PL EN


2019 | 4/2019 | 3-22
Article title

Broker ubezpieczeń i broker informacji – ujęcie kompetencyjne

Authors
Content
Title variants
EN
Insurance broker and information broker – a competence approach
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o to, czy kompetencje brokerów informacji mogą występować również w innych typach usług brokerskich – przede wszystkim w brokeringu ubezpieczeń, a zatem – czy broker ubezpieczeń może być infobrokerem. Ponadto podjęto w tekście próbę wyodrębnienia kompetencji wspólnych dla omawianych dwóch typów działalności brokerskiej, przy czym położono nacisk głównie na kompetencje informacyjne,a także zwrócono uwagę na możliwość rozszerzenia zakresu kompetencji charakterystycznych dla specjalistów z obszaru ubezpieczeń. Punktem wyjścia do rozwiązania powyższego problemu była dokładna analiza terminów określających powyższe specjalności. To one warunkują postrzeganie i rozumienie zawodów brokerskich w obrębie różnych branż i – co więcej – uzasadniają potrzebę rozwijania oraz nabywania nowych kompetencji pracowniczych. Obszar kompetencyjny, umiejętnościowy (tzw. literacy), podlega próbom defi niowania i systematyzowania m.in. w obrębie oficjalnych dokumentów opracowywanych przez różne instytucje. W powyższej analizie jednymi z głównych źródeł były krajowe standardy kompetencji i kwalifi kacji zawodowych opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Problem kompetencji związany z działalnością brokerską zawiera także liczne odniesienia do regulacji w wymiarze ponadnarodowym. W artykule uwzględniono również procesy zachodzące w obszarze kompetencji (jak nptransferowalność).
EN
The main purpose of the article is to answer the question whether information brokers’ competences may also occur in other types of brokerage services – mainly in insurance brokering, and therefore, whether an insurance broker can be an info-broker. In addition, the text attempted to distinguish the shared competences of these two types of brokerage activities, with emphasizing information competences, as well as the possibility of extending the area of competence characteristic to various insurance services. The starting point for solving the above problem was a thorough analysis of the terms determining these specialisms. They determine the perception and understanding of brokerage within different industries and, moreover, justify the need to develop and acquire new employee competences. The area of competence, skill (so-called literacy) is subject to attempts to defi ne and systematise, inter alia, within the official documents produced by different institutions. In this analysis, the national standards of competence and professional qualifi cations developed by the Ministry of Labour and Social Policy constituted one of the main sources. The issue of competence related to brokerage activities also contains numerous references to supranational regulation. The article also takes into account processes in the area of competence (such as transferability).
Year
Issue
Pages
3-22
Physical description
Dates
published
2020-07-02
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Abu Bakar A.B., So Near and Yet So Far: Th e Digital Divide among the Information Professionals [w:] Digital Libraries: Technology and Management of Indigenous Knowledge for Global Access. ICADL 2003. Lecture Notes in Computer Science, vol. 2911, ed. T.M.T. Sembok, H.B. Zaman, H. Chen, S.R. Urs, S.H. Myaeng, Berlin-Heidelberg 2003.
 • Bałos I., Cisek S., Januszko-Szakiel A., Wprowadzenie do infobrokeringu. Wybrane aspekty [w:] Zawód infobroker. Polski rynek informacji, red. S. Cisek, A. Januszko-Szakiel, Warszawa 2015.
 • Batorowska H., Analityk w środowisku walki o dominację i przetrwanie [w:] Walka informacyjna. Uwarunkowania – incydenty – wyzwania, red. H. Batorowska, Kraków 2017.
 • Bednarek-Michalska B., Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci, http://eprints.rclis.org/10011/1/bednarek_jakosc.pdf (9.11.2019).
 • Berek J., Identyfi kacja pożądanych kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego, „Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie” 2016, nr 1 (29).
 • Blakeslee S., Th e CRAAP Test, „LOEX Quarterly” 2004, Vol. 31, Issue 3, Article 4, https://commons.emich.edu/loexquarterly/vol31/iss3/4 (9.11.2019).
 • Boyatzis R.E., Th e Competent Manager: A Model for Eff ective Performance, New York 1982.
 • Code of Ethical Business Practice, https://www.aiip.org/About/Professional-Standards (25.06.2019).
 • • Competencies for information professionals of the 21st century, http://infonista.com/wp-content/uploads/2014/05/Core-Competencies-Revisions-4–30–14-draft.pdf (9.11.2019).
 • Czekaj J., Podstawy zarządzania informacją, Kraków 2012.
 • Delamare Le Deist F., Winterton J., What Is Competence?, „Human Resource Development International” 2005, Vol. 8, No. 1.
 • Derfert-Wolf L., Information literacy – koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych, „Biuletyn EBIB” 2005, nr 1 (62), http://www.ebib.pl/2005/62/derfert.php (9.11.2019).
 • Europejskie ramy kwalifi kacji dla uczenia się przez całe życie, http://web.archive.org/web/20111216115209if_/http://ec.europa.eu:80/education/pub/pdf/general/eqf/broch_pl.pdf (16.06.2019).
 • Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa 2004.
 • Fryczyńska M., Kompetencje transferowalne i specyfi czne w branży telekomunikacyjnej. Implikacje w perspektywie sieci społecznych, „Organizacja i zarządzanie” 2013, nr 3 (23).
 • Furmanek W., Kompetencje – próba określenia pojęcia, „Edukacja Ogólnotechniczna” 1997, nr 7.
 • Hayes J.L., A new look at managerial competence: the AMA model of worthy performance, „Management Review” 1979, Vol. 68, Issue 11.
 • Hrabiec-Hojda P., Specyfi ka rynku usług infobrokerskich w Polsce, „Bibliotheca Nostra” 2013, nr 1 (31).
 • Jacques J., Personal Information Management and Organisation Competencies: A Review of Information Literacy Conceptual Frameworks and Standards [w:] Information Literacy in Everyday Life, ECIL 2018, CCIS 989, ed. S. Kurbanoğlu, S. Špiranec, Y. Ünal, J. Boustany, M.L. Huotari, E. Grassian, D. Mizrachi, L. Roy, 2019.
 • Januszko-Szakiel A., Brokering informacyjny jako istotne ogniwo biznesu w dobie kryzysu gospodarczego [w:] Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu, red. D. Fatuła, Kraków 2009.
 • Kisilowska M., Kultura informacji, Warszawa 2016.
 • Klisowska M., „Infobroker” vs „badacz”. O e-determinantach (nie)efektywności transferu wiedzy fi zycznej [w:] Człowiek – Media – Edukacja, red. J. Morbitzer, E. Musiał, Kraków 2013.
 • Krajowy standard kompetencji zawodowych. Broker informacji (researcher) (262204), ftp://kwalifi kacje.praca.gov.pl/STANDARDY%20KOMPETENCJI%20ZAWODOWYCH/ (27.06.2019).
 • Krajowy standard kompetencji zawodowych. Pracownik ds. ubezpieczeń (431202), ftp://kwalifi kacje.praca.gov.pl/STANDARDY%20KOMPETENCJI%20ZAWODOWYCH/ (27.06.2019).
 • Krajowy standard kwalifi kacji zawodowych. Broker ubezpieczeniowy (341203), ftp://kwalifi kacje.praca.gov.pl/STANDARDY%20KWALIFIKACJI%20ZWODOWYCH/ (27.07.2019).
 • McClelland D.C., Testing for competence rather than for „intelligence”, „American Psychologist” 1973, Vol. 28.
 • Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Kraków 2001.
 • Nizioł K., Infobrokering w Polsce – wyniki badań w środowisku praktyków zawodu, „PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010, nr 4 (72).
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Kraków 2006.
 • Orczyk J., Wokół pojęć kwalifi kacji i kompetencji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2009, nr 3–4.
 • Pieczka A., Infobrokering w edukacji i informacji o ubezpieczeniach społecznych – możliwość czy konieczność?, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2019, nr 1 (140).
 • Polska Rama Kwalifi kacji, http://www.kwalifi kacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji (16.06.2019).
 • Roman W., Podstawy zarządzania informacją, Toruń 2012.
 • Rostkowski T., Kompetencje jako jakość zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Jakość zasobów firmy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2002.
 • Siejka A., Prognozowanie rozwoju kompetencji transferowalnych na rynku pracy [w:] Kompetencje transferowalne. Diagnoza, kształtowanie i zarządzanie, red. S. Konarski, D. Turek, Warszawa 2010.
 • Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2005.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1994.
 • Strupczewski G., Ryzyko cybernetyczne jako wyzwanie dla branży ubezpieczeń w Polsce i na świecie, „Finanse” 2017, nr 1.
 • Szczepańska B., Broker informacji – zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości?, „Biuletyn EBIB” 2002, nr 11, http://www.ebib.pl/2002/40/szczepanska.php (25.06.2019).
 • Tomasik A., Kształcenie brokerów informacji w Polsce, „Elektroniczne czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2015, nr 7.
 • Tucker V.M., Ways of Learning of Information Professionals: Concepts, Roles, and Strategies [w:] Informed Learning Applications: Insights from Research and Practice (Advances in Librarianship, Vol. 46), ed. K. Ranger, 2019.
 • Turek D., Wojtczuk-Turek A., Kompetencje transferowalne. Przegląd defi nicji, modeli i stanowisk teoretycznych [w:] Kompetencje transferowalne. Diagnoza, kształtowanie i zarządzanie, red. S. Konarski, D. Turek, Warszawa 2010.
 • Waligórska-Kotfas A., Etyczny wymiar usług infobrokerskich w gospodarce opartej na wiedzy, „Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne” 2016, nr 2 (3).
 • White R.H., Motivation reconsidered: Th e concept of competence, „Psychological Review” 1959, Vol. 66.
 • Wojewódzki T., Infobrokerstwo systemowe – kontekst niezbędności infobrokerskiej roboty [w:] Zawód infobroker. Polski rynek informacji, red. S. Cisek, A. Januszko-Szakiel, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c0fc12a-3b7d-4504-9313-84833cf34e0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.