PL EN


Journal
2013 | 2-3(51-52) | 72-95
Article title

Analiza porównawcza systemów gwarancji depozytów w krajach Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
A Comparative Analysis of Deposit Guarantee Schemes in the EU
Languages of publication
PL
Abstracts
Niniejszy artykuł jest próbą uchwycenia faktycznego poziomu zabezpieczenia deponentów w świetle podwyższonych poziomów gwarancji, przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnych możliwości finansowych systemów gwarancyjnych w Unii Europejskiej.
EN
The process of creation of the key European Union regulations on deposit insurance has had several steps. One of them was the process of deposit coverage harmonization. However, at the same time, related elements of the schemes such as methods and options for funding, remained unchanged. The unprecedented increase of guarantee coverage in response to the financial crisis was aimed at strengthening the protection of depositors, increasing confidence and limiting the possibility of bank runs. However the unification of coverage levels in European countries has not been accompanied by the introduction of systemic changes influencing the actual ability of the scheme to meet its commitments. Because of the lack of coordination, deposit guarantee schemes are currently considered as the most heterogeneous element of the financial safety net in the European Union. Schemes require systemic changes not only in the area of deposit coverage but also in areas where consensus is more difficult to achieve, such as funding. The nominal increase of coverage levels needs to be accompanied by the respective financial capability of the systems to be an effective tool, able to reimburse covered deposits.
Journal
Year
Issue
Pages
72-95
Physical description
Contributors
author
References
 • 1.Bafia P.S., Kazus Icesave. Problem gwarancji depozytów gromadzonych w zagranicznych oddziałach instytucji kredytowych na podstawie sporu brytyjsko-islandzkiego, "Bezpieczny Bank", Nr 2 (44), Warszawa 2011.
 • 2.Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 68/3, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty.
 • 3.Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, L 135/5, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
 • 4.IADI, Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Deposit Insurance Coverage, Guidance Paper, March 2013.
 • 5.Immediate responses to financial turmoil, Council Conclusions, Luxembourg, 7.10.2008, 13930/08 (Presse 284).
 • 6.Iwanicz-Drozdowska M., Deposit Insurance Systems - Lessons from the Crisis for CESEE Banking Systems, SUERF Studies, Vienna, No. 1, 2011.
 • 7.Iwanicz-Drozdowska M., Ryzyko w aspekcie finansowania działalności instytucji gwarantujących depozyty, "Bezpieczny Bank", Nr 3 (28), Warszawa 2005, s. 45.
 • 8.Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • 9.Komisja Europejska, Investigating the efficiency of EU Deposit Guarantee Schemes, Report on DGS efficiency, Joint Research Centre, Unit G09, Ispra (Italy), May 2008.
 • 10.Komisja Europejska, JRC Report under Article 12 of Directive 94/19/EC as amended by Directive 2009/14/EC, Joint Research Centre, Unit G09, Ispra (Italy).
 • 11.Komisja Europejska, Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady .../.../UE w sprawie systemów gwarancji depozytów [wersja przekształcona], KOM(2010) 369, SEK(2010)835, SEK(2010)834, Bruksela 2010.
 • 12.Małecka E., Włodarczyk B., Systemy gwarantowania depozytów - konwergencja rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, kwiecień 2012 r.
 • 13.Obal T., Podstawowe cechy systemów gwarantowania depozytów i działalności pomocowej w państwach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski, "Bezpieczny Bank", Nr 1 (22), Warszawa 2004.
 • 14.Pawlikowski A., Zróżnicowanie systemów gwarantowania depozytów. Analiza różnych wariantów rozwiązań, "Bank i Kredyt", Nr 10, NBP, Warszawa 2004.
 • 15.Pawlikowski A., Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiązań zastosowanych w innych państwach UE, Materiały i Studia, Nr 193, NBP, Warszawa 2005.
 • 16.Pawlikowski A., Problemy, zakres i kryteria wyboru w kształtowaniu systemu gwarantowania depozytów na przykładzie państw Unii Europejskiej, WNE UW, Warszawa 2009.
 • 17.Polijaniuk H., Obal T., Omówienie i porównanie systemów gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydackich, "Bezpieczny Bank", Nr 3 (14/15), Warszawa 2001.
 • 18.Szeląg K., Recent Reforms of the Deposit Insurance System in the United States: Reasons, Results, and Recommendations for the European Union, National Bank Of Poland Working Paper, No. 59, Warsaw 2009.
 • 19.Wyrok Trybunału z dnia 13 maja 1997 r., Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, sprawa C-233/94.
 • 20.Zdanowicz B., Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank", Nr 1 (34), Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c3f7dc2-98e5-4830-8fa1-f51f37c8a494
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.