Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 4(22) | 35-58

Article title

Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich

Content

Title variants

EN
Theory and Practice of Evaluation in the European Union

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie ram teoretycznych (definicja, funkcje, typologie) i praktyki ewaluacji w Unii Europejskiej. Analiza praktyki europejskiej przebiega na trzech poziomach: ewaluacji wykorzystywanej przez administracje krajowe do krajowych programów, ewaluacji na poziomie instytucji europejskich (głównie Komisji Europejskiej) i wreszcie ewaluacji programów europejskich na poziomie krajowym. Akcent został postawiony na politykę regionalną Unii Europejskiej. Autor konkluduje, że mimo swoistego boomu ewaluacyjnego, który nastąpił w UE głównie za sprawą wymogów polityki regionalnej, rzeczywisty wpływ ewaluacji na zarządzanie jest wciąż niedostatecznie oszacowany. Istnieje znacząca luka między praktycznym wykorzystaniem ewaluacji (liczbą i skalą prowadzonych ewaluacji) a europejską teorią oraz badaniami empirycznymi, które określałyby efektywność ewaluacji i jej wpływ na zarządzanie rozbudowanymi programami Unii Europejskiej.
EN
This article investigates the theoretical background (definition, function, types) as well as practice of evaluation activities in the European Union. The analysis has been led on three levels. The first one is the evaluation use by national administration for the purposes of national public programmes. Second level is the use of evaluation within the EU Institutions (namely European Commission). The last one, is the evaluation of European interventions at the country level. Accent has been put on this last level (the most developed one) that is the practice of structural funds. Author also concludes that despite the evaluation boom in Europe (that has taken place due to the requirements of EU regional policy), the real evaluation utilization and impact on the EU management are poorly recognized. There is a significant gap between number and scale of performed evaluations and the scientific attempts to recognize the real effects and the real utility of evaluation in improving the management of EU programmes and policies.

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

References

 • Bachtler J., 2000, The Evaluation of Regional Policy in the European Union - Main Report, EPRC.
 • Bachtler J., Poverari L., Taylor S., 2000, Culture, Commitment and Capacity. A Comparative Review of Structural Funds Evaluation in the European Union, paper for Edinburgh Conference on Evaluation, September 2000.
 • Bachtler J., 2001, "Quod erat demonstrandum? Ewaluacja polityki regionalnej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(7).
 • Chelimsky E., 1997, "The coming transformation in evaluation (w:) E. Chelimsky (red.), Evaluation for the 21 st Century. A Handbook, Thousand Oaks: Sage.
 • Colin I., 1998, Evaluation Strategy for Scotland, presentation for European Conference on Evaluation, Seville, http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docconf/seville/sevil_en.htm.
 • CSF Evaluation Unit, 1998, Review of Ongoing Evaluation Function in the Community Support Framework (CSF) for Ireland 1994-1999, http://www.csfinfo.com (sprawdzone 7 grudnia 2004 r.).
 • Diez M.A., 2002, "Evaluating new regional policies", Evaluation, nr 8(3).
 • European Policies Research Centre and Flaser of Allander Institute, 2000, Methodologies Used in the Evaluation of the Effectiveness of European Structural Funds: A Comparative Assessment, Final Report to the Scottish Executive.
 • Gorzelak G., Bachtler J., Kasprzyk M. (red.), 2004, Współpraca trans graniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko-niemieckie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Greene J.C., 2003, "Understanding social programs through evaluation" (w:) N. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Collecting and Interpreting Qualitative Materials, 2nd edition, London: Sage.
 • Hegarty D., 1999, Presentation on the Evaluation Conference, NDP/CSF Evaluation Unit www.ndp.ie/evaluation.
 • Heinrich C.J., 2003, "Measuring public sector performance" (w:) G. Peters, J. Pierre (red.), Handbook of Public Administration, London: Sage.
 • Hermans J.L., Morris L.L., Fitz-Gibbon C.T. (red.), 1987, Evaluator's Handbook, Newbury Park: Sage.
 • Hood Ch., 1991, "A public management for all seasons?", Public Administration, nr69(l), s. 3-19.
 • Kierzkowski T., 2002, Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa: PARP.
 • Komisja Europejska, 1997, Evaluating EU Expenditure Programmes: A Guide for Ex-post and Intermediate Evaluation, Brussels: European Commission - DG Budget.
 • Komisja Europejska, 1999a, MEANS Collection: Evaluating Socio-economic programmes, t. 1-6, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Komisja Europejska, 1999b, The New Programming Period 2000-2006 Methodological Working Papers, Brussels: European Commission DG-Regio, http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/wor-king/sf2000_en.htm (sprawdzone 5 lipca 2005 r.): WP2, WP 3, WP 7, WP 8, WP 8A, WP 9.
 • Komisja Europejska, 2000a, Focus on Results: Strengthening Evaluation of Commission Activities (SEC2000/1051).
 • Komisja Europejska, 2000b, Putting the Strategic Evaluation into Practice within the Commission, Communication of the President with the Agreement of Mrs. Schreyer, SEC (2000)1051-26/07/2000.
 • Komisja Europejska, 2001a, A Guide to the Evaluation Procedures and Structures in the Commission's External Relations Programmes, Brussels: European Commission - EuropeAid.
 • Komisja Europejska, 2001 b, Manual: Project Cycle Management, Brussels: European Commission - EuropeAid.
 • Komisja Europejska, 2003, The Evaluation of Socio-Economie Development. MEANS Guide - Update, European Commission - Tavistock Institute & Co.: www.evalsed.info (sprawdzone 21 lipca 2005 r.).
 • Komisja Europejska, 2004a, Evaluating EU Activities. A Practical Guide for the Commission Services, Brussels: European Commission - DG Budget.
 • Komisja Europejska, 2004b, The Mid-term Evaluations in Objective 1 & 2 Regions. Growing Evaluation Capacity, Brussels: European Commission - DG-Regio.
 • Komisja Europejska, 2004c, Project Cycle Management Guidelines, Brussels: European Commission - EuropeAid.
 • Komisja Europejska, 2005, New Programme for the Period 2007-2013 to Promote Active European Citizenship: "Citizens for Europe",SEC(2005) 442.
 • Leeuw F.L., 2002, "Evaluation in Europe 2000. Challenges to the growth industry", Evaluation, nr 8(1), s. 5-12.
 • Mathison S. (red.), 2004, Encyclopedia of Evaluation, London: Sage.
 • Morris L., Fith-Gibbon C.T., Freeman M., 1987, How to Communicate Evaluation Findings, Newbury Park: Sage.
 • OAR, 2003, Mid-term Evaluations Reports of INTERREG IHA Austria-Czech Republic, Austria-Hungary, Austria-Slovenia, Austria-Slovakia, Vienna: OAR-Regionalberatrung GmbH.
 • Olejniczak K., 2002, Towards the Evaluation Culture in Poland - Experiences and Prospects, referat na Konferencji Międzynarodowej Regional Studies Association "Evaluation and EU Regional Policy", Aix-en-Provence, 31 maja-1 czerwca 2002; http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/Aix2_Papers.html.
 • Owen J.M., Rogers P.J., 1999, Program Evaluation: Forms and Approaches, London: Sage.
 • Oxford English Dictionary, 2000, Oxford Dictionary online edition. Patton M.Q., 1990, Qualitative Evaluation and Research Methods, Newbury Park: Sage.
 • Rossi P., Freeman H., Lipsey M., 1999, Evaluation - a Systemic Approach, 6th edition, London: Sage.
 • Scriven M., 1991, Evaluation Thesaurus, 4th edition, Newbury Park: Sage.
 • Shadish W., Cook T., Leviton L., 1991, Foundations of Program Evaluation. Theories and Practice, Newbury Park: Sage.
 • Shafritz J.M., Russell E.W., 2003, Introducing Public Administration, 3rd edition, New York: Longman.
 • Smith P., 1995, "On the unintended consequences of publishing performance data in the public sector", International Journal of Public Administration, nr 18(2-3), s. 277-310.
 • Stewart J., Ranson S., 1994, "Management in the public domain" (w.) D. McKevitt, A. Lawton (red.), Public Sector Management. Theory, Practice and Critique, London: Sage.
 • Stufflebeam D., 2001, "Evaluation models", New Directions for Evaluation, nr89.
 • Taylor S., Olejniczak K., Bachtier J., 2004, A Study of the Mid-term Evaluations of lNTERREG Programmes for the Programming Period 2000-2006, Report for the INTERACT Secretariat, www.interact-eu.net.
 • Toulemonde J., 2000, Evaluation Culture(s) in Europe: Differences and Convergence between National Practices, paper for Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung.
 • Williams K., de Laat B., Stern E., 2002, The Use of the Evaluation in the Commission Services - Final Report, Technopolis France, www.euro-pa.eu.int/comm/budget/evaluation/index_en.htm (sprawdzone 7 grudnia 2004 r.).
 • Worthen B.R., 1990, "Program evaluation", (w:) HJ. Walberg, G.D. Haertel (red.), The International Encyclopedia of Educational Evaluation, Oxford: Pergamon Press.
 • Wspólnoty Europejskie, 1999, Rozporządzenie Rady nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz., seria L 161/1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5c44e4b3-bcdf-4ecc-bf1b-4e6cbd0e09e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.