PL EN


2019 | 26/2 | 77-90
Article title

Nazwy placówek medycznych zawierające rzeczownik zakład w przekładzie na język niemiecki

Content
Title variants
EN
Names of medical facilities containing the noun zakład translated into German
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Noun zakład (plant) appearing in the names of enterprises is not very popular among onomasticians. It may be an interesting subject of research for translators in connection with problems occurring during attempts to translate it into a foreign language. In Polish names of medical institutions, this noun is used not only in the sense of an enterprise/institution or its part, but also as an element of statutory defined names. Based on Polish law, this article details the possible meanings of the noun zakład in Polish names of medical facilities. The knowledge of individual types of facilities and their scope of competence constitutes the basic knowledge of a translator, necessary for the correct translation of the names of medical facilities. The main research objective was to determine the issues of translating into German the Polish names of medical facilities containing the noun zakład based on the available workshop aids. First, the translations proposed by dictionaries and on translator forums were critically evaluated. However, due to the fact that these aids contain only the translation of selected components of the names of medical facilities, it was necessary to obtain the translations of full names. Therefore, an attempt was made to determine whether the translators took into account the different meanings of the word zakład in the individual names, on the basis of ordered translations of selected names of medical institutions made by professional translators.
Year
Issue
Pages
77-90
Physical description
Dates
published
2019-06-24
Contributors
References
 • Bab.la. (URL pl.bab.la). [Pobrano 09.04.2019].
 • Drabik, L./ A. Kubiak-Sokół/ E. Sobol i in. (2016), Słownik języka polskiego PWN.Warszawa.
 • Duden. (URL www.duden.de). [Pobrano 09.04.2019].
 • Gałkowski, A. (2012), Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplinanauk onomastycznych, (w:) M. Biolik/ J. Duma (red.), Chrematonimia jako fenomen współczesności. Olsztyn, 181–193.
 • Geyer, M. (red.) 2011, Psychotherapie in Ostdeutschland: Geschichte und Geschichten 1945–1995. Göttingen.
 • Iluk, J. (1992), Voraussetzungen für eine angemessene Übersetzung von Namen öffentlicher Einrichtungen, (w:) J. Iluk (red.), Wissenschaftliche Arbeiten zur Literaturund Linguistik. Katowice, 52– 62.
 • Kilian, A./ A. Kilian (2009), Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, polskoniemiecki. Warszawa.
 • Łomzik, M. (2018), Strategie i techniki tłumaczenia niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w przekładzie poświadczonym. [nieopublikowana rozprawadoktorska].
 • Parzniewska, J. (1998), Nazwy zakładów pogrzebowych, (w:) „Onomastica” XLIII,283–289.
 • Pieńkos, J. (1999), Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku. Warszawa.
 • Pons. (URL www.pons.eu). [Pobrano 09.04.2019]
 • ProZ. (URL www.proz.com). [Pobrano 09.04.2019].
 • RPWDL. (URL www.rpwdl.csioz.gov.pl). [Pobrano 09.04.2019].
 • Translatica. (URL www.translatica.pl). [Pobrano 09.04.2019].
 • Umińska-Tytoń, E. (2012), Dynamika zmian nazewniczych — na przykładzie nazwłódzkich szpitali, (w:) I. Łuc/ M. Pogródek (red.), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice, 227–345.
 • Wikipedia 1. (URL https://de.wikipedia.org/wiki/Heilstätte#Heilstätten_in_Deutschland). [Pobrano 09.04.2019].
 • Wikipedia 2. (URL https://de.wikipedia.org/wiki/Trinkerheilanstalt). [Pobrano09.04.2019].
 • Wikipedia 3. (URL https://de.wikipedia.org/wiki/Heil-_und_Pflegeanstalt ). [Pobrano09.04.2019].
 • Wiktorowicz, J./ A. Frączek (2010), Wielki słownik polsko-niemiecki. Warszawa.
 • Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten (BGBl 1/1957).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408, ostatni tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 160 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408, ostatni tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 160 ze zm.).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładachleczniczych (Dz.U. Nr 38, poz. 382 ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2544-9453
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c3eb0d3-8cb0-4593-94f2-fd2faa0d0c4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.