PL EN


2014 | 3/2 | 325-335
Article title

Determinanty innowacji w gospodarstwach rolniczych

Content
Title variants
EN
Determinants of Innovation on Agricultural Holdings
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper presents factors assisting the introduction of innovations on agricultural holdings in the Siedlce District. The analysis is based on survey results from 2012. The decision to modernise the holding was the main reason of introducing innovations (58% respondents). It was followed by the need to adjust production of the holding to the requirements of the market and legislation associated with the Common Agricultural Policy (20,3%), and an increase in the quality of agricultural production (14%). Innovations are most popular on agricultural holdings whose owners already have successors and who perceive their farms as potentially successful in the future. Statistical analysis of the results has revealed that introduction of innovations will be 1.3 times more frequent with each new family member.
Year
Issue
3/2
Pages
325-335
Physical description
Contributors
References
  • Agrobiznes, t. I: Mikroekonomia, red. A. Woś, Key Text, Warszawa 1996.Baruk J., Nowa gospodarka a innowacje, „Problemy Jakości” 2003, nr 12.Basaj M., Pozaekonomiczne determinanty przeobrażeń strukturalnych w rolnictwie Małopolski, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2009, no. 3 (13).Brodzińska K., Funkcjonowanie gospodarstw rozwojowych w rolnictwie na obszarach Euroregionu „Nysa”, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2005, z. 503.Grosse T.G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach, ISP, Warszawa 2007.Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, http://ec.europa.eu.Maciejczyk M., Innowacyjność sektora agrobiznesu. Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 r., red. T. Boczko, INE PAN, Warszawa 2012.Strategie zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, MRiRW, Warszawa 2010.Województwo Mazowieckie 2011 – podregiony, powiaty, gminy, GUS, Warszawa 2012.Zegar J.S., Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem, Studia i Monografie nr 133, IERGiŻ–PIB, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c21bae7-aedb-46df-882c-9500ee3cb837
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.