PL EN


1972 | 3 | 143-159
Article title

Budowa techniczna XVII-wiecznych malowideł ściennych w cerkwi św. Jerzego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria)

Content
Title variants
EN
THE STRUCTURE OF THE 17TH CENTURY MURAL PAINTINGS IN ST. GEORGE ORTHODOX CHURCH AT WELIKO TURNOVO, BULGARIA
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The su b je c t of in v e stig a tio n s discussed by th e a u th o r a re fo rm in g th e 17th c e n tu ry m u ra l p a in tin g s in St. G eorge o rth o d o x ch u rch a t Turnovo, Bulgaria. As a re s u lt o f d e ta iled e x am in a tio n s th e s tru c tu r e of p a in tings p re s e n t in naos and n a rth e x has b een s e ttled as w e ll a s th a t of th e p a in tin g s in an aisle connecting th e b o th p a rts of th is sa c red building. The p a in tin g s w e re ex e cu ted on th e d ry p la s te r by th e use of a m ix ed g lu e -tem p e ra te ch n iq u e . As th e b inder, fin a lly id e n tifie d by p a p e r ch rom a to g rap h y , was used the m ix tu r e of g lu tin glue an d egg yolk emulsion. In th e p a in te d p o rtio n s of h um a n fle sh and o th e r a re a s th e y e llow coloured p re -p a in te d lay e rs have been found, c o n ta in in g th e same b in d e r as th e p a in te d lay e r p ro p e r. In th e rem a in in g p o rtio n s of polychromy th e p a in te d la y e r was laid d ire c tly on p la ste r. Th e p a le tte of pigm en ts u sed can be d escrib ed as one r a th e r limited . Within th is p a le tte a re p rev a ilin g th e e a r th p igm en ts lik e ochres, iron red s and g re en e a rth . The ra n g e of a rtific ia l pigm en ts is re p re s en te d by p lum b o -p lum b ic oxide P b 3C>4. In add itio n , th e m a la ch ite g re en C uC 0 3*Cu(0H)2 was sp o rad ic a lly en c o u n te re d b u t in all in stan c e s as an a dm ix tu re to o th e r pigments. As th e w h ite colour th e lime w h ite C aC 0 3 w a s used an d th e only id en tified black colour w a s p re p a re d from ch a rre d wood. Th e p a in tin g s in naos an d n a rth e x a re m a rk ed ly d iffe rin g as to th e ir ch a ra c te r. The firs t of th em a re m u ch d a rk e r , more “s a tu r a te d ” w ith colour, much m o re re s is ta n t to th e a c tio n of w a te r an d th u s b e tte r p re s e rv e d w h e re a s th e la tte r a re lig h te r, have the p a s te l tone, a re re a d ily w a sh ab le an d by f a r more d amag ed . The above fe a tu re s may be considered as an ev id en c e th a t th e p a in tin g s in n a rth e x co n ta in a th in n e r b in d e r. As th e su p p o rt fo r p a in tin g s th e d o u b le -la y e r lim e - c a rb o n a te p la s te rs were used, v e ry ty p ic a l as to th e ir s tru c tu r e d e riv ed from trad itio n s of th e B y z an tin e p a in tin g school. In th e bottom p la s te r la y e rs as a fille r h a s b een found a k in d of no m o re p re c ise ly id en tified s traw (11—14 p e r cent) wh ile in th ose n e a re r to th e su rfa c e th e cu t flax fib re s (3 to 8 p e r cent). Th e lime b in d e r h a s been found in n e a rly th e same am o u n ts b oth in bottom lay e rs (58 up to 67 p e r cent) an d in u p p e r lay e rs (71 to 72 p e r cent). As th e basic fille r, however, m ic ro -c ry sta llin e fra gm e n ts were fo u n d in am o u n ts not exceeding 20 p e r cent. The san d g ra in s a re p re s e n t in q u ite negligible q u a n titie s (ab o u t 1 p e r cent) and, sim ila rly to p o tte ry fra gm e n ts an d ch arcoal, th e y should be co n sid e red as r a th e r co n tam in a tio n s only. The p resen ce of c h rom a - to g ra p h ic a lly id en tified sta rc h m a tte r (flour) has also been sta ted in p la ste rs. In ad d itio n to technological ex am in a tio n s a n um b e r of te s ts to re c o n s tru c t th e b in d e r w e re c a rrie d o u t w ith th e aim to d e te rm in e its p ro p e rtie s an d also th e ap p lic ab ility from th e p a in te r ’s p o in t of view. The o th e r a im of th e se in v e stig a tio n s consisted in confirm in g of re su lts a chieved and d e te rm in in g w h e th e r th e b in d e r m ix ed in th is m a n n e r could, in fa c t, be used fo r th e ex e cu tio n of p a in tin g s in St. George o rth o d o x church. F o r th e te s ts a m ix tu re of liq u id ified g lu tin g lue (gelatine) and th e egg yolk was used. The glu tin g lu e was liq u ified by mean s of a sm a ll q u a n tity of lime p a ste in w a rm condition. Du rin g th e te s ts v a rio u s p ro p o rtio n s of th e a fo re -m en tio n ed b in d e rs we re app lied . The re su lts of th e se in v e stig a tio n s h av e p ro v ed s a tis fa c to ry an d mo re still th ey e n tire ly confirm ed th e po ssib ility th a t n am e ly such a b in d e r has been ap p lied in th e 17th c e n tu ry p a in tin g s in St. George o rth o d o x ch u rch a t Turnovo.
Year
Issue
3
Pages
143-159
Physical description
Dates
published
1972
Contributors
 • doc. dr, Insytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK — Toruń
 • mgr, Bułgaria
References
 • E. B e r g e r , Tiechnika freski i sgraffito, AXP, Moskwa 1930.
 • A. B o l e w s k i , „Min e ra lo g ia ”, K rak ow 1956.
 • D. В o l u t o w, Bułgarskite istoriczeski pametnicy na Aton, „Nau k a i Isk u s tw o ”, Sofia 1961.
 • Z. B r o c h w i c z , Analiza chromatograficzna k le jow roślinnych w za b y tkowy c h malowidłach ściennych, „Ma te ria ły Zach o d n io -Pom o rsk ie ”, t. X, (1964).
 • Z. B r o c h w i c z , Identy fikac ja skrobi i zwią z kow białkowych na przekrojach war s tw malarskich i z a praw, „M a te ria ły Zach o d n io -Pom o rsk ie ”, t. VI (1960).
 • Z. B r o c h w i c z , Z aprawy romańskie z reliktow arc h i te k tu r y kamienne j od k ry te j na podgrodziu książęcym w Gnieźnie, T o ruń 1967 (praca doktorska).
 • Z. B r o c h w i c z , Zastosowanie analizy chromatograficznej do identyfikacji cukrowcow w zaprawach i polichromiach, „M a te ria ły Zach o d n io -Pom o rsk ie, t. VII (1961).
 • Z. B r o c h w i c z i W. D o m a s ł o w s k i , Wy k o n y wanie pr zekrojow (naszlifow) ty n k ow i polichromii utwa rd zo n y ch żywicą epoksydową w roztworze, „Och ro n a Z ab y tk ow ”, XX (1967) n r 2, s. 44.
 • C. С e n n i n i, „Rzecz o m a la rs tw ie ”, Wrocław 1955.
 • Erminija iii Nastawienie w żiwopisnom iskusstwie, napisannoje neizwes tnokem, wskore pośle 1566 goda, tłum. A. P. Uspienskij, TKDA, t. III, K iew 1867.
 • Erminija iii Nastawienie w ż iwopisnom iskustwie, sas tawlennoje ieromonachom i żiwopiscem Dionisiem Furnagrafiotom 1701—1733, god. przekł. z gr. A. P. U sp ien sk ij, TKDA, t. III, Kiew 1868.
 • В. F i ł o w , „S ta ro b u łg a rsk o isk u stw o ”, Sofia 1924.
 • P. H u b e r, „Ath o s-Leb en , Glaube, K u n s t”, Zurich 1969.
 • „ Is to ria Na B u łg a ria ”, t. I, BAN, 1961.
 • D. I. К i p 1 i k, „Tiech n ik a żiwopisi”, Moskwa 1947.
 • N. K o n d a k o w , „ Ik o n o g ra fia B o g om a te ri”, t. I, II, P e te r sb u rg 1914.
 • W. Ł a z a r i e w, „D riew n ie -ru ssk o je isk u sstwo XVII w ie k a ”, Moskwa 1964.
 • W. Ł a z a r i e w , „ Is to rija b iz an tijsk o j ż iwopisi”, t. I, II, Moskwa 1947/48.
 • N. M a w r o d i n o w , „S ta ro b u łg a rsk a ż iw o p is”, Sofia 1945.
 • К. M i j a t e w, „D ek o ra tiw n a ta systema n a b u łg a rsk ite ste n o p isy ”, Sb o rn ik W. N. Z ła ta rsk i, So fia 1925.
 • A. O b e r e , Zastosowanie mikroskopowych me tod p e trograficznych w pracach nad konserwacją za b y tk ow (w:) Zagadnienia technologiczne konserwacji ma lowideł ściennych, „Biblioteka Mu zealnictwa i Ochrony Z a b y tk ow ”, S e ria В t. XI, Warszawa 1965.
 • N. P e t r o w, Tipik o c erkownom i o nas tiennom piśmie episkopa Nie k tary ja iz serbskogo goroda We le - sa..., „Z ap isk i russkogo archeologiczeskogo obszczestw a ”, t. X I, S. P e te rsb u rg 1899.
 • L. P r a s z k o w, „M a tie ria ły i tie ch n ik a b o łg a rsk o j m o n um ien ta ln o j żiwopisi końca X II do k o ń c a XIV w ie k a ”, Moskwa 1967.
 • A. P r o t i с z, „Denac jo n a liz iran e i w y z ra żd an e n a n a - szeto isk u stw o od 1393 do 1879 godina, s. 1000 godini, B u łg a ria ”, Sofia 1930.
 • D. R o w i n s k i j , „Obozrienie ik o n o p isan ia w Rosji do k o ń c a XVII w ie k a ”, Izd an ie A. S. Suw o rin a , 1903.
 • S. S t a w i c k i , Technika ściennych malowideł bizanty j sko-ruskich, cz. I, „Ochrona Z ab y tk ow ”, X X III (1970) n r 4, s. 267—278; cz. II — XXIV (1971) n r 1, s. 9—24.
 • B. S z c z a w i n s k i j , „Oczerki po is to rii tie c h n ik i ż iwopisi i tiechnołogii k ra so k w d riew n ie j R u si”, Moskwa—L en in g ra d 1935.
 • A. W a s i 1 i e w, „K tito rsk i p o r tr e ti”, Sofia 1960.
 • A. W. W i n n e r , „M a tie ria ły i tie ch n ik a m o n um ien ta ln o -d ie k o ra tiw n o j żiwopisi”, Moskwa 1953.
 • ta ln o -d ie k o ra tiw n o j żiwopisi”, Moskwa 1953.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c1ad6bd-b4f2-4e93-9171-cff32540d037
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.