Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(17) | 27

Article title

Regionalny wymiar bezpieczeństwa na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej w kontekście przynależności do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Regional dimension of security on the example of Visegrad Group in the context of membership in NATO and EU

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Changing the paradigm of the international security after the collapse of a two-bloc system resulted in the necessity to search methods and tools by Central European countries to facilitate the peaceful functioning of the new security environment. Establishing lowinstitutionalized regional cooperation by Poland, Czechoslovakia and Hungary in the early nineties, was targeted for integration with Western security structures and in consequence to become independent from the Soviet Union. In this article, the authors presents the shape of the cooperation of four Central European countries forming the Visegrad Group in terms of security, by its reference to the wider political – geographical extent, covering the North Atlantic Alliance and the European Union.

Contributors

References

 • 1. Bierzanek Remigiusz, Współczesne stosunki międzynarodowe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1980.
 • 2. Bukalska Patrycja, Punkt widzenia. Nowa Grupa Wyszehradzka w nowej Unii Europejskiej – szanse i możliwości rozwoju, Wydawnictwo Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2003.
 • 3. Ciamaga Lucjan, Od współpracy do integracji: zarys organizacji i działalności w latach 1949-1964, Książka i Wiedza, Warszawa, 1965.
 • 4. Czarkowska Ewa, Interwencja Związku Radzieckiego na Węgrzech w 1956 r., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007.
 • 5. Czarnocki Andrzej, Europa jako region współistnienia Wschód-Zachód w latach 1972-1989, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1991.
 • 6. Czubiński Antoni, Europa XX weku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2008.
 • 7. Czyż Anna, Grupa Wyszehradzka – 20 lat współpracy, Athenaeum. Polskie Studia Polityczne, nr 42/2014, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • 8. Deszczyński Przemysław, Szczepaniak Marian, Grupa Wyszehradzka. Współpraca polityczna i gospodarcza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 1995.
 • 9. Gawron -Tabor Karolina, Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989-2009, Dom Wydawniczy DUET, Toruń, 2013.
 • 10. Gołembski Franciszek, Grupa Wyszehradzka – próba realizacji koncepcji wielostronnej współpracy w Europie Środkowej, Sprawy międzynarodowe, Zeszyt 3 (XLVII), PISM, Warszawa, 1994.
 • 11. Herman Maciej, Grupa Wyszehradzka. Narodziny, rozwój, perspektywy, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 2/2001.
 • 12. Jirasek Zdenek, Małkiewicz Andrzej, Polska i Czechosłowacja w dobie stalinizmu (1948-1956). Studium porównawcze, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 2005.
 • 13. Kołodziejczyk-Konarska Katarzyna, Proces rozszerzenia Unii Europejskiej na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Haliżak Edward, Parzy-mies Stanisław (red.), Unia Europejska, nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa, 2002.
 • 14. Kubin Tomasz, Grupa Wyszehradzka – perspektywy dalszej współpracy, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, nr 42/2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2014.
 • 15. Kukułka Józef, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1994, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, 1994.
 • 16. Osadnik Barbara, Nowy regionalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Wyszehradzka, [w:] Przewłocki Jan, Osadnik Barbara (red.), Bezpie-czeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieje i realia, Wydawnictwo Uni-wersytetu Śląskiego, Katowice, 1995.
 • 17. Pánek Jaroslav (red.), Czechy a Polska na progu czasów nowożytnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2014.
 • 18. Pawłowski Witold, Trójkąt, sześciokąt i reszta Europy, Polityka, 23.02.1991.
 • 19. Pełczyńska-Nałęcz Katarzyna, Stosunki polityczne między Polską a Rosja po 1990 r., [w:] Rotfeld Adam, Torkunow Anatolij (red.), Białe plamy – Czar-ne plamy. Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 2010.
 • 20. Pronińska Kamila Maria, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Dom Wydawni-czy ELIPSA, Warszawa, 2012.
 • 21. Wandycz Piotr Stefan, Wiek XX, [w:] Kłoczkowski Jerzy (red.), Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, 2000.
 • 22. Wiejacz Józef, Grupa Pentagonale i miejsce Polski, Polska w Europie, czerwiec 1991.
 • 23. Zięba Ryszard, „Nowy regionalizm” w Europie a Polska, Sprawy Międzynarodowe, Zeszyt 1-2/455/1992, PISM, Warszawa, 1992.
 • 24. Żarna Krzysztof, Między Wschodem a Zachodem. Słowacja a Sojusz Północnoatlantycki (1993-2004), Polityka i Społeczeństwo, nr 7/2010.
 • 1. www.visegradgroup.eu.
 • 2. www.visegradfund.org.
 • 3. www.bbn.gov.pl.
 • 4. www.osw.waw.pl.
 • 5. www.kpsw.edu.pl.
 • 6. www.nato.int.
 • 7. www.msz.gov.pl.
 • 8. www.stratfor.com.
 • 9. www.rp.pl.
 • 10. www.wpolityce.pl.
 • 11. www.visegradgroup.eu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7297

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5c581513-2abe-4909-96e0-7cf7c7d6d852
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.