Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(66) | 75-88

Article title

Macierzyństwo – czynnik wykluczenia na współczesnym rynku pracy czy szansa dla nowych rozwiązań w kobiecej karierze?

Content

Title variants

EN
Maternity- exclusion factor at modern job market or chance for new solutions in women’s careers?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule autorka podejmuje refleksje nad obrazem form zatrudnienia na współczesnym rynku pracy, a także stanem i specyfiką mechanizmów oddziałujących na polski rynek pracy. Zastanawia się, zestawiając dane z badań, jakie formy zatrudnienia współcześnie mogą być atrakcyjne dla młodych kobiet, próbujących pogodzić macierzyństwo z pracą zawodową i własnym rozwojem. Opisuje alternatywy dla zatrudnienia w państwowej instytucji bądź sektorze prywatnym na podstawie kontraktu cywilnoprawnego – umowy o pracę, jakimi są: prowadzenie własnej działalności gospodarczej i korzystanie z pomocy różnorodnych projektów i kampanii społecznych (autorka opisuje drugą alternatywę, powołując się na przykład Spółdzielni MaM!, będącej projektem Fundacji MaMa). Rozważa również kwestię problemu wykluczenia młodych matek z rynku pracy ze względu na utratę atrakcyjności zawodowej dla pracodawcy.
EN
Author of this article reflects on the image of various forms of employment on the modern job market as well as state and specific character of mechanisms influencing the Polish job market. While comparing research data she wonders what forms of employment can now be attractive to young women who try to reconcile motherhood with professional career and own development. She describes alternatives to employment in state institutions and in the private sector on the basis of civil-law contract – employment contract, namely: running own business and taking help from various projects and social campaigns (the author describes the second alternative by referring to the example of MaM! Cooperative, which is a project of MaMa Foundation). Moreover, she considers the problem of exclusion of young mothers from the job market due to the loss of professional attractiveness in the eyes of an employer.

Year

Issue

Pages

75-88

Physical description

Contributors

 • Doktorantka Wydziału Pedagogicznego UW

References

 • 1. Badinter E. (1998), Historia miłości macierzyńskiej, tłum. K. Choiński, Volumen, Warszawa.
 • 2. Bradley H. (2008), Płeć, tłum. E. Chomicka, Wydawnictwo Sic! s.c., Warszawa, s. 141–165.
 • 3. Chutnik S. (2011), Spółdzielnia MaM!, Maszyna Interpretacyjna. Czasopismo społeczno-kulturowe, 42/2011, Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny, Warszawa, s. 22, 69.
 • 4. Elas M. (2011), Dlaczego o macierzyństwie, Maszyna Interpretacyjna. Czasopismo społeczno-kulturowe, 42/2011, Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny, Warszawa, s. 14, 15.
 • 5. Kimmel M. (2000), The Gendered Society, Oxford University Press, Oxford.
 • 6. Michoń P. (2003), Opieka nad dzieckiem a praca zawodowa matek w krajach UE, [w:] „Polityka Społeczna” nr 8, sierpień 2003, s. 22.
 • 7. Młodzikowska D., Lunden B. (2011), Jednoosobowa firma. Jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?, Wydawnictwo BL Info, Warszawa.
 • 8. Portet S. (2007), Elastyczność zatrudnienia w Polsce, czyli o odkrywaniu rzeczy zakrytych, [w:] Wymiary Życia Społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. Marody M., Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 116–133.
 • 9. Raport UNDP (United Nations Development Programme), (2003), „W trosce o pracę”, s. 170.
 • 10. Raport OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), (2004), A detailed description of Employment ProtectionRegulation in Force in 2003. Background material for the 2004 Edition of OECD Employment Outlook: Paris.
 • 11. Rostowska T. (2008), Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • 12. Szutowicz A. (2011), Życiowe miejsce, Maszyna Interpretacyjna. Czasopismo społeczno-kulturowe 42/2011, Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny, Warszawa, s. 21–23.
 • 13. Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B. (2007), Nieodpłatna praca kobiet. Mity Realia Perspektywy, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.
 • 14. Turner J.S., Helms D.B. (1999), Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa.
 • 15. Żakowski J. (2005), Czy ekonomia to nauka? „Gazeta Wyborcza”, 10 lipca.
 • 16. http://fundacjamama.pl/index.php?mnu=6, dostęp: 18.03.2012
 • 17. http://www.ptpa.org.pl/, dostęp: 18.03.2012

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5c2f1d5f-a274-4110-b0a8-c508899ad6db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.