PL EN


2016 | 89(145) | 133-149
Article title

Rozwój instytucjonalny rachunkowości w Polsce (artykuł dyskusyjny)

Authors
Content
Title variants
EN
Institutional development of accounting in Poland (a discussion paper)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia procesu instytucjonalizacji rachunkowości w Polsce i określenia etapu jej rozwoju. Autor zwraca uwagę na związek między instytucjonalizacją rachunkowości a jej tożsamością jako nauki; wyższy poziom instytucjonalizacji decyduje o silniejszej tożsamości. W pracy posłużono się koncepcją instytucjonalizacji nauki Terry’ego N. Clarka. Autor zestawił zjawiska wyrażające proces instytucjonalizacji rachunkowości w Polsce i podjął próbę ich przypisania do następujących etapów tego procesu: samotny uczony, nauka amatorska, początek nauki akademickiej, dojrzała nauka i wielka nauka W pracy opisano poszczególne zjawiska wyrażające instytucjonalizację. Autor ustalił, że rachunkowość osiągnęła etap wielkiej nauki. Artykuł jest zaproszeniem do dyskusji w zakresie rozwoju instytucjonalnego rachunkowości w Polsce. Autor ma świadomość, że niektóre jego stwierdzenia mają charakter polemiczny i subiektywny. Dlatego też udział w tej dyskusji osób o innych poglądach będzie cennym wkładem w rozwój rachunkowości jako dyscypliny naukowej.
EN
This article is an attempt to present the process of accounting institutionalization in Poland and to identify the stage of its development. The author pays attention to the relationship between the institutionalization of accounting and its identity as a science. The higher the level of institutionalization, the stronger the identity. The study uses Terry N. Clark’s concept of science institutionalization. The article presents the phenomena representing the process of accounting institutionalization in Po- land and made an attempt to assign them to successive stages of this process: the solitary scientist, amateur science, emerging academic science, established science, and big science. The author concludes that accounting has reached the stage of big science. This work is an invitation to discussion on institutional development of accounting in Poland. The author is well aware that some of his statements have a subjective and controversial character, so participation in this discussion of persons with other views will be a valuable contribution to the development of accounting as a scientific discipline.
Contributors
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeci- nie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, tomasz.sobczak@zut.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c0cd6d1-75b9-44ac-b5d6-b1134e616776
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.