Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 3(17) | 75-87

Article title

Rozległość kontaktów i siła wzajemnej pomocy w sieci powiązań społecznych

Content

Title variants

EN
The Extension of Relationship and Importance of Mutual Support in Social Relations System

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Dotychczasowe badania socjologiczne nad więzią społeczną analizowały przyczyny i stopień , w jakim społeczność nie spełnia już wymogów społeczności tradycyjnej. Współczesne badania nad naturą i strukturą społeczności lokalnych wprowadziły nową typologię odzwierciedlającą stan zaawansowania współczesnych więzi społecznych. Kontakty społeczne pomiędzy mieszkańcami wsi i miast ulegają redukcji zmniejsza się liczba partnerów, a także osób, którym przypisujemy rolę partnera, kręgi stycznościowe są zaś homogeniczne pod względem przynależności społeczno-zawodowej partnerów. Partnerzy interakcji są skłonni oferować swoją pomoc, mimo iż deklarują, że rzadko z niej korzystają, a jeżeli już się o nią zwrócą, to do najbliższej rodziny.
EN
Sociological research on the social bonds so far has analysed causes and a degree in which the community does not meet requirements of the traditional community any more. Modern research on the nature and the structure of local communities have introduced a new typology which reflects the advanced state of modern social bonds. Social relationships between the residents of cities and countries are reduced the number of the partners as well as people who seem to have the role of the partner decrease and the contact circles are homogenous as regards the socio-professional affiliation of partners. Interactions partners are willing to offer their help although they claim that they seldom use it and if only they turn to somebody for help it will be the closest family.

Contributors

References

 • Boissevain J.F., 1974, Friends of Friends, Oxford: Basil Blackwell.
 • Blalock H.M., 1975, Statystyka dla socjologów, Warszawa: PWN.
 • Fischer C.S., 1977, Network and Places, Social Relations in the Urban Setting, New York: The Free Press.
 • Jacher W., 1976, Zagadnienie integracji systemu społecznego. Studium z zakresu teorii socjologii, Wrocław: PWN.
 • Kawka Z., Pilichowski A., Rokicka E., Starosta P., 1995, Raport z badań. Ekologiczna strategia rozwoju środowisk lokalnych jako alternatywa wobec strategii industrialnej, Łódź: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Komunikat CBOS, 1999, Czy grozi nam samotność w tłumie.
 • Kryczka P., 1981, Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście: ideologie i rzeczywistość, Warszawa: PWN.
 • Lazega E., 1998, Reseaux sociaux et structures relationnelles, Paris: PUF.
 • Lutyński J.,1980, "Koncepcja badawcza, pojecie, główne składniki i problemy" (w:) Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych, IFiS, z. 6, Warszawa: PWN.
 • Mikołajewska B., 1999, Zjawisko wspólnoty (wybór tekstów), New Haven, CT, USA: The Lintons' Video Press.
 • Mitchell J.C., 1969, Social Networks in Urban Situations, Manchester: University of Manchester Press.
 • Nachmias-Frankfort Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i Spółka.
 • Roniger L., 1995, "Public life and globalisation as cultural vision", The Canadian Review of Sociology and Anthropology.
 • Sozański T., 2002, "Sieć społeczna" (w:) Encyklopedia Socjologii, t. IV, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Starosta P., 1987, "Styczności i stosunki sąsiedzkie w środowisku wiejskim", Wieś i Rolnictwo, nr 1(54).
 • Starosta P., 1995, Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospolecznego, Łódź: Wydawnictwo UL.
 • Starosta P., 2001, "Społeczne skutki globalizacji" (w:) J. Klich (red.), Globalizacja, Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.
 • Stoneall L., 1983, Country Life, City Life Five Theories of Community, New York: Praeger. Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi w 1995 r., 1996, Urząd Statystyczny w Łodzi.
 • Toennis F., 1988, Wspólnota i stowarzyszenie, Warszawa: PWN.
 • Wciórka B., 1999, Czy grozi nam samotność w tłumie, komunikat CBOS, Warszawa.
 • Wellman B., 1988, "Structural analysis: from method and metaphor to theory and substance" (w:) B. Wellman, S.D. Berkowitz (red.), Social Structures: A Network Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wellman B., 1999, Networks in the Global Village, Life in Contemporary Communities, United States of America: Westview Press.
 • Wellman B., Berkowitz S.D., 1988, Social Structures: A Network Approach, Cambridge: Cambridge University Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5c0ae90f-8172-4930-a4c9-44db5a295dcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.