PL EN


2016 | 14 | 16-24
Article title

Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niski poziom zatrudnienia osób starszych w Polsce powodowany jest między innymi istnieniem mechanizmów ich wykluczania z rynku pracy, które związane są ze zjawiskami ageizmu oraz dyskryminacji ze względu na wiek. Głównym celem artykułu jest ukazanie sytuacji osób starszych na rynku pracy poprzez analizę wskaź¬ników odnoszących się do zatrudnienia oraz stopy bezrobocia, a także opisanie wybranych przejawów ich dyskryminacji na tym polu, co w konsekwencji prowadzi do rezygnacji seniorów z pracy zawodowej. Pozycja osób starszych na rynku pracy w Polsce została przedstawiona na tle ich sytuacji w Unii Europejskiej. Dane do obliczeń współczynników zaczerpnięte zostały z baz danych Eurostatu: demography (demo_pop), em¬ployment – LFS adjusted series (lfsi_emp_a) oraz total unemployment – LFS series (lfsa_unemp), natomiast dane obrazujące przejawy dyskryminacji seniorów w tej sferze ich aktywności – z opracowań naukowych.
Year
Issue
14
Pages
16-24
Physical description
Dates
issued
2016
Contributors
References
 • Ben-Galim D., Silim A. (2013), The Sandwich Generation. Older Women Balancing Work and Care, Londyn: Institute for Public Policy Research.
 • Clifton J. (2009), Ageing and Well-Being in an International Context, Politics of Ageing Workin Paper no., Institute for Public Policy Research.
 • European Commission (2012), Discrimination in the EU in 2012. Report, Special Eurobarometer 393. http:// ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1973/ yearTo/2012/surveyKy/1043 (dostęp 21.01.2016 r.).
 • Eurofound (2012), Sustainable work and the ageing workforce, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Eurofound (2014), Work preferences after 50, Luxemburg: Publications Office of the European Union.
 • Gonera J., Maciejak K. (2015), Sytuacja seniorów w zmieniającym się społeczeństwie – szansa czy wyzwanie dla współczesności, [w:] J. Przywojska (red.), Samorządowa polityka społeczna: wyzwania i działania, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 107–118.
 • Grotowska G. (2013), Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybra¬nych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem, Warszawa, http://www.parp.gov. pl/files/74/517/18983.pdf (dostęp 21.01.2016 r.).
 • Kędziora K., Śmiszka K., Zima M. (2009), Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa.
 • Khotkina Z. (2014), Normal Labor Potential and Age Discrimination, „Sociological Research” 6 (53), s. 78–91.
 • Kłos B. (2011), Dyskryminacja ze względu na wiek osób starszych na polskim rynku pracy, „Studia BAS”, 2 (26), s. 183–210.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483).
 • Krzyżanowski Ł. (2011), Strategie przechodzenia na emeryturę w Polsce po 1989 roku. Oczekiwania społeczne i praktyki kulturowe, „Studia Socjologiczne” 2 (201), s. 167–189.
 • Kuciński M. (2012), Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 5, s. 127–148.
 • Stypińska J. (2015), Starszy pracownik na rynku pracy w Polsce: 40+? 50+? Czy tylko „plus”?, „Studia Socjologiczne” 2 (217), s. 143–165.
 • Szukalski P. (2014), Zagrożenia dla aktywności osób starszych na rynku pracy, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/ xmlui/bitstream/handle/11089/4984/1.%20Szukalski.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp 21.01.2016 r.).
 • Turek K. (2015), Znaczenie wieku na rynku pracy – model relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, „Studia Socjologiczne” 2 (217), s. 167-194.
 • Urbaniak B. (2013a), Podstawowe charakterystyki zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 45/50+, [w:] E. Kryńska, J. Krzyszowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i m꿬czyzn 50+ na rynku pacy w Polsce. Raport końcowy, Łódź, s. 109–166.
 • Urbaniak B. (2013b), Emerytura jako moment przełomowy w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 45/50+, [w:] E. Kryńska, J. Krzyszowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pacy w Polsce. Raport końcowy, Łódź, s. 167–183. http://zielonalinia. gov.pl/upload/50plus/CD_raport-diagnoza.pdf (dostęp 21.01.2016 r.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr24, poz. 141 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.).
 • Uścińska G. (2012), Regulacje prawne, dotyczące poprawy sytuacji osób starszych na rynku pracy i w systemach zabezpieczenia społecznego. Aspekt europejski, „Problemy Polityki Społecznej” 17, s. 61–75.
Notes
PL
Artykuł 2. z numeru 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299--2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c0a5ee1-4dec-4ccc-a3ba-bf8ad0a37ed4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.