PL EN


2018 | 12(2)/2018 | 402-414
Article title

WERYFIKACJA SKUTECZNOŚCI PREDYKCJI WYBRANYCH MODELI ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW FUNKCJONUJĄCYCH W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH W POLSCE

Content
Title variants
EN
VERIFICATION OF THE PREDICTION EFFECTIVENESS OF THE DIS-CRIMINATORY MODELS BASED ON COMPANIES LOCATED IN THE SPECIAL ECONOMIC ZONES IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest weryfikacja skuteczności predykcji wybranych 10 modeli analizy dyskryminacyjnej na przykładzie próby 15 przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Jak wynika z przeprowadzonych badań modele poddane weryfikacji właściwie odzwierciedlały sytuację finansową badanych przedsiębiorstw. Zwrócono jednakże uwagę na konieczność dokonywania oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw za pomocą wielu modeli analizy dyskryminacyjnej, gdyż wskazania jednego modelu mogą prowadzić do błędnych ustaleń
EN
The aim of the article is to verify the effectiveness of prediction of selected 10 models of discriminant analysis on the example of a sample of 15 enterprises operating in special economic zones in Poland. At the end of the work, I have made a summary and have drawn conclusions that presented discriminatory models properly reflected financial stand-ing of researched companies and the evaluation of the companies financial situation should be made by many methods because the indication of one model can lead to wrong decisions.
Contributors
 • Katedra Finansów, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Appenzeller D., Szarzec K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, „Rynek Terminowy”, nr 1/2004, s. 120-128.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011
 • Bombiak E., Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przed-siębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach Nr 86, Siedlce 2010.
 • Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finan-sowej przedsiębiorstw, (w:) Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996.
 • Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody ich prognozowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu seria II nr 153, Poznań 1998.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dys-kryminacyjnej, „Przegląd Organizacji”, nr 6/2004, s. 35-39.
 • Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość”, nr 5/2001,s. 306-310.
 • Jagiełło R., Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, „Materiały i Studia”, NBP, nr 286/2013, s. 66.
 • Kitowski J., Sposoby ujmowania kryterium uwarunkowań działalności w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-cińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 59, Szczecin 2013.
 • Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003
 • Lichota W., Metody wczesnego ostrzegania o zmianach sytuacji finansowej przed-siębiorstw, „Wiadomości Statystyczne”, nr 10/2009, s. 24-34.
 • Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wy-dawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Mączyńska E., Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadło-ścią przedsiębiorstw, (w:) Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003. Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.2004.
 • Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (Uproszczone metody), „Życie Go-spodarcze”, nr 38/1994, s. 42-45.
 • Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw – standardem europejskim, (w:) Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europej-skich, red. K. Kuciński, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Na-rodowej”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003, t. 84.
 • Prusak B., Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998-2002, (w:) Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” nr 49, Poznań 2004.
 • Siemińska E., Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003
 • Wilczyński W.: Niedoceniane zagrożenia, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 3/2000 r., s. 17.
 • Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka ban-kowego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2003
 • Zielińska – Sitkiewicz M., Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy dyskrymi-nacyjnej do oceny kondycji firm deweloperskich, (w:) Modele ilościowe w badaniach ekonomicznych, red. B. Borkowski, Tom XIII/3, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-skiego, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c011dc4-2ee1-4121-bc34-b9f9496fcc85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.