bond bases mainly on the ethos which is a part of the national culture. In addition an essential element of national culture is also a history of the nation. In catholic social teaching the existence of the nation is seen as a natural phenomenon, moreover, it is necessary because the spiritual development of man is impossible beyond the nation. The importance of culture in the life of the nation is reflected in the fact that it allows the expression and strengthening of its spiritual “sovereignty”. In addition, the culture allows the nation to survive despite the loss of political and economic independence. The nation as a community of people is the subject of a specific behavior and actions. The subjectivity of the nation is the basis of its rights (e.g. right to exist, to their own language and culture, to shape their lives according to their own traditions). Catholic social teaching indicates the obligation of patriotism, which is an expression of justice, because everyone owes a lot to own nation. Patriotism can be seen also as a manifestation of social charity, which relies on the common realization of shared values. Catholic social teaching rejects nationalism because it often takes the form of worship of own nation and orders contempt of other nations and cultures.
Year
Issue
35
Pages
125-135
Physical description
Contributors
 • Instytut Politologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
References
 • Bartnik, C., Teologia społeczno-polityczna, Lublin 1998.
 • Calvez, J.Y., Z myśli Kościoła na temat narodów, w: Zagadnienia międzynarodowe 3, red. G. Dobroczyński, Warszawa 1996, s. 15-27.
 • Gogacz, M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995.
 • Jan Paweł II, Kultura służy wyniesieniu człowieka i rozwojowi współpracy między narodami. Przemówienie do intelektualistów, Coimbra, 15 maja 1982, w: tenże, Wiara i kultura, Rzym 1986, s. 145-159.
 • Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980, w: tenże, Wiara i kultura, Rzym 1986, s. 56-82.
 • Jan Paweł II, Od praw człowieka do praw narodów. Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Nowy Jork, 5 października 1995 r., „L’Osservatore Romano” 11-12 (1995), s. 6-8.
 • Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św., Łowicz 14 czerwca 1999, w: Bóg jest miłością. VII pielgrzymka Jana Pawła do ojczyzny, Olsztyn 1999, s. 188-197.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Kowalczyk, J., Miłość ojczyzny w nauce św. Tomasza z Akwinu, Poznań – Warszawa 1975.
 • Kownacka, J., Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do ojczyzny, „Studia Theologica Varsaviensia” 1 (1997), s. 228-245.
 • List Episkopatu Polski „O chrześcijańskim patriotyzmie”, Poznań 5 września 1972, pkt 2, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Paryż 1975, s. 705-709.
 • Majka, J., Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993.
 • Mazurkiewicz, P., Kościół i demokracja, Warszawa 2001.
 • Mazurkiewicz, P., Teologizacja narodu czy nacjonalizacja Kościoła? Koncepcja narodu w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Saeculum Christianum” 2 (2002), s. 259-272.
 • Pius XII, Encyklika „Summi Pontificatus”, pkt. 39, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła cz. 1, Rzym-Lublin 1996, s. 205-218.
 • Skorowski, H., Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej, Warszawa 1996.
 • Skorowski, H., Naród i państwo w nauczaniu społecznym Kościoła, Warszawa 1999/2000.
 • Skorowski, H., Wolność, integracja, solidarność w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, Warszawa 2002.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym “Gaudium et spes”, pkt 53, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1967, s. 537-620.
 • Strzeszewski, C., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985.
 • Sutor, B., Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1995.
 • Ślipko, T., Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Kraków 1981.
 • Tischner, J., Polska jest Ojczyzną, Paryż 1985.
 • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 20, Londyn 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bf6a5b0-0b75-403d-8684-0960a4ff3fa5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.