PL EN


2015 | 4 (357) | 37-46
Article title

Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane problemy

Content
Title variants
EN
Competitiveness of Local Self-Governments. The Selected Problems
RU
Конкурентоспособность единиц местного самоуправления. Избранные проблемы
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest próba wyjaśnienia wpływu konkurencyjności na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazanie ważności tej orientacji dla efektywnego zarządzania tymi jednostkami. Wyjaśniono także takie pojęcia jak: konkurowanie, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, potencjał konkurencyjny oraz instrumenty konkurowania. Określono również wyznaczniki orientacji rynkowej zarządzania jednostek samorządu terytorialnego (jst). W końcowej części artykułu poddano ocenie jakość świadczenia usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Artykuł należy zaliczyć do kategorii „przegląd literatury”.
EN
An aim of considerations is an attempt to explain the impact of competitiveness on functioning of local self-governments as well as to indicate the importance of this orientation for an effective management of those entities. There are also explained such notions as competing, competitiveness, competitive advantage, competitive potential, and instruments of competing. The author also defined the determinants of market orientation of local self-government management. In the final part of the article, the author assessed the quality of public services rendered by local self-governments. The article belongs to the literature review category.
RU
Цель рассуждений – попытка выяснисть влияние конкурентоспособности на функционирование единиц местного самоуправления и указать важность этой ориентировки для эффективного управления этими единицами. Выяснили также такие понятия как конкурирование, конкурентоспособность, конкурентное преимущество, конкуренционный потенциал и инструменты конкурирования. Определили также детерминанты рыночной ориентации управления единиц местного самоуправления. В последней части статьи про- вели оценку качества оказания публичных услуг единицами местного самоуправления. Статью следует отнести к категории «обзор литературы».
Year
Issue
Pages
37-46
Physical description
Contributors
References
  • Domański B., Guzik R., Gwosdz K. (2000), Konkurencyjność i ranga wielkich miast polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, nr 192.
  • Kohli A.K., Jaworski B.J. (1990), Market Orientation: the Construct, Research Propositions and Managerial Implications, “Journal of Marketing”, Vol. 54(2).
  • Kowalik I. (2012), Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
  • Kusa K. (2008), Przyczynowo – skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw, „Ekonomia Menedżerska”, nr 3.
  • Marciniuk-Kluska A. (2009), Konkurencyjność samorządu terytorialnego a finansowanie rozwoju lokalnego, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, nr 83, Seria: „Administracja i Zarządzanie”.
  • Olesiński Z., Predygier A., Leśniewski M.A., Sabat A. (2009), Kształtowanie konkurencyjności gmin regionu świętokrzyskiego – wyniki badań, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, nr 1.
  • Rosa G., Smalec A. (red.) (2011), Marketing przyszłości, Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane Aspekty Marketingu Terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 663, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 75.
  • Sztucki T. (1996), Marketing przedsiębiorcy i menadżera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c51f663-d709-4cda-94a1-3caba8066369
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.