PL EN


2016 | 3(22) | 81-104
Article title

Model wykorzystania dziedzictwa kulinarnego w turystyce Przykład Górnego Śląska

Content
Title variants
EN
The Model of Using Culinary Heritage in Tourism The Example of Upper Silesia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mianem dziedzictwa kulturowego określamy sumę dorobku społeczeństw, wytworzonego w procesie historycznego rozwoju i przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Obejmuje ono zarówno elementy materialne, jak i niematerialne. Kuchnia stanowi istotny komponent drugiej grupy. Jest to wskaźnik bogactwa i różnorodności dziedzictwa kulinarnego. Nic więc dziwnego, że władze krajowe i samorządowe wraz z regionalnymi organizacjami turystycznymi tworzą inicjatywy mające na celu inwentaryzację miejscowych zasobów kulinarnych i ich zastosowania w promocji lokalnej produkcji na rynku żywnościowym, a także jako walor generujący ruch turystyczny. Dlatego warto zaobserwować, jak na poziomie lokalnym rozwija się turystyka nakierowana na zasoby dziedzictwa kulinarnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie opracowanego na podstawie studiów literaturowych modelu wykorzystania dziedzictwa kulinarnego w turystyce oraz analiza wykorzystania wybranych produktów tradycyjnych na Górnym Śląsku w ramach oferty turystycznej regionu.
EN
The term cultural heritage refers to the body of the heritage of societies produced in the process of historical development, passed from one generation to another. Its scope includes both material and non-material elements. Cuisine constitutes an important component of the second group. It is an indicator of the richness and variety of culinary heritage. Therefore it is no wonder that the state and self‑government authorities along with regional tourism organisations create initiatives whose purpose is to create an inventory of the local culinary resources and their use to promote local production in the food market, also as a value which generates the movement of tourists. Therefore it is worthwhile to observe the extent to which tourism based on the resources of culinary heritage develops. The aim of the present work is to demonstrate the model of using culinary heritage in tourism, prepared on the basis of research in subject literature and the analysis of the use of selected traditional products in Upper Silesia within the framework of the tourism-related offer of the region.
Contributors
References
 • [1] Balcerzak Ż.: Kuchnia regionalna jako produkt turystyczny. „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji” 2008, 7, s. 85–97.
 • [2] Chaumier S.: Desmusees en quete d’identite, ecomusee versus technomusee. Paris 2003.
 • [3] Chojnacka-Ożga L., Ożga W., Kobiałka M.: Gospodarstwa dydaktyczne jako jedna z form działalności agroturystycznej na przykładzie włoskiej prowincji Mantui. W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Red. I. Sikorska-Wolak. Warszawa 2007, s. 185–190.
 • [4] Czaniecka-Skubina E., Kozak J.: Turystyka kulinarna w Polsce i na świecie. „Turystyka i Rekreacja” 2010, 5 (1), s. 55–74.
 • [5] Idziak M.: Wioski tematyczne w Polsce w latach 1997–2013. Koszalin 2008.
 • [6] Idziak W.: Specjalizacja tematyczna wsi i turystyka. W: Kultura i turystyka – razem, ale jak? Red. A. Stasiak. Łódź, 2009, s. 127–138.
 • [7] Jędrysiak T.: Turystyka kulturowa. Warszawa 2010.
 • [8] Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk, B.: Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa 2008.
 • [9] Lista produktów tradycyjnych – województwo opolskie [online]. [Data dostępu: 14.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-slaskie.
 • [10] Lista produktów tradycyjnych – województwo śląskie [online]. [Data dostępu: 14.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktowtradycyjnych/woj.-opolskie.
 • [11] Milewska M., Prączko A., Stasiak A.: Podstawy gastronomii. Warszawa 2011.
 • [12] Orłowski D., Woźniczko M.: Gastronomia folklorystyczna i jej wykorzystanie w turystyce. W: Gastronomia w ofercie turystycznej regionu. Red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska. Częstochowa 2010, s. 323–347.
 • [13] Perepeczko B.: Przeszłość i przyszłość turystyki wiejskiej w polskim rozwoju lokalnym. W: Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. I. Sikorska‑Wolak. Warszawa 2004, s. 35–49.
 • [14] Robuda B.J.: Autentyczność i integralność zabytków. „Ochrona Zabytków” 2008, 4 [online]. [Data dostępu: 14.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: www.kobidz.pl/idm,886,ochrona-zabytkow.html.
 • [15] Sala J.: Marketing w gastronomii. Warszawa 2004.
 • [16] Smolski M., Smolski R., Stadtmuller E.H.: Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska. Warszawa 1999.
 • [17] Snaglewska B., Zahorska I.: Potrawy staropolskie i regionalne. Warszawa 1991.
 • [18] Stasiak A.: Gastronomia jako produkt turystyczny. „Turystyka i Hotelarstwo” 2007, 11, s. 103–126.
 • [19] Szromba-Rysowa Z.: Pożywienie ludności wiejskiej na Górnym Śląsku. Kraków 1979.
 • [20] Szymanderska H.: Kuchnia polska – potrawy regionalne. Warszawa 2004.
 • [21] Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Dz.U. 2005, 10, poz. 68.
 • [22] Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego [online]. [Data dostępu: 14.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://w-modr.pl/index.php?id=371.
 • [23] Widawski K.: Contemporary model of the tourist value of traditional folk culture in Europe. In: Conditions of the foreign tourism development in central and eastern Europe. Tourism in geographical environment. Ed. J. Wyrzykowski. Wrocław 2008, s. 195–209.
 • [24] Widawski K.: Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Polski i Hiszpanii. Wrocław 2011.
 • [25] Wojciechowska J.: Dziedzictwo kulturowe regionów jako element produktu turystycznego. W: Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna. Red. M. Burzyński. Warszawa 2003, s. 152–166.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c2d03c1-a4f9-4eb0-b6dd-7a1b9d324591
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.