PL EN


2010 | 2(63) | 176-193
Article title

Profesor Jadwiga Nowak – wielość myśli, wielość portretów

Content
Title variants
EN
Professor Jadwiga Nowak – multiple thoughts, multiple portraits
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule, autor przypomniał sylwetkę Jadwigi Nowak, Profesora Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszego kierownika Katedry Pedagogiki Dorosłych. Opisując sylwetkę uczonej wyeksponowano zwłaszcza te wątki, które w polskiej debacie andragogicznej zainicjowała Profesor Jadwiga Nowak m.in.; znaczenie twórczości, rolę pracy zawodowej w rozwoju osobistym dorosłego, czy miejsce jakie zajmuje w koncepcjach edukacji całożyciowej problematyka wartości. Przypomniano inicjatywy Pani Profesor promujące rozwój środowiska polskich andragogów oraz ważniejsze funkcje jakie pełniła podejmując różnorodne inicja-tywy wydawnicze. Podkreślono niepowtarzalność osobowości uczonej.
EN
The subject of this article is Jadwiga Nowak, a well known Polish professor from the University of Warsaw's Faculty of Pedagogy and the first Head of the Faculty of Adult Education. In describing this researcher, certain themes are highlighted, especially those initiated by prof. Jadwiga Nowak i.e. the value of creativity, the role of work in an adult's personal development and the meaning of values in lifelong learning. The author describes many initiatives which were inspired by Jadwiga Nowak, especially the significant value of creativity, the role of the workplace in personal development and the meaning of value in lifespan edu-cation. Jadwiga Nowak‟s promotion of Polish andragogues, her various publishing initia-tives and her unique personality are also recalled in the article.
Year
Issue
Pages
176-193
Physical description
Contributors
 • Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydział Pedagogiczny UW Mokotowska 16/20 00-561 Warszawa, chris@uw.edu.pl
References
 • 1. Aleksander T.: Profesor Jadwiga Nowak – uczestniczka konferencji i semi-nariów andragogicznych, „Forum Oświatowe” 1992, nr 6, s. 73-74.
 • 2. Herok F.: Rozpoczynamy jubileuszowy rok. XX-lecie Polski Ludowej. Przemówienie wiceministra oświaty inaugurujące rok szkolny 1964/65 „Oświata Dorosłych” 1964, nr 1, s. 1-3.
 • 3. Jarczewski P.: Gospodarka PRL (okres lat:1950-60, 1960-1970) http://historia.gazeta.pl/historia/1,101070,6897385,Gospodarka_PRL__okres_lat__1955___1960__1960___1970_.html?as=3&startsz=x (otwarty 21.X.2010)
 • 4. Kargul J.: Profesor Jadwigi Nowak refleksje o pracy „Forum Oświatowe” 1992, nr 6, s. 74-75.
 • 5. Kwiatkowska H.: Profesor Jadwiga Nowak – nauczyciel nauczycieli, „Forum Oświatowe” 1992, nr 6, s.75-76.
 • 6. Lasa M.: Spotkania Profesor Jadwigi Nowak z nauczycielami zawodu, „Forum Oświatowe” 1992, nr 6, s. 76-77.
 • 7. Marczuk M.: Profesor Jadwiga Nowak – moje spojrzenie z oddali, „Forum Oświatowe” 1992, nr 6, s.78-79.
 • 8. Maziarz Cz., Nowak J., Wojciechowski K.: Z dziejów oświaty dorosłych w Polsce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984.
 • 9. Mońka-Stanikowa A.: Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim w okresie 1926-1982. Załącznik nr 1 do Planu Studiów Pedagogicz-nych, Warszawa 1997, s. 26.
 • 10. Niecałkiewicz T:. Oświata dorosłych w UNESCO, „Oświata Dorosłych” 1964, nr 1, s. 43
 • 11. Nowak J.: Organizacja i zasięg działania fachowych bibliotek szkolnych „Oświata Dorosłych” 1964, nr 1, s. 47-49.
 • 12. Nowak J.: Adaptacja społeczno – zawodowa nowego pracownika, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1971.
 • 13. Nowak J.: Wynalazczość a wychowanie, Zakład Narodowy im. Ossoliń-skich, Wrocław 1975.
 • 14. Nowak J.: Będę wynalazcą, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1976.
 • 15. Nowak J.: Kultura Wychowawcza zakładu pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.
 • 16. Nowak J., Cieślak A.:, Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982, s.79.
 • 17. Nowak J.: Zmiana zawodu, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.
 • 18. Nowak J. (Red.): Oświata i wychowanie w okresie cywilizacyjnego przełomu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1988.
 • 19. Nowak J. (Red): Badania oświatowe a polityka naukowa, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1988.
 • 20. Pilch T.: Rozwój studiów pedagogicznych [w:] Wołczyk J, Wroczyński R. (kier. naukowe), Pedagogika i potrzeby społeczne: sondaż diagnostyczny i próba diagnozy stanowisk zawodowych dla pedagogów, Państwowe Wy-dawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, s. 184-185.
 • 21. Walczak M.: Profesor Jadwiga Nowak w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym „Forum Oświatowe”1992, nr 6, s.79-80.
 • 22. Wojciechowski K (Red): przy współpracy Cz. Maziarza i J. Nowak Ency-klopedia oświaty i kultury dorosłych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986.
 • 23. Żytko M.: Problemy kształcenia dorosłych w obradach sejmowej komisji oświaty i nauki, „Oświata Dorosłych” 1964, nr 1, s. 37-39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c2248b6-aa2e-4899-947f-f9c819405a0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.