PL EN


2016 | 3 (362) | 413-425
Article title

Serwis YouTube w komunikacji marketingowej organizacji – korzyści i ograniczenia

Content
Title variants
EN
YouTube Service in Marketing Communication of the Organisation - Benefits and Restrictions
RU
Сервис YouTube в маркетинговой коммуникации организации – выгоды и ограничения
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest wskazanie serwisu YouTube jako ważnego kanału komunikacji marketingowej organizacji z otoczeniem. Media społecznościowe stanowią współcześnie istotne narzędzie interakcji z klientami na rynkach docelowych, a dzięki ich specyficznym funkcjonalnościom zapewniają skuteczne dotarcie z informacją o firmie i jej ofercie, mogą kreować wizerunek, jak również budować relacje. W powiązaniu z założonym celem artykułu sformułowano tezę: w warunkach cyfryzacji komunikacji organizacji z otoczeniem serwis YouTube jest skutecznym narzędziem marketingowym przedsiębiorstwa, zwłaszcza w kreowaniu interakcji z klientami. W artykule o charakterze badawczym zaprezentowano podejście badawcze oparte na studiach piśmiennictwa oraz badaniach empirycznych. Ujęto charakterystykę serwisu YouTube, specyfikę wykorzystania na tle innych mediów społecznościowych oraz jego mocne i słabe strony. Na podstawie badań empirycznych, przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego, dokonano oceny atrakcyjności wykorzystania serwisu YouTube przez przedsiębiorstwa do komunikacji z otoczeniem. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż aktywne działania przedsiębiorstwa w serwisie YouTube sprzyjają budowaniu społeczności oraz tworzeniu interakcji z klientami. Zaobserwowano istotne zainteresowanie klientów kanałami firmowymi w tym serwisie. Wskazano również istotne atrybuty, które powinien posiadać kanał firmowy oraz treści tam zamieszczane.
EN
The purpose of the article is to show the YouTube service as an important channel of marketing communication of any organisation with its milieu. Social media in our times constitute the essential tool of interaction with customers in the target markets. Thanks to their peculiar functionalities they provide an effective way for passing information about the company and its offer, they can create image as well as build relations. Referring to the established purpose of the article the following thesis was proposed: under the conditions of digitisation of the organisation communication with its environment, the YouTube service is an effective marketing tool of the enterprise, in particular in creating interactions with customers. The article presents the research approach based on literature studies and empirical examinations. Characteristics of the YouTube service, the specificity of using relating to other community media and its strengths and weaknesses were included. Based on empirical examinations conducted with the use of diagnostic survey, the appraisal of attraction of using the YouTube service by enterprises for communication was made. Findings allow to state that frequent activities of the enterprise in the YouTube service support building up the community and creating interaction with customers. An essential interest of customers in company channels was observed in this service. Some significant attributes that a company channel should have were indicated.
RU
Цель рассуждений – указать сервис YouTube в качестве важного канала маркетинговой коммуникации организации со средой. Социальные медиа в настоящее время представляют собой важный инструмент интеракции с клиентами на целевых рынках, а благодаря их специфической функциональности обеспечивают действенное попадание с информацией о фирме и ее предложении, могут формировать имидж, а также строить отношения. В увязке с предположенной целью статьи сформулировали тезис: в условиях цифризации коммуникации организации со средой сервис YouTube является эффективным маркетинговым инструментом предприятия, особенно в формировании интеракций с клиентами. В статье исследовательского характера представили исследовательский, основанный на изучении литературы и эмпирических исследованиях. Представили характеристику сервиса YouTube, специфику использования на фоне других социальных медиа, а также его сильные и слабые стороны. На основе эмпирических исследований, проведенных по методу диагностического зондажа, провели оценку привлекательности использования сервиса YouTube предприятиями для общения со средой. Результаты изучения позволяют сказать, что активные действия предприятия в сервисе YouTube способствуют со- зданию общества и интеракций с клиентами. Заметили существенный интерес клиентов к фирменным каналам в этом сервисе. Указали также существенные атрибуты, которые должны иметь фирменный канал и помещаемое там содер- жание.
Year
Issue
Pages
413-425
Physical description
Contributors
References
  • Bachnik K., Szumniak-Samolej J. (2015), Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Poltext, Warszawa.
  • Bakalarska J. (2015), Nowsze media a marketing, „Brief”, nr 9(191).
  • Bonek T., Smaga M. (2013), Biznes na Facebooku i nie tylko, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Bulska D. (2015), Dokąd zmierza YouTube, „Brief”, nr 2(184).
  • Chwiszczuk Ł. (2014), YouTube, bardzo proszę!, „Marketing w Praktyce”, nr 11(201).
  • Gańko N., Niźnik W. (2015), Lokowanie na YouTube, „Marketing w Praktyce”, nr 8(210).
  • Miotk A. (2013), Skuteczne social media, Helion, Gliwice.
  • Rigby D. (2015), Cyfrowe i fizyczne elementy układanki, „Harvard Business Review”, nr 144.
  • Wyszyński K. (2015), Róbcie content marketing! Na YouTube!, „Marketing w Praktyce”, nr 3(205).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c4b73f0-a5c3-4b00-91f2-41364c0bee4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.