PL EN


2018 (R. XVII) | 2(68) | 229-240
Article title

Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad profesjonalizacją pracy socjalnej

Authors
Content
Title variants
EN
Theoretical and Methodological Aspects of Research Dedicated to Professionalization of Social Work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pedagogiczne źródła i bogate tradycje akademickiego kształcenia do pracy socjalnej w Polsce stają się inspiracją dla wielu dyskusji oraz pogłębionych badań procesu profesjonalizacji. Toczące się debaty nad istotą oraz cechami profesjonalizmu, jak i zadaniami przedstawicieli profesji w kontekście nowych wyzwań społecznych, a wyniki prowadzonych eksploracji mogą prowadzić do ciekawych i rzeczowych rozwiązań zarówno w sferze profesjonalnego kształcenia, jak i definiowania oraz identyfikowania aktualnych dylematów zawodowych pracowników socjalnych. Podjęty w tekście dyskurs nad profesjonalizacją pracy socjalnej jest próbą refleksji nad zastanymi eksploracjami oraz dylematami teoretyczno-metodologicznymi wynikającymi z wielowymiarowości profesjonalizacji w Polsce, a tym samym złożonością jej poznania. Dokonując analizy zastanych badań tego procesu, można zauważyć zróżnicowane postawy badaczy dotyczące zarówno przyjętych teorii profesjonalizmu, jak i możliwych strategii jego badania. Przytoczone w tekście egzemplifikacje badań nad profesjonalizacją pracy socjalnej pokazują, że dominują wśród nich badania ilościowe, choć analiza statystyczna wyników badań empirycznych często jest pierwszym etapem badań i nie wyklucza analiz jakościowych oraz interpretacji wyników w kontekście różnych uwarunkowań politycznych, społeczno-ekonomicznych, edukacyjnych i kulturowych. Badania charakteryzują się wielowymiarowym podejściem zarówno do badanego procesu profesjonalizacji, jak i stosowanych modeli, metod i technik eksploracji.
EN
Pedagogical resources and rich traditions of academic education for social work in Poland become an inspiration for many discourses and research of professionalization processes. Contemporary debates are focused on aims and features of professionalism as well as special tasks of social professionals in context of new social challenges and the results of explorations can conduct to interesting and important solutions in concepts of professional education and in defining current dilemmas in social workers’ practice. Undertaken by the author discourse related to professionalization of social work is a trial of reflection on some research of this process in Poland. The paper focuses on theoretical as well as methodological dilemma of its multi-dimensional aspects, and at the same time difficulties with its explorations. In much research on professionalization appears a problem of theories, which become frameworks for the analyses and determine chosen strategies of explorations. Research can be characterized by eclectics of chosen methods and indicates multidimensional attitudes to the process of professionalization in social work.
Issue
Pages
229-240
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Abbott A., (1988), The System of Professions, New York.
 • Barbier J.M., (2006), Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Biernat T., Karwacki A. (red.), (2011), Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Wydawnictwo Akapit, Toruń.
 • Dudkiewicz M. (red.), (2011), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Granosik M., (2006), Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Jarkiewicz A., (2016), Konstelacja Innego – czyli o konstruowaniu pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie, msp monografii przygotowywanej do druku.
 • Kantowicz E., (2011), Kultura profesjonalizacji pracowników socjalnych i jej kształtowanie w procesie edukacji, [w:] Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zdanie?, red. K. Piątek, K. Szymańska-Zubertowicz, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Kantowicz E., (2014), Profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce w perspektywie zmian,„Praca Socjalna”, nr 1.
 • Kantowicz E., (2015), Profesjonalizacja w społecznej przestrzeni kształcenia i działania pracowników socjalnych, [w:] Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany. Perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów, red. D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Kurcz A., (1998), Poczucie kompetencji pracowników socjalnych, [w:] Problemy kształcenia doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych,red. J. Brągiel, A. Kurz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Łuczyńska M., (2013), Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji,Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Marzec-Holka K. (red.), (1998), Roszczenia podopiecznych pomocy społecznej a realizacja funkcji zawodu pracownika socjalnego, [w:] Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz.
 • Raport z badań w ramach projektu PHARE (1996), Charakterystyka kadr pomocy społecznej, ze szczegółowym uwzględnieniem pracowników socjalnych, z punktu widzenia ich sytuacji społecznej zawodowej, rodzinnej i ekonomicznej, Warszawa.
 • Rymsza M. (red.), (2010), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej,ISP, Warszawa.
 • Szmagalski J., (2011), Profesje we współczesnej perspektywie teoretycznej a wyzwania profesjona-lizacji pracy socjalnej w Polsce,[w:] Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zdanie?, red. K. Piątek, K. Szymańska-Zubertowicz, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Trawkowska D., (2006), Portret współczesnego pracownika socjalnego, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Urbaniak-Zając D., (2016), W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.), (2015), Koncepcja badań empirycznych, [w:] Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany. Perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c1c1668-a980-4532-87db-a41e86236006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.