Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 2 | 89-97

Article title

Zwroty adresatywne współczesnych kazań

Content

Title variants

EN
Returns to the recipient in modern sermons

Languages of publication

PL

Abstracts

One of the ways to communicate with the faithful priests is to use phrases to the recipient. They are addressed to the recipient constructs a collective, so-cal- led collective forms. There are a collective formula Bracia i siostry extended the adjective phrases formula Kochani parafianie with the base nouns, for example Drodzy Bracia i Siostry the substantive basis for example Zgromadzeni tu w naszym Kościele. Returns to the recipient act as apelatywną, phatic, pragmatic and expressive. First of all, reveals a pragmatic function. Involves, inter alia, that the phrases to the recipient reduce the distance between the preacher and faithful, for example Kochani Bracia i Siostry. Serve reconciliation and amplification auditorium, for example Drodzy parafianie. Expressive function is to positive feelings towards the faithful, for example Najmilsi drodzy wierni. Despite the liberalization of the language of the ruling today in the application of rules of courtesy, the label language is still in force in the space of the sacred and the positive impact on the ethics of public life.

Year

Volume

7

Issue

2

Pages

89-97

Physical description

Contributors

 • Częstochowa

References

 • BiblKaz – Biblioteka Kaznodziejska. Miesięcznik homiletyczny, nr 5-6 (maj – czerwiec), Poznań 1998.
 • Gajda S., Tekst/dyskurs oraz jego analiza i interpretacja, [w:] M. Krauz, S. Gajda, red., Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, Rzeszów 2005.
 • Grodziński E., Wypowiedzi performatywne. Z aktualnych zagadnień filozofii języka, Wrocław 1980.
 • Jakobson R., Funkcje języka w aspekcie komunikacyjnym, [w:] Gatunki mowy, t. 3, red. J. Bartmiński, Lublin 2004.
 • JanPrzem – Jan Paweł II w Polsce. 31 maja 1997 – 10 czerwca 1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997.
 • Kowalewska-Dąbrowska J., Gdy milczenie jest mową... – kilka uwag o pojęciu milczenia w języku potocznym i w poezji Jana Twardowskiego, „Poradnik Językowy”, 2002, z. 9.
 • Koziara S., Spólnik A., Formy adresatywne w języku współczesnych tekstów homiletycznych, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa i W. Śliwiński, Kraków 1994.
 • Lord A. B., O formule, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, wstęp i red. G. Godlewski, Warszawa 2003.
 • Majkowska A., Majkowski G., O formach zwracania się do odbiorcy w języku współczesnych kazań (na podstawie kazań wygłoszonych w częstochowskich parafiach rzymskokatolickich w latach 2002-2004), „Ziemia Częstochowska”, t. 32, 2005.
 • Marcjanik M., Etykieta językowa, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001
 • Marcjanik M., Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej, [w:] Język a kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992.
 • mówioną Krakowa, cz. 1, „Prace Językoznawcze”, 1981, z. 70.
 • Mycawka M.: Zwroty adresatywne w tekstach przemówień, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa i W. Śliwiński, Kraków 1994.
 • Ożóg K., Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa), Warszawa – Kraków 1990.
 • Poetyka w świetle językoznawstwa. Funkcje języka w aspekcie komunikacyjnym, „Pamiętnik Literacki”, 51, 1960.
 • Przyczyna O. W., Słowo Boże i ludzkie w kazaniu. Charakterystyczne cechy kazania jako utworu mówionego, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa i W. Śliwiński, Kraków 1994.
 • Rudek-Data K., Pauza a przerwanie w wypowiedzi mówionej, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, cz. 1, „Prace Językoznawcze”, 1981, z. 70.
 • Śniatkowski S., Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy: ujęcie lingwoedukacyjne, Kraków 2002.
 • Tomiczek E., System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne, Wrocław 1983.
 • van Dijk T. A., red., Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, red. nauk. wyd. pol. T. Dobrzyńska, wybór tekstów G. Grochowski, Warszawa 2001.
 • Wierzbicka A., Emocje. Język i „skrypty kulturowe”, [w:] tejże, Język – umysł– kultura, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999.
 • Wierzbicka A., Semantyka zwrotów grzecznościowych, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, wstęp i red. G. Godlewski, Warszawa 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5bfc78b1-1d9d-4e30-ba25-21909443f134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.