PL EN


2016 | 9 (800) | 88-99
Article title

Implementation of Safo.Biz. System as Optimisation of Company’s Logistic Processes

Title variants
PL
Wdrożenie systemu safo.biz jako optymalizacja procesów logistycznych przedsiębiorstwa
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Recent years brought about a dynamic growth of information technologies, improving many areas of company activities. The offer of IT systems for companies is very broad. The purpose of the article is to present research results, showing practical implementation of an ERP class system4 in one company from the automotive industry in Poland. A hypothesis has been verified, stating that implementation of an IT system is a determinant of efficiency of management of business processes, essential from the internal – company’s perspective, as well as the external – customer’s perspective. Conducting research required preparation and verification of complex and interdisciplinary research tools in the form of a scenario of a categorised interview and a survey questionnaire. The survey was conducted among management staff making decisions concerning implementation works, as well as among system users – employees of the warehouse. Implementation of the IT system yields value added in the form of growth in the sales volume, however, an inseparable part accompanying the implementation processes are the appearing system gaps.
PL
Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój technologii informacyjnych usprawniających wiele obszarów działaności przedsiębiorstw. Oferta systemów informatycznych dla przedsiębiorstw jest bardzo szeroka. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań przedstawiających praktyczne wdrożenie systemu klasy ERP5 w jednym z przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej w Polsce. Poddano weryfikacji hipotezę, że wdrożenie systemu informatycznego jest determinantą sprawności obsługi procesów biznesowych kluczowych z perpektywy wewnętrznej – przedsiębiorstwa i zewnętrznej – klienta. Przeprowadzenie badań wymagało skonstruowania i zweryfikowania rozbudowanych i interdyscyplinarnych narzędzi badawczych w postaci scenariusza wywiadu skategoryzowanego oraz kwestionariusza ankiety. Badania przeprowadzono wśród kadry kierowniczej podejmującej decyzje dotyczące prac wdrożeniowych oraz użytkowników systemu – pracowników magazynu. Wdrożenie systemu informatycznego przynosi wartość dodaną w postaci wzrostu wolumenu sprzedaży, jednak nieodłącznym elementem towarzyszącym procesom wdrażania są pojawiające się luki systemowe.
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania 1 Manufacturing Resource Planning
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c21ac03-2474-4d16-89a4-1748d33b799a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.